Minggu, 14 Januari

2024

Alpet 2022

Terjemahan Baru

KEJ 21:22-22:24
NEH 7:4-73
MAT 10:1-15

KEJ 21 22-34

Perjanjian Abraham dengan Abimelekh 22.   Pada waktu itu Abimelekh, beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham: "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. 23.   Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku; sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kautinggali sebagai orang asing." 24.   Lalu kata Abraham: "Aku bersumpah!" 25.   Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. 26.   Jawab Abimelekh: "Aku tidak tahu, siapa yang melakukan hal itu; lagi tidak kauberitahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula kudengar." 27.   Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelekh, kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. 28.   Tetapi Abraham memisahkan tujuh anak domba betina dari domba-domba itu. 29.   Lalu kata Abimelekh kepada Abraham: "Untuk apakah ketujuh anak domba yang kaupisahkan ini?" 30.   Jawabnya: "Ketujuh anak domba ini harus kauterima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku, bahwa akulah yang menggali sumur ini." 31.   Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Bersyeba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. 32.   Setelah mereka mengadakan perjanjian di Bersyeba, pulanglah Abimelekh beserta Pikhol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. 33.   Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Bersyeba, dan memanggil di sana nama TUHAN, Allah yang kekal. 34.   Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin.

KEJ 22 1-24

Kepercayaan Abraham diuji 1.   Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya: "Abraham," lalu sahutnya: "Ya, Tuhan." 2.   Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu." 3.   Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya; ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 4.   Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. 5.   Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu: "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini; aku beserta anak ini akan pergi ke sana; kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." 6.   Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. 7.   Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya: "Bapa." Sahut Abraham: "Ya, anakku." Bertanyalah ia: "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" 8.   Sahut Abraham: "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi-Nya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. 9.   Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. 10.   Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11.   Tetapi berserulah Malaikat TUHAN dari langit kepadanya: "Abraham, Abraham." Sahutnya: "Ya, Tuhan." 12.   Lalu Ia berfirman: "Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-apakan dia, sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku." 13.   Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 14.   Dan Abraham menamai tempat itu: "TUHAN menyediakan"; sebab itu sampai sekarang dikatakan orang: "Di atas gunung TUHAN, akan disediakan." 15.   Untuk kedua kalinya berserulah Malaikat TUHAN dari langit kepada Abraham, 16.   kata-Nya: "Aku bersumpah demi diri-Ku sendiri--demikianlah firman TUHAN--:Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku, 17.   maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. 18.   Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." 19.   Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersyeba; dan Abraham tinggal di Bersyeba. Keturunan Nahor 20.   Sesudah itu Abraham mendapat kabar: "Juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu: 21.   Us, anak sulung, dan Bus, adiknya, dan Kemuel, ayah Aram, 22.   juga Kesed, Hazo, Pildash, Yidlaf dan Betuel." 23.   Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. 24.   Dan gundik Nahor, yang namanya Reuma, melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahash dan Maakha.

NEH 7 4-73

Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan 4.   Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. 5.   Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis: 6.   Inilah orang-orang propinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan, yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar, raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. 7.   Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekhai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel: 8.   bani Paros: dua ribu seratus tujuh puluh dua orang; 9.   bani Sefaca: tiga ratus tujuh puluh dua orang; 10.   bani Arakh: enam ratus lima puluh dua orang; 11.   bani Pahat-Moab, yakni bani Yesua dan Yoab: dua ribu delapan ratus delapan belas orang; 12.   bani Elam: seribu dua ratus lima puluh empat orang; 13.   bani Zatu: delapan ratus empat puluh lima orang; 14.   bani Zakai: tujuh ratus enam puluh orang; 15.   bani Binui: enam ratus empat puluh delapan orang; 16.   bani Bebai: enam ratus dua puluh delapan orang; 17.   bani Azgad: dua ribu tiga ratus dua puluh dua orang; 18.   bani Adonikam: enam ratus enam puluh tujuh orang; 19.   bani Bigwai: dua ribu enam puluh tujuh orang; 20.   bani Adin: enam ratus lima puluh lima orang; 21.   bani Ater, yakni bani Hizkia: sembilan puluh delapan orang; 22.   bani Hasum: tiga ratus dua puluh delapan orang; 23.   bani Bezai: tiga ratus dua puluh empat orang; 24.   bani Harif: seratus dua belas orang; 25.   bani Gibeon: sembilan puluh lima orang; 26.   orang-orang Betlehem dan Netofa: seratus delapan puluh delapan orang; 27.   orang-orang Anatot: seratus dua puluh delapan orang; 28.   orang-orang Bet-Azmawet: empat puluh dua orang; 29.   orang-orang Kiryat-Yearim, Kefira dan Beerot: tujuh ratus empat puluh tiga orang; 30.   orang-orang Rama dan Gaba: enam ratus dua puluh satu orang; 31.   orang-orang Mikhmas: seratus dua puluh dua orang; 32.   orang-orang Betel dan Ai: seratus dua puluh tiga orang; 33.   orang-orang dari Nebo yang lain: lima puluh dua orang; 34.   bani Elam, yakni Elam yang lain: seribu dua ratus lima puluh empat orang; 35.   bani Harim: tiga ratus dua puluh orang; 36.   orang-orang Yerikho: tiga ratus empat puluh lima orang; 37.   orang-orang Lod, Hadid dan Ono: tujuh ratus dua puluh satu orang; 38.   bani Senaa: tiga ribu sembilan ratus tiga puluh orang. 39.   Inilah para imam: bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua: sembilan ratus tujuh puluh tiga orang; 40.   bani Imer: seribu lima puluh dua orang; 41.   bani Pasyhur: seribu dua ratus empat puluh tujuh orang; 42.   bani Harim: seribu tujuh belas orang. 43.   Inilah orang-orang Lewi: bani Yesua, yakni bani Kadmiel dan bani Hodewa; tujuh puluh empat orang. 44.   Inilah para penyanyi: bani Asaf: seratus empat puluh delapan orang. 45.   Inilah para penunggu pintu gerbang: bani Salum, bani Ater, bani Talmon, bani Akub, bani Hatita, bani Sobai: seratus tiga puluh delapan orang. 46.   Inilah para budak di bait Allah: bani Ziha, bani Hasufa, bani Tabaot; 47.   bani Keros, bani Sia, bani Padon; 48.   bani Lebana, bani Hagaba, bani Salmai; 49.   bani Hanan, bani Gidel, bani Gahar; 50.   bani Reaya, bani Rezin, bani Nekoda; 51.   bani Gazam, bani Uza, bani Paseah; 52.   bani Besai, bani Meunim, bani Nefusim; 53.   bani Bakbuk, bani Hakufa, bani Harhur; 54.   bani Bazlit, bani Mehida, bani Harsa; 55.   bani Barkos, bani Sisera, bani Temah; 56.   bani Neziah, bani Hatifa. 57.   Inilah keturunan para hamba Salomo: bani Sotai, bani Soferet, bani Perida; 58.   bani Yaala, bani Darkon, bani Gidel; 59.   bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebaim, bani Amon. 60.   Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada tiga ratus sembilan puluh dua orang. 61.   Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Adon dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel: 62.   bani Delaya, bani Tobia, bani Nekoda: enam ratus empat puluh dua orang; 63.   dan dari antara para imam: bani Habaya, bani Hakos, bani Barzilai. Barzilai itu memperisteri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. 64.   Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. 65.   Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah, bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan maha kudus, sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. 66.   Seluruh jemaah itu bersama-sama ada empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh orang, 67.   selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh orang. Pada mereka ada dua ratus empat puluh lima penyanyi laki-laki dan perempuan. 68.   Mereka mempunyai tujuh ratus tiga puluh enam ekor kuda, dua ratus empat puluh lima ekor bagal, 69.   empat ratus tiga puluh lima ekor unta dan enam ribu tujuh ratus dua puluh ekor keledai. 70.   Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan seribu dirham emas, lima puluh buah bokor penyiraman, dan lima ratus tiga puluh helai kemeja imam. 71.   Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu dua puluh ribu dirham emas dan dua ribu dua ratus mina perak. 72.   Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah: dua puluh ribu dirham emas, dua ribu mina perak dan enam puluh tujuh helai kemeja imam. 73.   Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka.

MAT 10 1-15

Yesus memanggil kedua belas rasul 1.   Yesus memanggil kedua belas murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. 2.   Inilah nama kedua belas rasul itu: Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, 3.   Filipus dan Bartolomeus, Tomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, 4.   Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus kedua belas rasul 5.   Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka: "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, 6.   melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 7.   Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat. 8.   Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. 9.   Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. 10.   Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. 11.   Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. 12.   Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. 13.   Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya, jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. 14.   Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. 15.   Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya dari pada kota itu."

Sistem Design By