Minggu, 28 Januari

2024

Alpet 2022

Terjemahan Baru

KEJ 36:20-43
AYB 4-5
MAT 18:21-35

KEJ 36 20-43

Keturunan Seir 20.   Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, 21.   Disyon, Ezer, Disyan; itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir, di tanah Edom. 22.   Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. 23.   Inilah anak-anak Syobal: Alwan, Manahat, Ebal, Syefo dan Onam. 24.   Inilah anak-anak Zibeon: Aya dan Ana; Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun, ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon ayahnya itu. 25.   Inilah anak-anak Ana: Disyon dan Oholibama anak perempuan Ana. 26.   Inilah anak-anak Disyon: Hemdan, Esyban, Yitran dan Keran. 27.   Inilah anak-anak Ezer: Bilhan, Zaawan dan Akan. 28.   Inilah anak-anak Disyan: Us dan Aran. 29.   Itulah kepala-kepala kaum orang Hori: kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, 30.   kepala kaum Disyon, kepala kaum Ezer dan kepala kaum Disyan; itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum, di tanah Seir. Raja-raja Edom 31.   Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. 32.   Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. 33.   Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. 34.   Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Teman, menjadi raja menggantikan dia. 35.   Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. 36.   Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. 37.   Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot yang di pinggir sungai, menjadi raja menggantikan dia. 38.   Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia. 39.   Setelah Baal-Hanan bin Akhbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia; kotanya bernama Pahu dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. 40.   Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing: kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, 41.   kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, 42.   kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, 43.   kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram; itulah kepala-kepala kaum Edom, menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka; Edom ialah Esau, bapa orang Edom.

AYB 4

Elifas menegur Ayub 1.   Maka berbicaralah Elifas, orang Teman: 2.   "Kesalkah engkau, bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? 3.   Sesungguhnya, engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan; 4.   orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kaukokohkan; 5.   tetapi sekarang, dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal, dirimu terkena, dan engkau terkejut. 6.   Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? 7.   Camkanlah ini: siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? 8.   Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. 9.   Mereka binasa oleh nafas Allah, dan lenyap oleh hembusan hidung-Nya. 10.   Singa mengaum, singa meraung--patahlah gigi singa-singa muda. 11.   Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. 12.   Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya, 13.   waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. 14.   Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. 15.   Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. 16.   Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik kudengar: 17.   Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah, mungkinkah seseorang tahir di hadapan Penciptanya? 18.   Sesungguhnya, hamba-hamba-Nya tidak dipercayai-Nya, malaikat-malaikat-Nyapun didapati-Nya tersesat, 19.   lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. 20.   Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. 21.   Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati, tetapi tanpa hikmat.

AYB 5

1.   Berserulah--adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? 2.   Sesungguhnya, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. 3.   Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. 4.   Anak-anaknya selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. 5.   Apa yang dituainya, dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. 6.   Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan; 7.   melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. 8.   Tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. 9.   Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya; 10.   Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang; 11.   Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan orang yang berdukacita mendapat pertolongan yang kuat; 12.   Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil; 13.   Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. 14.   Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. 15.   Tetapi Ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. 16.   Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. 17.   Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah; sebab itu janganlah engkau menolak didikan Yang Mahakuasa. 18.   Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat; Dia yang memukuli, tetapi yang tangan-Nya menyembuhkan pula. 19.   Dari enam macam kesesakan engkau diluputkan-Nya dan dalam tujuh macam engkau tidak kena malapetaka. 20.   Pada masa kelaparan engkau dibebaskan-Nya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. 21.   Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut, bila kemusnahan datang. 22.   Kemusnahan dan kelaparan akan kautertawakan dan binatang liar tidak akan kautakuti. 23.   Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. 24.   Engkau akan mengalami, bahwa kemahmu aman dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. 25.   Engkau akan mengalami, bahwa keturunanmu menjadi banyak dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. 26.   Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. 27.   Sesungguhnya, semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya; dengarkanlah dan camkanlah itu!"

MAT 18 21-35

Perumpamaan tentang pengampunan 21.   Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" 22.   Yesus berkata kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. 23.   Sebab hal Kerajaan Sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. 24.   Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. 25.   Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak isterinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. 26.   Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. 27.   Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 28.   Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya: Bayar hutangmu! 29.   Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya: Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. 30.   Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. 31.   Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. 32.   Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya: Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. 33.   Bukankah engkaupun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? 34.   Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35.   Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu."

Sistem Design By