Senin, 17 Mei

2021
2KOR 4
1TAW 1-3

2KOR 4

Harta rohani dalam bejana tanah 1 Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. 2 Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan; kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. 3 Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka, yang akan binasa, 4 yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. 5 Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. 6 Sebab Allah yang telah berfirman: "Dari dalam gelap akan terbit terang!", Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 7 Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 8 Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit; kami habis akal, namun tidak putus asa; 9 kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. 10 Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 11 Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. 12 Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. 13 Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis: "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata", maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. 14 Karena kami tahu, bahwa Ia, yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. 15 Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia, yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut 16 Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17 Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pada penderitaan kami. 18 Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.

1TAW 1

Daftar keturunan Adam sampai Abraham 1 Adam, Set, Enos, 2 Kenan, Mahalaleel, Yared, 3 Henokh, Metusalah, Lamekh, 4 Nuh, Sem, Ham dan Yafet. 5 Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras. 6 Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat dan Togarma. 7 Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Rodanim. 8 Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan. 9 Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema ialah Syeba dan Dedan. 10 Kush memperanakkan Nimrod; dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. 11 Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, 12 orang Patrusim, orang Kasluhim--dari mereka inilah berasal orang Filistin--dan orang Kaftorim. 13 Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya dan Het, 14 serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, 15 orang Hewi, orang Arki, orang Sini, 16 orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati. 17 Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter dan Mesekh. 18 Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. 19 Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. 20 Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Ebal, Abimael, Syeba, 23 Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya anak-anak Yoktan. 24 Sem, Arpakhsad, Selah, 25 Eber, Peleg, Rehu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 Abram, itulah Abraham. Keturunan Abraham 28 Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismael. 29 Inilah keturunan mereka: anak sulung Ismael ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Misyma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31 Yetur, Nafish dan Kedma; mereka itulah anak-anak Ismael. 32 Keturunan Ketura, gundik Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan. 33 Anak-anak Midian ialah: Efa, Efer, Hanokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Keturunan Esau 34 Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. 35 Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeush, Yaelam dan Korah. 36 Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek. 37 Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama dan Miza. 38 Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan. 39 Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam; adik perempuan Lotan ialah Timna. 40 Anak-anak Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam; anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana. 41 Keturunan Ana ialah Disyon; anak-anak Disyon ialah Hamran, Esyban, Yitran dan Keran. 42 Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran. Raja-raja Edom 43 Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah: Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. 44 Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah, dari Bozra, menjadi raja menggantikan dia. 45 Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Teman, menjadi raja menggantikan dia. 46 Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. 47 Setelah Hadad mati, Samla, dari Masyreka menjadi raja menggantikan dia. 48 Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot-Sungai, menjadi raja menggantikan dia. 49 Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia. 50 Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. 51 Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alya, kepala kaum Yetet, 52 kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, 53 kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, 54 kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom.

1TAW 2

Keturunan Yehuda 1 Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, 2 Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad dan Asyer. 3 Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan dan Syela, tiga orang, yang lahir bagi dia dari anak perempuan Syua perempuan Kanaan itu. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata TUHAN, maka Ia membunuhnya. 4 Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada lima orang. 5 Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. 6 Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol dan Dara. Semuanya lima orang. 7 Keturunan Karmi ialah Ahar, yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. 8 Keturunan Etan ialah Azarya. 9 Anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Yerahmeel, Ram dan Khelubai. 10 Ram memperanakkan Aminadab, dan Aminadab memperanakkan Nahason, pemimpin bani Yehuda. 11 Nahason memperanakkan Salma dan Salma memperanakkan Boas. 12 Boas memperanakkan Obed dan Obed memperanakkan Isai. 13 Isai memperanakkan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga, 14 Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, 15 Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh; 16 saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab dan Asael, tiga orang. 17 Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismael itu. 18 Kaleb bin Hezron memperanakkan Yeriot dari Azuba, isterinya; dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab dan Ardon. 19 Sesudah Azuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. 20 Hur memperanakkan Uri dan Uri memperanakkan Bezaleel. 21 Sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Makhir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur enam puluh tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. 22 Segub memperanakkan Yair yang mempunyai dua puluh tiga perkampungan di tanah Gilead. 23 Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot-Yair dari pada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, enam puluh perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makhir, bapa Gilead. 24 Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata--dia adalah isteri Hezron, ayahnya--maka perempuan itu melahirkan baginya Asyhur, bapa Tekoa. 25 Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram, anak sulung, Buna, Oren, Ozem dan Ahia. 26 Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang isteri lain, bernama Atara; dialah ibu Onam. 27 Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin dan Eker. 28 Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. 29 Nama isteri Abisur ialah Abihail yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. 30 Anak-anak Nadab ialah Seled dan Apaim; Seled mati dengan tidak mempunyai anak. 31 Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. 32 Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. 33 Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel. 34 Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan; tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha. 35 Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi isteri, lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. 36 Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabad. 37 Zabad memperanakkan Eflal, dan Eflal memperanakkan Obed. 38 Obed memperanakkan Yehu, dan Yehu memperanakkan Azarya. 39 Azarya memperanakkan Heles, dan Heles memperanakkan Elasa. 40 Elasa memperanakkan Sismai, dan Sismai memperanakkan Salum. 41 Salum memperanakkan Yekamya, dan Yekamya memperanakkan Elisama. 42 Keturunan Kaleb, adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Zif, dan anak-anak Maresa, bapa Hebron. 43 Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem dan Sema. 44 Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai. 45 Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapa Bet-Zur. 46 Efa, gundik Kaleb, melahirkan Haran, Moza dan Gazes; Haran memperanakkan Gazes. 47 Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa dan Saaf. 48 Gundik Kaleb, yakni Maakha, melahirkan Seber dan Tirhana. 49 Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Madmana, dan Sewa, bapa Makhbena dan bapa Gibea; anak perempuan Kaleb ialah Akhsa. 50 Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat-Yearim, 51 Salma, bapa Betlehem dan Haref, bapa Bet-Gader. 52 Sobal, bapa Kiryat-Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroe dan setengah orang Menuhot. 53 Dan kaum-kaum Kiryat-Yearim ialah orang Yetri, orang Puti, orang Sumati dan orang Misrai; dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Esytaol. 54 Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Netofa, Atarot-Bet-Yoab dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori. 55 Dan kaum-kaum para ahli surat, yang diam di Yabes, ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukhati. Mereka itulah orang Keni keturunan Hamat bapa keluarga Rekhab.

1TAW 3

Keturunan Daud 1 Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron; anak sulung ialah Amnon, dari Ahinoam, perempuan Yizreel; anak yang kedua ialah Daniel, dari Abigail, perempuan Karmel; 2 anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakha, yakni anak perempuan Talmai, raja Gesur; anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit; 3 anak yang kelima ialah Sefaca, dari Abital; anak yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isterinya itu. 4 Enam orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah tujuh tahun enam bulan lamanya; dan tiga puluh tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 5 Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan dan Salomo, empat orang dari Batsyua binti Amiel, 6 lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, 7 Nogah, Nefeg, Yafia, 8 Elisama, Elyada dan Elifelet, sembilan orang. 9 Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. 10 Keturunan Salomo ialah Rehabeam; anak orang ini ialah Abia; anak orang ini ialah Asa; anak orang ini ialah Yosafat; 11 anak orang ini ialah Yoram; anak orang ini ialah Ahazia; anak orang ini ialah Yoas; 12 anak orang ini ialah Amazia; anak orang ini ialah Azarya; anak orang ini ialah Yotam; 13 anak orang ini ialah Ahas; anak orang ini ialah Hizkia; anak orang ini ialah Manasye; 14 anak orang ini ialah Amon; anak orang ini ialah Yosia. 15 Anak-anak Yosia: anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Zedekia dan anak yang keempat ialah Salum. 16 Keturunan Yoyakim ialah Yekhonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia. 17 Anak-anak Yekhonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel, anaknya, 18 lalu Malkhiram, Pedaya, Syenasar, Yekamya, Hosama dan Nedabya. 19 Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya; Selomit ialah saudara perempuan mereka; 20 lalu Hasuba, Ohel, Berekhya, Hasaja dan Yusab-Hesed, lima orang. 21 Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya; anak orang ini ialah Refaya; anak orang ini ialah Arnan; anak orang ini ialah Obaja, dan anak orang ini ialah Sekhanya. 22 Anak-anak Sekhanya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Nearya dan Safat, enam orang. 23 Anak-anak Nearya ialah Elyoenai, Hizkia, dan Azrikam, tiga orang. 24 Anak-anak Elyoenai ialah Hodawya, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya dan Anani, tujuh orang.

Sistem Design By