Sabtu, 16 Maret

2024

Alpet 2022

Terjemahan Lama

KEL 37
MZM 49
KIS 17:1-15

KEL 37

1.   Arakian, maka oleh Bezaliel diperbuatkanlah tabut itu dari pada kayu penaga, panjangnya tengah tiga hasta, lebarnya tengah dua hasta dan tingginya tengah dua hasta. 2.   Maka disalutkannya dengan emas semata-mata suci luar dalamnya dan diperbuatkannya akan dia karangan emas berkeliling. 3.   Dan dituangnya akan dia empat bentuk gelang dari pada emas pada keempat penjurunya, sehingga dua bentuk gelang pada sebelah kiri dan dua bentuk gelang pada sebelah kanannya. 4.   Dan diperbuatkannya pengusung dari pada kayu penaga, lalu disalutkannya dengan emas. 5.   Maka kayu pengusung itu dimasukkannya ke dalam gelangnya pada kiri kanan tabut, supaya tabut itu dapat diusung. 6.   Dan lagi diperbuatkannya tutupan gafirat itu dari pada emas semata-mata suci, panjangnya tengah tiga hasta, lebarnya tengah dua hasta. 7.   Dan lagi diperbuatkannya dua kerubiun dari pada emas, yaitu dari pada emas tempawan, diperbuatnya akan dia berhubung dengan kedua ujung tutupan gafirat itu: 8.   seorang kerubiun dengan ujung sebelah dan seorang kerubiun dengan ujung sebelahnya, yaitu diperhubungkannyalah kerubiun itu dengan tutupan gafirat pada kedua ujungnya. 9.   Maka kerubiun itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sambil menudungi tutupan gafirat itu dengan sayapnya, maka mukanya berhadap-hadapan dan matanya ada memandang tutupan tabut itu. 10.   Maka diperbuatkannya pula sebuah meja dari pada kayu penaga, panjangnya dua hasta, lebarnya sehasta dan tingginya tengah dua hasta. 11.   Lalu disalutkannya dengan emas semata-mata suci dan diperbuatkannya suatu karangan emas kelilingnya. 12.   Dan lagi diperbuatkannya kelilingnya suatu tirai setapak tangan lebarnya, dan pada tirai itu diperbuatkannya suatu karangan emas berkeliling. 13.   Dan dituangnya pula akan dia empat bentuk gelang dari pada emas, maka dikenakannyalah gelang itu pada keempat penjuru yang pada keempat kakinya. 14.   Setuju dengan birai adalah gelang itu akan dimasukkan kayu pengusung ke dalamnya, supaya meja itupun dapat diusung. 15.   Maka diperbuatkannya pengusung itu dari pada kayu penaga, lalu disalutkannya dengan emas akan mengusung meja itu. 16.   Maka diperbuatkannya segala perkakaspun yang akan ada di atas meja itu, yaitu pinggannya dan bokornya dan cepernya akan pedupaan dan akan pencucuran, akan mempersembahkan persembahan cucuran, semuanya dari pada emas semata-mata suci. 17.   Maka diperbuatkannya pula sebuah kaki pelita dari pada emas semata-mata suci, dan diperbuatkannya kaki pelita itu dengan terupam batangnya dan cabang-cabangnya, maka segala kelopaknya dan kuntumnya dan bunganyapun iras juga. 18.   Maka enam cabang keluarlah dari pada sisinya, tiga cabang dari pada satu sisi kaki pelita, dan tiga cabang dari pada sisinya yang lain. 19.   Maka tiga buah kelopak seperti bunga badam rupanya pada sebatang, serta dengan sepucuk kuntum dan sebiji bunga, dan tiga buah kelopak seperti bunga badam rupanya pada batang yang lain, serta dengan sepucuk kuntum dan sebiji bunga, demikian adalah keenam cabang yang terbit dari pada batang kaki pelita itu. 20.   Tetapi pada kaki pelita sendiripun adalah empat buah kelopak seperti bunga badam rupanya serta dengan kuntumnya dan bunganya: 21.   yaitu sepucuk kuntum di bawah dua cabang yang terbit dari padanya, dan lagi sepucuk kuntum di bawah dua cabang yang terbit dari padanya, dan lagi pula sepucuk kuntum di bawah dua cabang yang terbit dari padanya, demikianlah keenam cabang yang terbit dari pada batang kaki pelita itu. 22.   Segala kuntumnya dan segala cabangnya terbitlah dari padanya, semuanya itu iras jua, dari pada emas yang terupam dan semata-mata suci. 23.   Maka diperbuatkannya akan dia tujuh buah pelita, dan segala sepitnya dan pemadamnya dari pada emas semata-mata suci. 24.   Maka diperbuatkannya dia dari pada emas semata-mata suci setalenta beratnya serta dengan segala perkakasnya. 25.   Maka diperbuatkannya meja pedupaan itu dari pada kayu penaga, panjangnya sehasta, lebarnyapun sehasta, betul empat persegi, tetapi tingginya dua hasta, dan tanduknya adalah berhubung dengan dia. 26.   Lalu disalutkannya emas semata-mata suci, baik papan atasnya baik pagarnya berkeliling dan segala tanduknyapun, dan diperbuatnya akan dia suatu karangan emas kelilingnya. 27.   Dan lagi diperbuatkannya padanya dua bentuk gelang dari pada emas di bawah karangan itu, pada kedua sisinya pada kiri kanannya, akan tempat kayu pengusung, supaya ia itu dapat diusung oranglah. 28.   Maka kayu pengusung itu diperbuatkannya dari pada kayu penaga, lalu disalutkannya dengan emas. 29.   Dan lagi diperbuatkannya minyak siraman yang suci dan dupa dari pada rempah-rempah yang amat suci dan harum baunya setuju dengan perbuatan tukang rempah-rempah.

MZM 49

1.   Mazmur bagi biduan besar di antara bani Korah. (49-2) Dengarlah ini, hai segala bangsa! berilah telinga, hai segala orang isi dunia! 2.   (49-3) Baik mulia baik hina, orang kaya dan miskin, sekaliannya bersama-sama. 3.   (49-4) Bahwa mulutku akan mengatakan hikmat belaka dan kepikiran hatiku semata-mata akal budi; 4.   (49-5) bahwa aku akan mencenderungkan telingaku kepada perumpamaan, dan aku membukakan penerkaku pada kecapi. 5.   (49-6) Mengapa gerangan aku akan takut pada hari kesukaran, apabila jahat itu mengelilingi aku pada segala langkahku? 6.   (49-7) Adapun akan orang yang harap pada hartanya dan yang bermegah-megah akan banyak kekayaannya, 7.   (49-8) bahwa dari pada mereka itu seorangpun tiada dapat menebus saudaranya; tiada dapat dipersembahkannya kepada Allah harga tebusannya 8.   (49-9) (karena tebusan jiwa mereka itu terlalu besar, tiada dapat disampaikan pada selama-lamanya); 9.   (49-10) sehingga hiduplah ia sampai kekal dan tiada ia melihat kebinasaan. 10.   (49-11) Karena ia melihat orang bijaksana itu mati, dan orang gila dan yang bodohpun binasa bersama-sama, dan ditinggalkannya hartanya kepada orang lain. 11.   (49-12) Pada sangka hatinya bahwa rumahnya akan tinggal tetap pada selama-lamanya dan tempat kedudukannyapun kekal turun-temurun, dan dinamainya negeri-negeri dengan nama dirinya. 12.   (49-13) Tetapi orang yang kehormatan itu tiada tinggal selalu, iapun akan disamakan dengan binatang yang binasa. 13.   (49-14) Adapun jalannya ini, ia itu suatu kebodohan padanya, bahwasanya segala anak cucunyapun berkenan akan perkataan mereka itu. -- Selah. 14.   (49-15) Seperti domba mereka itupun dimasukkan ke dalam kubur dan maut itulah gembalanya! Pada pagi hari itulah orang benar akan memerintahkan mereka itu dan kubur itu akan membusukkan rupanya daru dalam tempat diamnya. 15.   (49-16) Tetapi Allah akan menebus jiwaku dari pada kuasa kubur, karena Iapun akan mengangkat aku. -- Selah. 16.   (49-17) Sebab itu janganlah takut apabila barang seorang menjadi kaya dan kemuliaan rumahnya makin besar. 17.   (49-18) Karena pada masa matinya satupun tiada dari pada sekalian itu akan dibawanya sertanya, dan kemuliaannyapun tiada mengikut dia dalam kubur. 18.   (49-19) Jikalau ia memberkati jiwanya pada masa hidupnya sekalipun dan dipujinya akan dikau, apabila engkau berbuat baik akan dirimu, 19.   (49-20) maka iapun akan pulang juga kepada asal bapa-bapanya, hingga kekal tiada mereka itu akan melihat terang. 20.   (49-21) Adapun orang yang kehormatan, tetapi tiada ia berbudi, ia itu disamakan dengan binatang yang akan binasa adanya.

KIS 17 1-15

1.   Setelah mereka itu menjajahi Ampipolis dan Apolonia, tibalah mereka itu di Tesalonika; di situ ada rumah sembahyang orang Yahudi. 2.   Maka Paulus pun masuklah berjumpa dengan orang-orang itu seperti kebiasaannya, dan pada tiga hari Sabbat berturut-turut ia berbicara dengan mereka itu dari hal isi Alkitab, 3.   menunjukkan dan menyatakan bahwa tak dapat tiada Kristus itu merasai sengsara, dan bangkit dari antara orang mati, katanya, "Yesus, yang aku ini beritakan kepada kamu, itulah Kristus." 4.   Adalah beberapa orang dari antara mereka itu yakin, lalu bersahabat dengan Paulus dan Silas; demikian juga amat banyak orang Gerika yang beribadat, dan beberapa banyak perempuan yang ternama. 5.   Tetapi orang Yahudi itu dengan dengkinya membawa beberapa orang jahat-jahat yang hanyut-hanyut di pekan, lalu diadakannya suatu perkumpulan orang banyak mengharukan negeri itu, serta menempuh rumah Yason mencari rasul-rasul hendak membawa ke luar kepada orang banyak. 6.   Tetapi sedang tiada dijumpainya keduanya itu, maka dihelanya Yason dan beberapa orang saudara ke hadapan pemerintah negeri itu sambil berteriak, katanya, "Orang-orang, yang sudah membuat huru-hara seluruh dunia ini, ada juga datang di sini, 7.   dan Yason sudah menyambut mereka itu! Maka orang sekalian ini melakukan diri bersalahan dengan hukum Kaisar dengan mengatakan: Ada pula lain raja, yaitu Yesus." 8.   Maka diharukannya orang banyak dan pemerintah negeri itu tatkala mereka itu mendengar hal itu. 9.   Apabila Yason dan lain-lain itu menjamin dirinya kepada mereka itu, lalu mereka itu pun melepaskan dia. 10.   Dengan segeranya saudara-saudara itu menyuruhkan Paulus dan Silas ke Berea pada waktu malam. Apabila tiba di sana, langsunglah mereka itu masuk ke dalam rumah sembahyang orang Yahudi. 11.   Maka orang yang di situ lebih baik daripada orang yang di Tesalonika itu, karena orang-orang ini telah menerima firman itu dengan sukacitanya serta sehari-hari menyelidiki isi Alkitab kalau sungguh hal itu demikian. 12.   Oleh sebab itu banyaklah orang di antara mereka itu yang percaya, demikian juga daripada perempuan Gerika yang kaya-kaya dan banyak laki-laki. 13.   Tetapi apabila diketahui oleh orang Yahudi di Tesalonika itu akan hal firman Allah itu sudah diberitakan juga di Berea oleh Paulus, maka datanglah mereka itu ke sana, demikian juga menghasut dan mengharu orang banyak. 14.   Maka bersegeralah saudara-saudara itu menyuruhkan Paulus pergi sehingga sampai ke laut. Maka tinggallah Silas dan Timotius di sana. 15.   Tetapi orang yang mengiringkan Paulus itu mengantar dia sampai ke Atina, dan setelah diterimanya pesan Paulus bagi Silas dan Timotius menyuruh keduanya datang kepada Paulus dengan segeranya, lalu kembalilah mereka itu.

Sistem Design By