Minggu, 21 April

2024

Alpet 2022

Terjemahan Baru

BIL 7
MZM 119:1-64
RM 15:14-33

BIL 7

Persembahan pada waktu pentahbisan Kemah Suci 1.   Pada waktu Musa selesai mendirikan Kemah Suci, diurapinya dan dikuduskannyalah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya; dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, 2.   maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. 3.   Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan TUHAN: enam kereta beratap dengan dua belas ekor lembu; satu kereta untuk dua orang pemimpin dan satu ekor lembu untuk satu orang pemimpin, lalu mereka membawa semuanya itu ke depan Kemah Suci. 4.   Kemudian TUHAN berfirman kepada Musa: 5.   "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada Kemah Pertemuan; berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." 6.   Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi; 7.   dua kereta dengan empat ekor lembu diberikannya kepada bani Gerson, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, 8.   dan empat kereta dengan delapan ekor lembu diberikannya kepada bani Merari, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak imam Harun itu. 9.   Tetapi kepada bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus, yang harus diangkat di atas bahunya. 10.   Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah, pada hari mezbah itu diurapi; para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. 11.   TUHAN berfirman kepada Musa: "Satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu." 12.   Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab, dari suku Yehuda. 13.   Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 14.   satu cawan sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 15.   seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 16.   seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa; 17.   dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. 18.   Pada hari kedua Netaneel bin Zuar, pemimpin suku Isakhar, mempersembahkan persembahan. 19.   Sebagai persembahannya dipersembahkannya satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 20.   satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 21.   seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 22.   seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa; 23.   dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netaneel bin Zuar. 24.   Pada hari ketiga: pemimpin bani Zebulon, Eliab bin Helon. 25.   Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 26.   satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 27.   seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 28.   seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa; 29.   dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. 30.   Pada hari keempat: pemimpin bani Ruben, Elizur bin Syedeur. 31.   Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 32.   satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 33.   seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 34.   seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa; 35.   dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Syedeur. 36.   Pada hari kelima: pemimpin bani Simeon, Selumiel bin Zurisyadai. 37.   Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 38.   satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 39.   seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 40.   seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa; 41.   dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zurisyadai. 42.   Pada hari keenam: pemimpin bani Gad, Elyasaf bin Rehuel. 43.   Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 44.   satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 45.   seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 46.   seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa; 47.   dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elyasaf bin Rehuel. 48.   Pada hari ketujuh: pemimpin bani Efraim, Elisama bin Amihud. 49.   Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 50.   satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 51.   seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 52.   seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa; 53.   dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. 54.   Pada hari kedelapan: pemimpin bani Manasye, Gamaliel bin Pedazur. 55.   Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 56.   satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 57.   seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 58.   seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa; 59.   dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedazur. 60.   Pada hari kesembilan: pemimpin bani Benyamin, Abidan bin Gideoni. 61.   Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 62.   satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 63.   seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 64.   seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa; 65.   dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. 66.   Pada hari kesepuluh: pemimpin bani Dan, Ahiezer bin Amisyadai. 67.   Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 68.   satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 69.   seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 70.   seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa; 71.   dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amisyadai. 72.   Pada hari kesebelas: pemimpin bani Asyer, Pagiel bin Okhran. 73.   Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 74.   satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 75.   seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 76.   seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa; 77.   dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okhran. 78.   Pada hari kedua belas: pemimpin bani Naftali, Ahira bin Enan. 79.   Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 80.   satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 81.   seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 82.   seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa; 83.   dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. 84.   Itulah persembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi, dari pihak para pemimpin Israel, yaitu dua belas pinggan perak, dua belas bokor penyiraman dari perak, dua belas cawan emas. 85.   Beratnya tiap-tiap pinggan adalah seratus tiga puluh syikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah tujuh puluh syikal; segala perak perkakas-perkakas itu ada dua ribu empat ratus syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus. 86.   Selanjutnya dua belas cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan sepuluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus; segala emas cawan itu ada seratus dua puluh syikal beratnya. 87.   Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah dua belas ekor lembu jantan, dua belas ekor domba jantan, dua belas ekor domba berumur setahun, dengan korban sajiannya; juga dua belas ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. 88.   Segala hewan korban keselamatan itu ialah dua puluh empat ekor lembu jantan, enam puluh ekor domba jantan, enam puluh ekor kambing jantan, enam puluh ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentahbisan mezbah, sesudah mezbah itu diurapi. 89.   Apabila Musa masuk ke dalam Kemah Pertemuan untuk berbicara dengan Dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian, yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerub itu; demikianlah Ia berfirman kepadanya.

MZM 119 1-64

Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat TUHAN 1.   Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat TUHAN. 2.   Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya, yang mencari Dia dengan segenap hati, 3.   yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan-Nya. 4.   Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. 5.   Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu! 6.   Maka aku tidak akan mendapat malu, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. 7.   Aku akan bersyukur kepada-Mu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. 8.   Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. 9.   Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 10.   Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. 11.   Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. 12.   Terpujilah Engkau, ya TUHAN; ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. 13.   Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kauucapkan. 14.   Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. 15.   Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. 16.   Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu; firman-Mu tidak akan kulupakan. 17.   Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. 18.   Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. 19.   Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. 20.   Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. 21.   Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. 22.   Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. 23.   Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. 24.   Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. 25.   Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. 26.   Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku--ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. 27.   Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. 28.   Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. 29.   Jauhkanlah jalan dusta dari padaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. 30.   Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. 31.   Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya TUHAN, janganlah membuat aku malu. 32.   Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. 33.   Perlihatkanlah kepadaku, ya TUHAN, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. 34.   Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu; aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. 35.   Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. 36.   Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. 37.   Lalukanlah mataku dari pada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kautunjukkan! 38.   Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepada-Mu. 39.   Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. 40.   Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu! 41.   Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku, ya TUHAN, keselamatan dari pada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu, 42.   supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. 43.   Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. 44.   Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. 45.   Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. 46.   Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. 47.   Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. 48.   Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. 49.   Ingatlah firman yang Kaukatakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. 50.   Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. 51.   Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. 52.   Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya TUHAN, maka terhiburlah aku. 53.   Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik, yang meninggalkan Taurat-Mu. 54.   Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. 55.   Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu, ya TUHAN; aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. 56.   Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. 57.   Bagianku ialah TUHAN, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. 58.   Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. 59.   Aku memikirkan jalan-jalan hidupku, dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. 60.   Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. 61.   Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. 62.   Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepada-Mu atas hukum-hukum-Mu yang adil. 63.   Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepada-Mu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. 64.   Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya TUHAN, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.

RM 15 14-33

Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya 14.   Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. 15.   Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, 16.   yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada-Nya, yang disucikan oleh Roh Kudus. 17.   Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. 18.   Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, 19.   oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. 20.   Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat, di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar, yang telah diletakkan orang lain, 21.   tetapi sesuai dengan yang ada tertulis: "Mereka, yang belum pernah menerima berita tentang Dia, akan melihat Dia, dan mereka, yang tidak pernah mendengarnya, akan mengertinya." Harapan Paulus untuk datang ke Roma 22.   Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. 23.   Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, 24.   aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. 25.   Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. 26.   Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. 27.   Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab, jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. 28.   Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. 29.   Dan aku tahu, bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. 30.   Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, 31.   supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, 32.   agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. 33.   Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian! Amin.

Sistem Design By