Jumat, 09 Desember

2022

Alpet 2022

Terjemahan Lama

2TAW 7-8
YUN 3-4
YUD

2TAW 7

1.   Arakian, maka baharu habislah sudah Sulaiman meminta doa, tiba-tiba turunlah api dari langit, yang makan habis akan korban bakaran dan segala korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhanpun memenuhi rumah itu. 2.   Sehingga segala imam itu tiada dapat masuk ke dalam rumah Tuhan, karena kemuliaan Tuhan sudah memenuhi rumah Tuhan itu. 3.   Maka demi dilihat bani Israel akan api yang turun itu dan akan kemuliaan Tuhan atas rumah itu, maka tunduklah mereka itu dengan mukanya sampai ke tanah pada dasar itu sambil meminta doa dan memuji-muji Tuhan, sebab baiklah adanya dan kemurahan-Nya kekal sampai selama-lamanya. 4.   Maka oleh baginda dan segala rakyat itu dipersembahkan beberapa korban sembelihan di hadapan hadirat Tuhan. 5.   Maka baginda raja Sulaimanpun mempersembahkanlah korban sembelihan dari pada lembu dua puluh dua ribu ekor, dan dari pada kambing domba seratus dua puluh ribu ekor. Demikianlah peri ditahbiskan baginda dan segenap orang banyak itu akan bait-Ullah. 6.   Maka segala imampun berdirilah pada pangkat-pangkatnya dan segala orang Lewipun dengan bunyi-bunyian Tuhan, yang telah diperbuat oleh baginda raja Daud akan memuji-muji Tuhan, sebab kemurahan-Nya kekal sampai selama-lamanya, yaitu pada masa Daud memuji Dia oleh khidmat mereka itu, dan segala imampun meniup nafirinya bertentangan dengan mereka itu dan segenap orang Israelpun adalah berdiri. 7.   Maka disucikanlah Sulaiman akan seluas tempat halaman yang di hadapan rumah Tuhan, sebab di sana ia sudah melengkap segala korban bakaran dan lemak segala korban syukur, karena mezbah tembaga, perbuatan Sulaiman itu, tiada termuat akan segala korban bakaran dan persembahan makanan dan segala lemak. 8.   Maka pada masa itu juga dipegang Sulaiman masa raya itu tujuh hari lamanya dan segenap orang Israelpun sertanya, satu sidang yang amat besar dari pada tempat orang masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. 9.   Maka pada hari yang kedelapan dipegangnya hari raya yang besar sekali, karena tahbis mezbah dipegangnya tujuh hari lamanya dan masa raya itupun tujuh hari lamanya. 10.   Maka pada dua puluh tiga hari bulan yang ketujuh dilepaskan baginda orang banyak itu pulang ke rumahnya dengan sukacita dan senang hatinya oleh karena segala kebajikan yang telah dibuat Tuhan akan Daud dan akan Sulaiman dan akan Israel, umat-Nya. 11.   Hata, setelah selesailah Sulaiman dari pada membuat rumah Tuhan dan istana baginda dan segala sesuatu, yang telah terbit di dalam hati Sulaiman akan diperbuat pada rumah Tuhan dan pada istana baginda itu sudah jadi dengan selamat, 12.   tiba-tiba kelihatanlah Tuhan kepada Sulaiman pada malam serta firman-Nya kepadanya: Bahwa Aku meluluskan permintaanmu dan tempat ini telah Kupilih bagi-Ku akan bait alkorban. 13.   Maka jikalau kiranya Aku mengatupkan langit, sehingga tiada hujan, atau jikalau Kusuruh belalang makan habis hasil tanah, atau jikalau Kudatangkan bala sampar di antara umat-Ku, 14.   dan umat-Ku, yang tersebut nama-Ku atasnya, itu merendahkan dirinya dan meminta doa dan mencahari hadirat-Ku dan bertobat dari pada jalannya yang jahat itu, maka Aku juga mendengar dari dalam sorga dan mengampuni dosanya dan menyembuhkan negerinya. 15.   Maka mata-Ku akan terbuka dan telinga-Kupun mendengar akan permintaan doa di tempat ini; 16.   karena sekarang sudah Kupilih dan Kusucikan rumah ini, supaya nama-Ku tinggal di sana sampai selama-lamanya; dan mata-Ku dan hati-Kupun akan ada di sana pada segala hari. 17.   Maka adapun akan dikau, jikalau kiranya engkau berjalan di hadapan hadirat-Ku, seperti sudah berjalan Daud, bapamu itu, dan kauperbuat akan segala sesuatu yang telah Kupesan kepadamu dan kau peliharakan segala syariat dan hukum-Ku, 18.   niscaya Kukekalkan takhta kerajaanmu, seperti yang sudah Kujanji kepada Daud, bapamu, firman-Ku: Seorang juapun tiada akan terputuskan bagimu dari pada memerintahkan orang Israel. 19.   Tetapi jikalau kiranya kamu undur dan meninggalkan syariat dan hukum-Ku yang sudah Kuberikan di hadapan kamu dan kamu pergi berbuat bakti kepada dewa-dewa dan menyembah sujud kepadanya, 20.   niscaya Kubantunkan mereka itu dari dalam tanah-Ku yang sudah Kukaruniakan kepadanya dan lagi rumah ini yang telah Kusucikan bagi nama-Ku itu akan Kubuang dari hadapan hadirat-Ku dan Kujadikan mereka itu kelak suatu sindiran dan olok-olokan di antara segala bangsa. 21.   Maka rumah ini, yang sudah ditinggikan begitu, barangsiapa yang berjalan lalu dari padanya ia itu akan tercengang-cengang serta katanya: Mengapa gerangan Tuhan sudah berbuat demikian akan negeri ini dan akan rumah ini? 22.   Maka orang akan menyahut ini: Sebab telah ditinggalkannya Tuhan, Allah nenek moyang mereka itu, yang sudah menghantar akan mereka itu keluar dari negeri Mesir dan dibuangnya dirinya kepada dewa-dewa dan mereka itu menyembah sujud dan berbuat bakti kepadanya, maka sebab itu didatangkan Allah segala jahat ini atas mereka itu.

2TAW 8

1.   Sebermula, maka dalam genap dua puluh tahun habislah sudah raja Sulaiman membuat rumah Tuhan dan istana baginda. 2.   Maka dibangunkan Sulaiman segala negeri, pemberian Hiram kepada Sulaiman, lalu disuruh baginda akan bani Israel duduk di sana. 3.   Kemudian dari pada itu pergilah Sulaiman ke Hamat-Zoba, diteguhkannya akan dia, 4.   dan dibuatnya negeri Tadmor di padang belantara dan segala negeri tempat perbekalan, yang dibuatnya di Hamat. 5.   Dan diteguhkannya Bait-Horon hulu dan Bait-Horon hilir, negeri yang berkota benteng, dengan pagar batu dan pintu gerbang dan sakat. 6.   Demikianpun Baalat dan segala negeri tempat perbekalan yang pada Sulaiman, dan segala negeri tempat rata perang, dan segala negeri tempat orang berkendaraan dan segala sesuatu yang dikehendaki Sulaiman membuat di Yeruzalem dan di Libanon dan di seluruh negeri kerajaannya. 7.   Maka adapun segala orang yang lagi tinggal dari pada orang Heti dan orang Amori dan orang Ferezi dan orang Hewi dan orang Yebuzi, yang bukan dari pada orang Israel, 8.   yaitu segala anak mereka itu yang lagi tinggal kemudian dari padanya di dalam negeri itu dan yang tiada ditumpas oleh bani Israel, ia itu disuruh Sulaiman mengerjakan pekerjaan negeri datang kepada hari ini. 9.   Tetapi dari pada segala bani Israel seorang juapun tiada yang ditanggungkan Sulaiman pekerjaan hamba kepadanya, melainkan mereka itulah orang perang adanya dan penghulu segala hulubalangnya dan penghulu rata perangnya dan penghulu segala orang berkendaraannya. 10.   Dan lagi mereka itulah kepala pengerah yang pada baginda raja Sulaiman, dua ratus lima puluh orang yang memerintahkan segala orang bekerja itu. 11.   Bermula, maka dibawalah naik oleh raja Sulaiman akan puteri Firaun dari dalam negeri Daud ke maligai yang telah dibuatnya akan dia, karena katanya: Bahwa tiada boleh isteriku duduk di dalam istana Daud, raja orang Israel, karena sucilah segala tempat yang tabut Tuhan sudah hampir kepadanya! 12.   Maka dari pada masa itu dipersembahkan sulaiman kepada Tuhan korban bakaran di atas mezbah Tuhan, yang telah dibuatnya di hadapan serambi itu, 13.   yaitu barang yang patut dipersembahkan pada sebilang hari, setuju dengan pesan Musa, pada segala hari sabat dan pada segala bulan baharu dan pada segala masa raya yang tertentu, tiga kali dalam setahun, yaitu pada masa raya roti fatir, dan pada masa raya asabih dan pada masa raya pondok daun-daunan. 14.   Maka ditentukan baginda pula, setuju dengan perintah Daud, ayahanda baginda, segala kelompok-kelompok imam pada pekerjaannya, dan segala orang Lewipun pada jawatannya akan memuji-muji Allah dan akan membantu segala imam dalam pekerjaannya dengan aturannya pada tiap-tiap hari, dan lagi segala penunggu pintu dalam pangkat-pangkatnya, pada tiap-tiap pintu gerbang, karena demikianlah perintah Daud, aziz Allah itu. 15.   Maka tiada orang melalui pesan baginda itu akan hal segala imam dan orang Lewi dalam segala perkara, demikianpun akan hal segala perbendaharaan. 16.   Maka segala pekerjaan Sulaimanpun berpatutan sampai kepada hari dibubuh kaki tembok rumah Tuhan datang kepada kesudahannya; maka genaplah sudah rumah Tuhan itu. 17.   Kemudian dari pada itu pergilah Sulaiman ke Ezion-jeber dan ke Elot, yang di tepi laut di tanah Edom. 18.   Maka disuruhkan Hiram beberapa kapal kepada baginda dengan tolongan hamba-hambanya dan dari pada segala rakyatnyapun beberapa orang yang tahu berlayar di laut, maka berlayarlah mereka itu serta dengan hamba raja Sulaiman ke Ofir, diambilnya dari sana emas empat ratus lima puluh talenta banyaknya, yang dibawanya kepada baginda raja Sulaiman.

YUN 3

1.   Arakian, maka datanglah firman Tuhan kepada Yunus pada kedua kalinya, bunyinya: 2.   Bangunlah engkau, pergilah ke Ninewe, negeri besar itu, serukanlah kepadanya seru yang Kukatakan kepadamu kelak. 3.   Hata, maka bangunlah Yunus, lalu berjalan ke Ninewe setuju dengan firman Tuhan. Adapun Ninewe itu sebuah negeri yang amat besar, luasnya perjalanan tiga hari. 4.   Maka mulailah Yunus berjalan keliling dalam negeri itu satu hari lamanya sambil berseru, katanya: Bahwa lagi empat puluh hari maka Ninewe akan dibongkar balik. 5.   Maka percayalah orang Ninewe itu akan Allah, lalu diserantakannya suatu hari puasa, dan mereka itu berpakaikan kain karung, dari pada besar dan kecil. 6.   Hata, setelah sampai firman itu kepada raja Ninewe, maka berbangkitlah ia dari atas singgasananya, ditanggalkannya pakaian kerajaannya dan dikenakannya kain karung pada tubuhnya, lalu duduklah baginda dalam abu. 7.   Maka disuruh baginda orang berseru-seru dan mengatakan di Ninewe dengan titah raja dan segala orang besar-besarnya, bunyinya: Baik manusia atau binatang baik lembu atau kambing, jangan diberi makan apa-apa, jangan dihantar ke tanah rumput atau diberi minum air! 8.   Melainkan hendaklah menusia dan binatangpun berpakaikan kain karung dan hendaklah orang berseru-seru kepada Tuhan dengan sekuat-kuatnya dan hendaklah masing-masing bertobat dari pada jalannya yang jahat dan dari pada aniaya yang pada tangannya! 9.   Entah siapa tahu, mudah-mudahan kembalilah Allah dan menyesallah Ia dan berpaling dirinya dari pada kehangatan murka-Nya sehingga tiada kita binasa. 10.   Hata, maka dilihat oleh Allah akan perbuatan mereka itu, bahwa mereka itu bertobat dari pada jalannya yang jahat, lalu bersesallah Allah akan jahat yang telah Ia berfirman hendak berbuat kepada mereka itu, maka tiada juga sampai dibuat-Nya itu.

YUN 4

1.   Tetapi hal ini mendukacitakan Yunus, sehingga sakitlah hatinya dan berbangkitlah amarahnya. 2.   Lalu iapun meminta doa kepada Tuhan, sembahnya: Ya Tuhan! bukankah ini yang sudah kukatakan tatkala aku lagi dalam negeriku! maka sebab itu juga aku hendak mendahuluinya dengan lari ke Tarsis, karena kuketahuilah, bahwa Engkau Allah yang amat mengasihani dan amat sayang dan panjang sabarnya dan besar kemurahan-Nya dan yang bersesal akan jahat. 3.   Maka sekarangpun, ya Tuhan! ambillah kiranya jiwaku dari padaku, karena dari pada hidup baiklah aku mati. 4.   Maka firman Tuhan: Adakah patut engkau marah begitu? 5.   Hata, maka keluarlah Yunus dari dalam negeri itu, lalu duduklah ia tentang sebelah timur negeri, diperbuatnya di sana akan dirinya sebuah pondok, lalu duduklah di bawah naungnya hendak melihat negeri itu dipengapakan. 6.   Maka oleh Tuhan Allah diadakan sebatang pohon alhairani, ditumbuhkan-Nya dia ke atas Yunus, supaya ada barang naung di atas kepalanya akan menghiburkan dia dari pada dukacitanya. Maka bersukacitalah hati Yunus akan pohon alhairani itu amat sangat. 7.   Tetapi keesokan harinya pada buka fajar diadakan Allah seekor ulat yang mengikil pohon alhairani itu, sehingga layulah ia. 8.   Maka setelah terbit matahari, tiba-tiba diadakan Allah suatu angin timur sepoi-sepoi, maka turunlah panas kepada kepala Yunus, sehingga pingsanlah ia; maka dipintanya biarlah jiwanya mati, karena katanya: Dari pada hidup ini baik aku mati. 9.   Maka firman Allah kepada Yunus: Patutkah amarahmu berbangkit begitu akan pohon alhairani ini? Maka sahutnya: Patut juga amarahku berbangkit sampai kemati-matian. 10.   Maka firman Tuhan: Bahwa engkau sayang akan pohon alhairani ini, yang tiada engkau kerjakan barang pekerjaan padanya dan yang tiada kaupeliharakan, yang sudah tumbuh pada satu malam dan yang hilangpun pada satu malam juga. 11.   Entah tiadakah Aku ini sayang akan Ninewe, negeri besar ini, dalamnya adalah lebih dari pada seratus dua puluh ribu orang isinya, yang belum tahu membedakan antara tangan kanan dengan tangan kirinya, tambahan lagi ada banyak binatangnya?

YUD 1

1.   Daripada Yehuda, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakub, kepada segala orang panggilan yang dikasihi di dalam Allah Bapa dan terpelihara karena Yesus Kristus: 2.   Mudah-mudahan bertambah-tambahlah kepadamu rahmat dan sejahtera dan kasih. 3.   Hai segala kekasihku, tatkala aku menghabiskan usahaku menulis surat kepadamu dari hal keselamatan kita bersama-sama, maka pada perasaanku terpaksalah aku menulis akan mengingatkan kamu bersungguh-sungguh berebutkan iman yang sudah sekali bagi sekalian dikaruniakan kepada segala orang suci. 4.   Karena ada beberapa orang merangkak masuk dengan sembunyi, yaitu orang yang dahulunya sudah tersedia hukumannya; orang fasik, yang mengubahkan anugerah Allah, Tuhan kita, kepada perkara melakukan percabulan, sambil menyangkal Penghulu dan Tuhan kita yang Esa, yaitu Yesus Kristus. 5.   Tetapi aku suka hendak mengingatkan kamu, walaupun kamu mengetahui segala sesuatu itu dengan serta mertanya, bagaimana yang Tuhan, (sesudahnya menyelamatkan suatu kaum keluar dari negeri Mesir), kemudian daripada itu membinasakan mereka itu yang tiada beriman. 6.   Dan segala malaekat yang tiada mengindahkan derajatnya, melainkan meninggalkan tempat kediamannya sendiri, ditahan-Nya di dalam belenggu yang kekal di dalam gelap hingga kepada Hari hukuman yang besar itu. 7.   Sebagaimana Sodom dan Gomorah dan segala negeri yang berdekatan dengan negeri itu, samalah juga seperti mereka itu telah menyerahkan diri kepada perbuatan zinah serta mengikut makhluk lain, menjadi suatu teladan dengan menanggung siksa api yang kekal. 8.   Meskipun demikian hukumannya, tetapi orang-orang yang termimpi-mimpi itu juga mencemarkan tubuhnya, dan mensifatkan segala kuasa itu kosong, serta mengeji segala yang mulia-mulia. 9.   Tetapi Mikhail, penghulu malaekat, tatkala ia berlawan dengan Iblis, berbalah-balahan dari hal mayat Musa, tiada berani ia mencerca ke atasnya, melainkan katanya, "Dihardik Tuhan kiranya akan dikau." 10.   Akan tetapi segala orang ini mengeji barang apa yang tiada diketahuinya, dan barang yang mereka itu mengerti dengan sebab keadaannya seperti makhluk yang tiada berakal, maka di dalam perkara itulah mereka itu binasa. 11.   Karamlah mereka itu, karena mereka itu sudah menurut jalan Kain, dan membuang diri menurut kesalahan Bileam sebab upah, lalu binasa di dalam keadaan yang durhaka sama seperti Korah. 12.   Maka inilah orang yang menjadi cacat cela di dalam segala perjamuan kasihmu, apabila mereka itu makan jamu bersama kamu, dengan tiada malu, memperdulikan diri sendiri sahaja, laksana awan yang tiada berair dibawa oleh angin; seperti pohon pada akhir musim kemarau, tiada berbuah, yang dua kali mati, dan tercabut dengan akarnya; 13.   sebagai gelombang besar di laut, menyemburkan malunya sendiri; seperti bintang yang beredar; maka bagi segala orang itu gelap gulita sudah tersedia selama-lamanya. 14.   Maka atas mereka itu juga Henokh, keturunan yang ketujuh daripada Adam, sudah bernubuat, katanya, "Tengoklah, Tuhan telah datang dengan berpuluh-puluh ribu orang sucinya, 15.   hendak memutuskan hukum-Nya atas orang sekalian, dan hendak menjatuhkan hukum ke atas segala orang fasik di dalam hal segala perbuatannya yang fasik itu, yang telah dilakukannya dengan fasiknya, dan di dalam hal segala kekerasan yang dikatakan oleh orang berdosa yang fasik ke atas-Nya." 16.   Maka mereka itulah orang yang bersungut-sungut dan mengadu-adu, serta menurut hawa nafsunya, dan mulut mereka itu mengeluarkan cakap besar, sambil mengangkat-angkat orang dengan sebab hendak mencari faedahnya sendiri. 17.   Tetapi kamu ini, hai kekasihku, hendaklah kamu ingat akan perkataan yang dikatakan dahulu oleh segala rasul Tuhan kita Yesus Kristus, 18.   sebagaimana mereka itu sudah mengatakan kepada kamu, bahwa pada akhir zaman akan datang kelak beberapa pengolok, yang menurut hawa nafsunya yang jahat itu. 19.   Maka mereka itulah yang membuat penceraian, yaitu orang yang menurut hawa nafsu dan yang tiada berisi Roh. 20.   Tetapi kamu ini, hai kekasihku, dirikanlah dirimu di atas alasan imanmu yang amat kudus, sambil berdoa di dalam Rohulkudus. 21.   Peliharakanlah dirimu di dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus membawa kepada hidup yang kekal. 22.   Maka akan orang yang bimbang kasihankanlah, 23.   dan sentakkanlah mereka itu dari dalam api dan selamatkanlah mereka itu; dan kepada yang lain hendaklah kamu kasihan dengan berjaga-jaga, dengan membenci akan pakaiannya yang cemar dengan hawa nafsu. 24.   Maka bagi Dia yang berkuasa memeliharakan kamu daripada terserandung, serta mendirikan kamu dengan tiada bercela di hadapan kemuliaan-Nya, dengan sukacita yang amat sangat, 25.   yaitu bagi Allah yang Esa lagi Juruselamat kita dengan jalan Yesus Kristus Tuhan kita, adalah kiranya kemuliaan dan kebenaran dan kodrat dan kuasa yang sedia ada lebih dahulu daripada segala masa, dan sekarang ini hingga selama-lamanya. Amin.

Sistem Design By