Sabtu, 10 Februari

2024

Alpet 2022

Terjemahan Lama

KEJ 48
AYB 22
MAT 25:31-46

KEJ 48

1.   Hata, maka kemudian dari pada itu dipersembahkan oranglah kepada Yusuf: Bahwa sesungguhnya paduka ayahanda tuanku gering. Maka dibawa Yusuf akan kedua orang anaknya, yaitu Manasye dan Efrayim itu, sertanya. 2.   Maka diberitahu oranglah kepada Yakub, katanya: Lihat apalah anak tuan, Yusuf itu, datang mendapatkan tuan. Maka Israelpun menggagahilah dirinya lalu duduk di atas peraduannya. 3.   Maka kata Yakub kepada Yusuf: Bahwa Allah yang Mahakuasa telah kelihatan kepadaku di Luz dalam negeri Kanaan, diberkatinya aku, 4.   serta firman-Nya kepadaku: Bahwa sesungguhnya Aku akan membiakkan dikau dan memperbanyakkan dikau dan menjadikan dikau suatu perhimpunan beberapa bangsa, dan tanah ini akan Kukaruniakan kepada benihmu yang kemudian dari padamu akan miliknya sampai selama-lamanya. 5.   Maka sekarang kedua anakmu, yaitu Efrayim dan Manasye, yang diperanakkan bagimu di tanah Mesir dahulu dari pada datangku kepadamu ke Mesir ini, akulah yang empunya dia, yaitu seperti Rubin dan Simeon aku empunya dia; 6.   tetapi anak buahmu yang kauperoleh kemudian dari pada kedua ini kelak, engkaulah yang empunya dia, maka mereka itu akan dinamai menurut nama saudara-saudaranya dalam bahagian pusakanya. 7.   Adapun tatkala aku datang dari Padan matilah Rakhel pada sisiku di tanah Kanaan pada jalan, hingga sekerat jalan lagi jauhnya sampai ke Eferat, maka kukuburkanlah ia di sana pada jalan ke Eferat, yaitu Betlehem. 8.   Hata, maka terlihatlah Israel akan anak Yusuf, lalu katanya: Siapa punya ini? 9.   Maka kata Yusuf kepada bapanya: Inilah anakku, yang telah dikaruniakan Allah kepadaku di tempat ini. Maka kata Yakub: Bawa apalah keduanya kepadaku, supaya aku memberkati mereka itu. 10.   Maka kedua belah mata Israel telah kaburlah oleh sebab tuanya, sehingga tiada ia nampak baik-baik. Maka dihampirkannyalah keduanya kepadanya, lalu diciumnya serta dipeluknya. 11.   Maka kata Israel kepada Yusuf: Bahwa tiada kusangka boleh memandang mukamu lagi, heran, maka diberi Allah pula aku melihat anakmupun. 12.   Maka diundurkan Yusuf keduanya itu dari pada lututnya, supaya sujudlah ia di hadapannya sampai ke bumi. 13.   Maka diambil Yusuf akan keduanya, yaitu Efrayim dengan tangannya kanan pada sebelah kiri Israel dan Manasyepun dengan tangannya kiri pada sebelah kanan Israel, lalu dihampirkannyalah keduanya kepadanya. 14.   Tetapi Israelpun mengulurkan tangannya kanan ditumpangkannya di atas kepala Efrayim, meskipun ialah yang bungsu, dan tangannya kiri di atas kepala Manasye, maka dengan sengajanya dihantarkannya kedua belah tangannya demikian; maka Manasye itu yang sulung adanya. 15.   Lalu Israelpun memberkatilah akan Yusuf, katanya: Bahwa Allah, di hadapan hadirat-Nya sudah berjalan nenek moyangku Ibrahim dan Ishak, yaitu Allah yang telah memeliharakan daku dari pada ketika jadiku hingga sampailah kepada hari ini, 16.   bahwa Malaekat yang telah melepaskan aku dari pada segala jahat, Ia juga berkatilah kiranya kedua budak ini, biarlah namaku disebut dalam mereka itu dan nama nenek moyangku Ibrahim dan Ishakpun, dan hendaklah mereka itu bertambah-tambah amat banyak di atas bumi. 17.   Maka apabila dilihat oleh Yusuf akan bapanya menumpangkan tangannya yang kanan di atas kepala Efrayim, maka tiada benar kepada rasa hatinya, lalu dipegangnya tangan bapanya hendak memindahkan dia dari atas kepala Efrayim ke atas kepala Manasye. 18.   Maka kata Yusuf kepada bapanya: Janganlah demikian, ya bapaku! karena inilah yang sulung; tumpangkanlah kiranya tanganmu yang kanan di atas kepala dia. 19.   Tetapi engganlah bapanya sambil katanya: Tahulah aku, hai anakku, tahulah aku. Maka iapun akan menjadi suatu bangsa dan iapun akan menjadi besar, tetapi adiknya juga akan menjadi terlebih besar dari pada dia dan benihnya akan menjadi suatu perhimpunan bangsa adanya. 20.   Maka diberkatinyalah mereka itu pada hari itu juga, katanya: Dalam kamulah Israel akan memberkati orang, katanya: Bahwa dijadikan Allah kiranya kamu seperti Efrayim dan seperti Manasye. Maka dilebihkannya Efrayim itu daripada Manasye. 21.   Kemudian kata Israel kepada Yusuf: Bahwasanya ajalku akan sampai, tetapi kamu akan disertai Allah dan Allah juga akan memulangkan kamu ke dalam negeri nenek moyangmu. 22.   Maka aku telah memberi akan dikau sepotong tanah lebih dari pada bahagian segala saudaramu, yaitu yang telah kurampas dari pada tangan orang Amori dengan pedangku dan dengan panahku.

AYB 22

1.   Lalu disahut Elifaz, orang Temani itu, katanya: 2.   Bolehkah seorang manusia berguna kepada Allah? Tidak boleh; melainkan orang yang berakal itu hanya berguna kepada dirinya sendiri jua. 3.   Adakah barang gunanya bagi Yang Mahakuasa jikalau engkau benar? Apakah untung kepada-Nya jikalau sempurna kelakuanmu? 4.   Adakah sebab kebaktianmu maka disiksakan-Nya engkau dan Ia masuk berhukum dengan dikau? 5.   Bukankah besarlah kejahatanmu dan segala salahmu tiada berkeputusan? 6.   Karena engkau sudah mengambil gadai dari pada saudara-saudaramu dengan tiada semena-mena, dan pakaian orang telanjang sudah kautanggalkan. 7.   Akan orang yang lelah tiada engkau beri minum dan dari pada orang yang berlapar engkau sudah menahankan roti. 8.   Tetapi jikalau ada orang gagah baginya juga adalah tanah itu, dan orang yang tampak besar boleh mendudukinya. 9.   Perempuan janda sudah kausuruh pergi dengan hampanya, dan lengan anak piatu sudah kauhancurkan. 10.   Maka sebab itulah engkau dipasangi jerat berkeliling dan dengan sekonyong-konyong datanglah gentar atasmu. 11.   Tiadakah engkau melihat kegelapan itu datang dan air bah akan meliputi engkau? 12.   Bukankah Allah duduk di atas segala petala langit? lihatlah olehmu kutub segala bintang bagaimana tingginya! 13.   Maka katamu: Masakan Allah mengetahuinya? masakan Ia menghukum dari dalam kegelapan itu! 14.   Bahwa segala awan-awanpun melindungkan Dia, sehingga tiada dilihatnya, dan Iapun menjalani cakrawala. 15.   Demikianlah engkau sudah menurut jalan orang dahulukala, yang dijalani oleh orang-orang fasik itu. 16.   Yang sekonyong-konyong sudah dihela akan disiksakan dan segala alas mereka itu diliputi oleh air bah. 17.   Yang berkata kepada Allah: Hendaklah Engkau jauh dari pada kami, karena apakah boleh dibuat oleh Yang Mahakuasa akan mereka itu? 18.   Sungguhpun Ia juga yang sudah memenuhi rumah mereka itu dengan barang yang baik, sebab itu jauhlah dari padaku bicara orang fasik itu. 19.   Orang yang benar akan melihat kebinasaan mereka itu dengan sukahatinya dan orang yang suci dari pada salah itu akan mengolok-olok mereka itu, 20.   katanya: Seteru kami sudah dibinasakan dan segala kekayaannya sudah dimakan habis oleh api. 21.   Hendaklah engkau berdamai dengan Dia, supaya engkau selamat; maka kembali akan berlaku atasmu perkara yang baik. 22.   Terimalah kiranya pengajaran yang dari pada lidah-Nya dan perhatikanlah segala firman-Nya. 23.   Jikalau engkau bertobat kepada Yang Mahakuasa, engkau akan dibangunkan pula kelak; jauhkanlah kiranya segala kejahatan dari pada kemahmu. 24.   Buanglah segala batang emas kepada lebu duli dan emas Ofir itu ke tengah-tengah kersik sungai. 25.   Maka Yang Mahakuasa akan menjadi emasmu, dan jadi bagimu seperti perak bertimbun-timbun. 26.   Lalu engkau bersukacita akan Yang Mahakuasa kelak dan engkaupun akan menengadah kepada Allah. 27.   Engkau akan meminta doa kepada-Nya dengan tulus hatimu dan Iapun akan mendengar doamu dan engkau akan menyampaikan segala nazarmu. 28.   Jikalau engkau berniat barang suatu, ia itu akan jadi bagimu kelak, dan terangpun akan bercahaya kepada segala jalanmu. 29.   Jikalau direndahkan orang maka katamu: Baiklah ditinggikan, lalu mata yang tunduk itu akan menengadah kepada keluasan. 30.   Jikalau orang yang tiada suci dari pada salah sekalipun disayang oleh-Nya, maka disayang-Nya akan dia oleh karena kesucian tanganmu.

MAT 25 31-46

31.   "Apabila Anak manusia datang kelak dengan kemuliaan-Nya, dan segala malaekat-Nya pun serta-Nya, lalu Ia akan duduk di atas takhta kemuliaan-Nya; 32.   maka sekalian bangsa manusia pun akan dihimpunkan di hadapan-Nya, dan Ia akan mengasingkan mereka itu seorang daripada seorang, sama seperti gembala mengasingkan domba daripada kambing. 33.   Lalu dihimpunkan-Nya domba itu di sebelah kanan-Nya, tetapi kambing itu di sebelah kiri-Nya. 34.   Kemudian Raja itu pun kelak bertitahlah kepada mereka itu yang di sebelah kanan-Nya: Marilah, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, memiliki warisan, yaitu kerajaan yang disediakan bagimu daripada awal kejadian alam. 35.   Karena pada masa Aku lapar, kamu memberi Aku makan; Aku dahaga, kamu memberi Aku minum; Aku seorang keluaran, kamu menyambut Aku; 36.   Aku bertelanjang, kamu memakaikan Aku dengan pakaian; Aku sakit, kamu melawati Aku; Aku di dalam penjara, kamu datang berjumpa Aku. 37.   Lalu menyahutlah kelak segala orang yang benar, serta berkata kepada-Nya: Ya Tuhan, masa manakah kami nampak Tuhan lapar, lalu kami memberi makan? atau dahaga, lalu kami memberi minum? 38.   Atau masa manakah kami nampak Tuhan seorang keluaran, lalu kami menyambut Tuhan? atau bertelanjang, lalu kami memakaikan dengan pakaian? 39.   Atau masa manakah kami nampak Tuhan sakit, atau di dalam penjara, lalu kami melawati Tuhan? 40.   Maka Raja itu akan menjawab, serta bersabda kepada mereka itu: Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa barang sebagaimana yang kamu sudah berbuat kepada seorang-orang saudara-Ku yang terlebih hina ini, itulah perbuatan kamu kepada-Ku. 41.   Kemudian Raja itu pun akan bertitah kepada mereka itu yang di sebelah kiri-Nya: Undurlah dari hadapan-Ku, hai laknat, masuklah ke dalam api neraka yang kekal, yang disediakan bagi Iblis dan segala pesuruhnya. 42.   Karena pada masa Aku lapar, tiada kamu memberi Aku makan; Aku dahaga, tiada kamu memberi Aku minum; 43.   Aku seorang keluaran, tiada kamu menyambut Aku; Aku bertelanjang, tiada kamu memakaikan Aku dengan pakaian; Aku sakit dan di dalam penjara, tiada kamu melawati Aku; 44.   lalu mereka itu pun akan menyahut, katanya: Ya Tuhan, masa manakah kami nampak Tuhan lapar dan dahaga, atau seorang keluaran, atau bertelanjang, atau sakit, atau di dalam penjara, dan tiada kami melayani Tuhan? 45.   Kemudian Raja itu akan menjawab, serta bersabda kepada mereka itu: Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa barang sebagaimana yang tiada kamu perbuat kepada seorang daripada orang yang terlebih hina ini, maka tiada juga perbuatan kamu kepada-Ku. 46.   Maka mereka itu akan pergi masuk ke dalam sengsara yang kekal; tetapi orang yang benar itu ke dalam hidup yang kekal."

Sistem Design By