Rabu, 10 Agustus

2022

Alpet Sebelum 2021

Terjemahan Lama

MZM 79-80
LUK 2:1-20

MZM 79

1.   Mazmur Asaf. -- Ya Allah! bahwa orang kafir telah masuk ke dalam bahagian-Mu pusaka, mereka itu telah menajiskan kaabah kesucian-Mu dan dijadikannya Yeruzalem suatu kerobohan batu. 2.   Maka mayat segala hamba-Mu telah diberikannya kepada unggas yang di udara akan makanannya, dan daging segala kekasih-Mu kepada margasatwa akan mangsanya. 3.   Maka darah mereka itu telah ditumpahkannya seperti air pada keliling Yeruzalem, dan seorangpun tiada yang menguburkan mereka itu. 4.   Bahwa kami telah menjadi suatu kecelaan kepada bangsa-bangsa yang duduk hampir dengan kami dan suatu sindiran dan kehinaan kepada orang yang mengelilingi kami. 5.   Berapa lamahkah? Ya Tuhan, murka-Mu sampai kekalkah? dan cemburuan-Mu menghanguskan seperti apikah? 6.   Curahkanlah kiranya kehangatan murka-Mu kepada segala orang kafir, yang tiada mengenal akan Dikau, dan kepada segala kerajaan yang tiada menyebut nama-Mu. 7.   Karena orang sudah menelan Yakub, dan mereka itu sudah membinasakan tempat kedudukannya yang sedap. 8.   Jangan apalah Engkau ingat akan segala salah kami yang dahulu; bersegeralah, biar segala rahmat-Mu mendahului kami, karena kami sudah direndahkan amat. 9.   Tolonglah akan kami, ya Allah, pohon selamat kami! dari karena kemuliaan nama-Mu, dan luputkanlah kami dan adakanlah gafirat atas dosa kami oleh karena nama-Mu! 10.   Mengapa gerangan orang-orang kafir akan berkata demikian: Di mana Allah mereka itu? Biarlah ketahuan kepada segala orang kafir, bahwa kami melihat penuntut bela darah segala hamba-Mu yang telah tertumpah. 11.   Biarlah keluh kesah orang yang terpenjara itu sampai ke hadapan hadirat-Mu; peliharakan apalah oleh kebesaran kuasa-Mu segala orang yang disengajakan matinya. 12.   Dan balaslah kiranya tujuh kali ganda dalam pangkuan segala bangsa yang duduk keliling kami, sebab segala kecelaan yang telah dicelakannya akan Dikau, ya Tuhan! 13.   Maka kami ini, umat-Mu dan domba peliharaan-Mu, kami kelak memuji akan Dikau pada selama-lamanya serta memasyhurkan kepujian-Mu turun-temurun.

MZM 80

1.   Mazmur Asaf bagi biduan besar, pada Sosyanim Edut. (80-2) Ya, Gembala orang Israel! Berilah telinga; Engkau yang membawa akan bani Yusuf seperti sekawan domba, dan yang bersemayam di antara kerubiun hendaklah tajalli. 2.   (80-3) Bangkitkanlah kiranya perkasa-Mu di hadapan Efrayim dan Benyamin dan Manasye, serta datanglah melepaskan kami. 3.   (80-4) Ya Allah! kembalikanlah kiranya kami dan cahayakanlah hadirat-Mu, maka kami akan dilepaskan. 4.   (80-5) Ya Tuhan! ya Allah serwa sekalian alam! berapa lama lagi murka-Mu bernyala-nyala akan permintaan doa umat-Mu? 5.   (80-6) Bahwa Engkau memberi makan mereka itu roti yang dibasahkan dengan air mata, dan Engkau memberi minum mereka itu air mata dari pada sebuah piala yang penuh. 6.   (80-7) Maka Engkau telah menjadikan kami akan suatu perbantahan bagi segala bangsa yang keliling kami, dan segala musuh kamipun mengolok-olok akan kami. 7.   (80-8) Ya Allah serwa sekalian alam! kembalikan apalah kami dan cahayakanlah hadirat-Mu, maka kami akan dilepaskan. 8.   (80-9) Bahwa Engkau telah memindahkan sebatang pokok anggur dari Mesir, dan Engkau telah menghalaukan orang kafir, lalu Engkau menanamkan pokok itu. 9.   (80-10) Maka tanah itu telah Kausediakan baginya, sehingga boleh ia berakar dalam-dalam dan memenuhi segala tanah itu. 10.   (80-11) Maka gunung telah ditudungi oleh daunnya, dan cabang-cabangnya adalah seperti pohon araz yang besar. 11.   (80-12) Bahwa ia sudah melaratkan carangnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknyapun sampai ke sungai. 12.   (80-13) Mengapa maka Engkau telah merobohkan pagarnya, sehingga barangsiapa yang lalu itu merusakkan dia? 13.   (80-14) Bahwa babi hutan telah menyungkur akan dia, dan segala margasatwapun telah makan habis akan dia. 14.   (80-15) Ya Allah serwa sekalian alam! baliklah kiranya! Tiliklah dari dalam sorga, lihatlah dan peliharakanlah pokok anggur ini lagi. 15.   (80-16) Dan batang pokok yang ditanam oleh tangan-Mu kanan, maka ia itupun karena anak laki-laki, yang telah Kauteguhkan bagi diri-Mu! 16.   (80-17) Ia sudah dibakar habis dengan api serta ditebang, maka mereka itu dibinasakan oleh hardik dari hadirat-Mu. 17.   (80-18) Hendaklah kiranya tangan-Mu dengan orang yang pada kanan-Mu, dengan anak manusia, yang telah Kauteguhkan bagi diri-Mu itu. 18.   (80-19) Maka tiada kami akan undur lagi dari pada-Mu; hidupilah kiranya kami, maka kami akan menyebut nama-Mu. 19.   (80-20) Ya Tuhan! ya Allah serwa sekalian alam! kembalikanlah kiranya kami dan cahayakanlah hadirat-Mu, maka kami akan dilepaskan kelak.

LUK 2 1-20

1.   Pada masa itu juga keluarlah suatu titah Kaisar Augustus, menyuruhkan menghitung segala manusia di seluruh kerajaan itu. 2.   Inilah pertama kali perhitungan manusia yang diperbuat tatkala Kirenius menjadi wakil pemerintah di benua Syam. 3.   Maka segala orang yang hendak dihitung itu pun masing-masing kembalilah ke negerinya sendiri. 4.   Demikian juga Yusuf keluar dari negeri Nazaret di jajahan Galilea ke negeri Daud yang bernama Betlehem, di jajahan Yudea, karena ia daripada suku dan keturunan Daud, 5.   supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maryam tunangannya yang sedang hamil itu. 6.   Tatkala mereka itu di sana, Maryam pun genaplah bulannya akan bersalin. 7.   Lalu bersalinlah ia akan seorang anak laki-laki, yaitu anak yang sulung; maka dibedunginya dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tiada tempat bagi mereka itu di dalam rumah persinggahan. 8.   Maka di jajahan itu pun ada beberapa orang gembala, yang tinggal di padang menjaga kawan binatangnya pada waktu malam. 9.   Maka tiba-tiba terdirilah seorang malaekat Tuhan di sisinya, dan kemuliaan Tuhan pun bercahaya sekeliling mereka itu; lalu sangatlah takut sekaliannya. 10.   Maka kata malaekat itu kepada mereka itu, "Janganlah takut, karena sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan besar yang akan jadi bagi segenap kaum; 11.   sebab pada hari ini sudah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus Tuhan itu, di dalam negeri Daud. 12.   Maka inilah tandanya bagimu: Kamu akan jumpa seorang kanak-kanak berbedung dengan kain lampin dan berbaring di dalam palungan." 13.   Maka sekonyong-konyong adalah beserta dengan malaekat itu beberapa banyak bala tentara surga, yang memuji Allah serta katanya, 14.   "Segala kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Mahatinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenan-Nya." 15.   Apabila segala malaekat itu kembali dari mereka itu ke surga, berkatalah gembala itu sama sendirinya, "Marilah kita pergi ke Betlehem melihat perkara yang sudah jadi itu, yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita." 16.   Maka mereka itu pun pergilah dengan segeranya, lalu dijumpainya Maryam dan Yusuf, dan kanak-kanak itu terbaring di dalam palungan. 17.   Apabila dilihatnya, lalu dimasyhurkannya firman yang disabdakan kepadanya dari hal kanak-kanak itu. 18.   Maka sekalian orang yang mendengar itu pun heranlah akan segala perkara yang dikatakan oleh gembala itu kepadanya. 19.   Tetapi Maryam menyimpan sekalian perkataan ini, sambil berpikir di dalam hatinya. 20.   Maka gembala itu pun kembalilah serta memuji dan memuliakan Allah, sebab segala perkara yang didengar dan dilihatnya, sebagaimana yang dikatakan kepadanya.

Sistem Design By