Minggu, 14 Juli

2024

Alpet 2022

Terjemahan Lama

HAK 6
YES 48
FLP 4

HAK 6

1.   Bermula, maka bani Israelpun berbuat perkara yang jahat kepada pemandangan Tuhan, maka sebab itu diserahkan Tuhan akan mereka itu kepada tangan orang Midian tujuh tahun lamanya. 2.   Maka beratlah tangan orang Midian itu menekan orang Israel, sehingga dari sebab orang Midian itu celah-celahan gunung dan gua-gua dan tempat yang curam-curam dibuat bani Israel tempat kediamannya. 3.   Karena sesungguhnya apabila orang Israel sudah menabur biji-bijian, maka datanglah orang Midian dan orang Amalek dan lagi orang dari sebelah timurpun hendak mengusik mereka itu. 4.   Maka didirikannyalah kemahnya bertentangan dengan mereka itu, lalu dirusakkannya hasil tanah sampai ke tempat orang datang ke Gaza; tiada ditinggalkannya dalam negeri Israel barang perbekalan atau kambing domba atau lembu atau keledai. 5.   Karena mereka itu datang naik serta dengan segala binatangnya dan kemah-kemahnya, maka datangnya seperti belalang banyaknya, sehingga tiada tepermanai orangnya dan segala untanya, maka datanglah sekaliannya hendak membinasakan tanah itu. 6.   Maka orang Israelpun direndahkan sangat oleh orang Midian, lalu berserulah bani Israel kepada Tuhan. 7.   Maka sesungguhnya tatkala bani Israel itu berseru kepada Tuhan dari sebab orang Midian itu, 8.   maka disuruhkan Tuhan seorang yang nabi adanya kepada bani Israel, mengatakan: Demikian inilah firman Tuhan, Allah Israel: Bahwa Aku telah membawa akan kamu naik dari dalam Mesir, dan Aku telah menghantar akan kamu keluar dari dalam tempat perhambaan itu. 9.   Dan Aku telah melepaskan kamu dari pada tangan orang Mesir dan dari pada tangan segala orang yang menganiayakan kamu, dan Aku telah menghalaukan mereka itu dari hadapanmu dan tanahnyapun telah Kukaruniakan kepadamu. 10.   Maka firman-Ku kepadamu: Bahwa Akulah Tuhan, Allahmu; jangan kamu berbuat bakti kepada dewa-dewa orang Amori, yang kamu mengeduduki tanahnya; tetapi tiada kamu menurut firman-Ku! 11.   Hata, maka kemudian dari pada itu datanglah Malaekat Tuhan, lalu duduk di bawah pohon jati yang di Ofera dan yang Yoas, orang Abiezri, punya; maka Gideon, anaknya, tengah mengirik gandum dekat dengan apitan anggur, hendak menyembunyikan dia dari pada orang Midian. 12.   Maka pada ketika itu kelihatanlah Malaekat Tuhan itu kepadanya, yang berkata kepadanya demikian: Bahwa Tuhan adalah serta dengan dikau, hai pahlawan yang perkasa! 13.   Tetapi sembah Gideon kepadanya: Aduh! ya tuan! jikalau kiranya adalah Tuhan serta dengan kami, mengapa gerangan sekalian ini berlaku atas kami? Manakah segala perkara ajaib-Nya yang diceriterakan oleh bapa-bapa kami kepada kami, katanya: Bahwasanya Tuhan juga telah menghantar akan kami keluar dari Mesir. Tetapi sekarang Tuhan telah meninggalkan kami dan telah menyerahkan kami kepada tangan orang Midian. 14.   Maka pada ketika itu berpalinglah Tuhan dirinya kepadanya sambil firman-Nya: Pergilah engkau dengan kuatmu ini, maka engkau akan melepaskan orang Israel kelak dari pada tangan orang Midian. Bukankah Aku ini yang menyuruhkan dikau? 15.   Maka sembahnya kepada-Nya: Ya tuan! dengan apa gerangan dapat hamba melepaskan orang Israel? Bahwasanya bangsa hamba terkecil dalam suku Manasye, maka hamba ini anak bungsu di antara orang isi rumah bapa hamba. 16.   Maka firman Tuhan: Bahwa sesungguhnya Aku akan ada serta dengan dikau; maka sebab itu engkau akan mengalahkan segala orang Midian kelak seperti seorang orang jua adanya. 17.   Maka sembahnya kepadanya: Jikalau kiranya hamba telah beroleh rahmat dari pada hadirat Tuhan, nyatakan apalah dengan suatu tanda kepada hamba, bahwa Engkau juga Tuhan yang berfirman kepada hamba. 18.   Jangan apalah Tuhan undur dari sini sebelum hamba sudah membawa keluar akan persembahan dan hamba sudah sajikan dia kepada-Mu. Maka firman-Nya: Aku tinggal sampai engkau datang kembali. 19.   Hata, maka masuklah Gideon, lalu disediakannya seekor anak kambing dan apam fatir dari pada tepung seefa, maka daging itupun dibubuhnya dalam rantang dan kuahnyapun dalam periuk, lalu dibawanya keluar kepadanya ke bawah pohon jati, disajikannya kepadanya. 20.   Tetapi kata Malaekat Tuhan itu kepadanya: Ambillah olehmu akan daging dan apam fatir itu, letakkanlah dia di atas batu gunung ini dan curahkanlah kuah itu kepadanya. Maka dibuatnyalah begitu. 21.   Maka oleh Malaekat Tuhan dikedangkan tongkat, yang pada tangan-Nya, dengan ujungnya dicucuh-Nya daging dan apam fatir itu, lalu keluarlah api dari dalam batu gunung yang makan habis akan segala daging dan apam fatir. Maka gaiblah Malaekat Tuhan itu dari pada matanya. 22.   Setelah itu maka nyatalah kepada Gideon bahwa ia itulah Malaekat Tuhan, sembahnya: Ya Tuhan Hua, maka sebab itukah hamba melihat Malaekat Tuhan muka dengan muka? 23.   Tetapi firman Tuhan kepadanya: Selamatlah engkau; jangan takut, tiada engkau akan mati olehnya. 24.   Maka oleh Gideon dibangunkanlah di sana sebuah mezbah bagi Tuhan, dinamainya akan dia: Tuhanlah pohon selamat! maka adalah ia itu lagi datang kepada hari ini di Ofera orang Abiezri. 25.   Maka sesungguhnya pada malam itu juga berfirmanlah Tuhan kepadanya: Ambillah olehmu akan seekor lembu muda dari pada segala lembu bapamu, yaitu lembu muda yang kedua, yang tujuh tahun umurnya, lalu robohkanlah mezbah Baal yang bapamu punya, dan tebangkanlah hutan yang di sana. 26.   Setelah itu bangunkanlah sebuah mezbah bagi Tuhan, Allahmu, di atas kemuncak bukit ini pada tempat yang baik, lalu ambillah akan lembu muda yang kedua itu, persembahkanlah dia akan korban bakaran dengan kayu dari hutan yang telah kautebang itu. 27.   Hata, maka diambil oleh Gideon akan sepuluh orang dari pada segala hambanya, lalu diperbuatnya segala perkara itu setuju dengan firman Tuhan kepadanya; akan tetapi sebab takutnya akan orang isi rumah bapanya dan akan orang isi negeri itu, tiada diperbuatnya akan sekalian itu pada siang hari, melainkan pada waktu malam. 28.   Maka pada pagi-pagi hari, apabila bangunlah orang isi negeri itu, heran, maka mezbah Baal telah roboh, dan hutan yang dekat di situ telah ditebang, dan lembu muda yang kedua itupun telah dikorbankan di atas mezbah yang baharu dibangunkan. 29.   Maka kata mereka itu seorang kepada seorang: Siapa gerangan telah membuat honar ini? Setelah sudah diselidik dan dipertanya-tanyakan, maka kata orang: Bahwa honar ini diadakan oleh Gideon bin Yoas. 30.   Lalu kata orang isi negeri itu kepada Yoas: Bawalah akan anakmu itu ke luar, supaya matilah ia dibunuh, sebab telah dirobohkannya mezbah Baal dan ditebangnya akan hutan yang dekat di situ. 31.   Tetapi kata Yoas kepada segala orang yang berkerumun kepadanya: Sungguhkah kamu hendak membenarkan hal Baal? Sungguhkah kamu hendak menolong akan dia? Barangsiapa yang hendak memperbantahkan perkaranya baiklah ia mati dibunuh pada pagi ini juga! Jikalau kiranya sungguh ilah adanya, biarlah dibenarkannya halnya sendiri, sebab mezbahnya telah dirobohkan orang. 32.   Maka sebab itu pada hari itu dinamai oranglah akan dia Yerub-Baal, katanya: Biarlah Baal berbantah-bantah dengan dia, sebab telah dirobohkannya mezbahnya. 33.   Hata, maka segala orang Midian dan Amalek dan bani Masyrik itupun berhimpunlah, lalu menyeberang sungai, didirikannyalah kemahnya dalam lembah Yizriel. 34.   Maka pada masa itu datanglah Roh Tuhan atas Gideon, lalu ditiupnya nafiri, sehingga orang Abiezri dikerahkan kepadanya. 35.   Dan lagi disuruhkannyalah utusan kepada segala orang Manasye, yang dikerahkan kepadanya juga; demikianpun disuruhkannyalah beberapa utusan kepada Asyer dan Zebulon dan Naftali, maka mereka itu sekalian datang mendapatkan dia. 36.   Maka sembah Gideon kepada Allah: Jikalau sungguh Engkau hendak menolong orang Israel oleh tanganku, setuju dengan firman-Mu, 37.   bahwasanya aku hendak membentangkan belulang yang berbulu ini di tempat pengirik gandum; jikalau kiranya air embun hanya pada belulang itu sahaja dan tanah itupun keringlah, maka boleh kuketahui akan hal sesungguhnya Engkau hendak menolong orang Israel oleh tanganku, setuju dengan firman-Mu. 38.   Hata, maka demikianpun jadilah, karena pada keesokan harinya bangunlah ia pagi-pagi, lalu diperahnya belulang itu, dipulasnya sampai keluar air embun penuh-penuh semangkok. 39.   Maka sembah Gideon kepada Allah: Jangan apalah murka-Mu berbangkit akan daku, biarlah sekali ini jua aku bersembah, biarlah sekali ini jua aku mencobanya dengan belulang ini; berilah kiranya sahaja belulang ini kekeringan dan air embun pada seluruh tanah itu. 40.   Maka diperbuatlah Allah demikian pada malam itu juga, karena hanya belulang itu kering, tetapi pada seluruh tanah itu adalah air embun.

YES 48

1.   Dengarlah olehmu akan ini, hai isi rumah Yakub, yang dipanggil, dengan nama Israel dan yang sudah terpancar dari pada mata air Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan serta menyebut Allah orang Israel, akan tetapi tiada dengan benar dan tiada dengan tulus hatimu. 2.   Bahkan, mereka itu dipanggil dengan nama bait-ulmukadis dan bersandarlah mereka itu pada Allah orang Israel, Tuhan serwa sekalian alam namanya. 3.   Bahwa perkara yang dahulu-dahulu sudah kuberitahu kamu dari pada tatkala itu, ia itu sudah terbit dari dalam mulutku dan Aku sudah memperdengarkan dia kepadamu; dengan segera Aku sudah menyampaikan dia, lalu sekalian itu jadilah. 4.   Tegal Aku tahu bagaimana tegar hatimu dan tengkukmupun urat besi dan dahimu dari pada tembaga adanya. 5.   Sebab itu Aku sudah memberitahu dia kepadamu dari pada tatkala itu, Aku sudah memperdengarkan dia kepadamu dahulu dari pada datangnya; supaya jangan barangkali katamu kelak! Bahwa berhalaku sudah membuat segala perkara itu, atau patung pahatanku atau patung tuanganku sudah menyuruh dia. 6.   Kamu sudah mendengarnya, perhatikanlah kiranya sekalian ini: Bukankah patut kamu mengaku bahwa benarlah yang demikian? Mulai dari pada sekarang Aku memperdengarkan kepadamu perkara-perkara baharu dan rahasia, yang tiada kamu ketahui dahulu. 7.   Baharu sekarang ia itu diadakan, bukannya dahulu-dahulu, sebelum hari ini tiada pernah kamu mendengar dia, supaya jangan katamu: Bahwasanya ia itu sudah kuketahui. 8.   Sungguh belum pernah kamu mendengar dia, sungguh belum pernah kamu mengetahui dia, sungguh dahulu telingamu tiada terbuka bagi yang demikian, karena kuketahuilah akan hal kelakuanmu sangat khianat adanya, dan bagaimana dipanggil orang akan dikau si pendurhaka dari pada rahim ibumu. 9.   Karena sebab nama-Ku sudah Kupertangguhkan murka-Ku dan karena sebab kepujian-Ku sudah Kutahankan diri-Ku akan baikmu, supaya jangan Kutumpas engkau. 10.   Bahwasanya Aku sudah membersihkan dikau, tetapi tiada keluar perak, pada masa Aku mencobai engkau di dalam kui kesukaran. 11.   Karena sebab kehendak-Ku, bahkan, karena sebab kehendak-Ku Aku sudah membuatnya; jikalau kiranya tidak, bagaimana orang akan menghujat kelak! Maka hormat yang patut kepada-Ku tiada Kubiarkan kepada yang lain. 12.   Dengarlah olehmu akan Daku, hai Yakub, hai Israel, yang telah Kupanggil! Hanya Aku ini yang ada, Aku yang pertama, Akupun yang terkemudian. 13.   Lagipun tangan-Ku sudah mengalaskan bumi dan tangan kanan-Ku sudah membentangkan segala langit, tatkala Kupanggil akan dia semuanyapun hadirlah. 14.   Hendaklah kamu berhimpun bersama-sama serta dengarlah. Siapa di antara mereka itu sekalian sudah memberitahu segala perkara ini? Bahwa Tuhan juga mengasihi akan dia dan dilakukannya kehendaknya akan Babil dan lengannyapun akan melawan orang Kasdim. 15.   Bahwa Aku, bahkan, Aku juga yang sudah berfirman itu, lagi Aku memanggil dia; Aku mendatangkan dia dan memperuntungkan jalannya. 16.   Marilah kamu sekalian, dengarlah akan ini! barang yang Kukatakan dahulu itu tiada sembuni-sembuni; pada masa ia itu jadi Akupun adalah hadir; maka sekarangpun aku disuruhkan oleh Tuhan Hua dan oleh Roh-Nya. 17.   Demikian inilah firman Tuhan, yaitu Penebusmu, Yang Mahasuci orang Israel: Aku ini Tuhan, Allahmu, senantiasa mengajarkan kamu barang yang berguna dan Aku memimpin kamu pada jalan yang patut kamu turut. 18.   Hai, jikalau kiranya kamu sudah mendengar akan segala hukum-Ku, niscaya selamatmu seperti sungai dan kebenaranmu bagaikan lautan yang berombak adanya! 19.   Lagi benihmu seperti pasir di tepi laut dan yang terbit dari pada sulbimu seperti kersik di sungai banyaknya; sekali-kali tiada dihapuskan namanya atau diparangkan dari hadapan hadirat-Ku. 20.   Keluarlah kamu dari dalam Babil, larilah dari pada orang Kasdim, berkabarlah dengan bunyi tempik sorak, perdengarkanlah dan masyhurkanlah dia sampai kepada ujung bumi; katakanlah: Bahwa Tuhan sudah menebus Yakub, hamba-Nya! 21.   Tiada mereka itu tahu berdahaga tatkala dipimpinnya mereka itu terus dari pada tempat-tempat yang sunyi; dialirkannya air bagi mereka itu dari dalam bukit batu dan dibelahkannya bukit itu, sehingga airpun mengalirlah dari dalamnya. 22.   Maka pada orang fasik tiadalah selamat; demikianlah firman Tuhan!

FLP 4

1.   Oleh yang demikian, hai saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindui itu, dan yang menjadi kesukaanku dan makotaku, maka atas peri demikian hendaklah kamu tetap di dalam Tuhan, hai kekasihku. 2.   Aku mintalah Eiodia dan aku mintalah Sintikhe, keduanya bersehati di dalam Tuhan. 3.   Bahkan, kepada engkau pun, hai (Sinsigus) temanku yang benar, aku mintalah menolong kedua perempuan itu, yang sudah berlelah bersama-sama dengan aku di dalam memberitakan Injil beserta dengan Kelemen juga, dan segala temanku yang lain-lain pun, yang namanya ada tersurat di dalam kitab hayat. 4.   Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa, dan lagi sekali aku mengatakan: Bersukacitalah kamu. 5.   Biarlah lembut hatimu diketahui oleh orang sekalian. Maka Tuhan ada dekat. 6.   Jangan kamu kuatir akan barang sesuatu hal, melainkan di dalam tiap-tiap sesuatu biarlah segala kehendakmu dinyatakan kepada Allah dengan doa dan permintaan serta dengan mengucap syukur. 7.   Dan sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu akan mengawali hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. 8.   Lain daripada itu, hai saudara-saudaraku, barang apa yang benar, barang apa yang indah, barang apa yang adil, barang apa yang suci, barang apa yang molek, barang apa yang kedengaran baik, jikalau ada sesuatu kebaikan dan jikalau ada sesuatu kepujian, itulah yang hendak kamu pikirkan. 9.   Maka barang apa juga yang kamu pelajari dan terima dan dengar dan tampak dari hal aku, itulah yang hendak kamu lakukan; maka Allah, pohon sejahtera itu, akan menyertai kamu. 10.   Tetapi aku amat bersukacita di dalam Tuhan sebab pada akhirnya kamu membangkitkan semula ingatanmu akan daku; sungguhpun dahulu kamu ingat akan hal itu, tetapi kamu tiada sempat. 11.   Bukannya aku berkata demikian sebab kekurangan, karena aku ini sudah belajar di dalam segala hal ihwal memadakan dengan barang yang ada padaku. 12.   Aku tahu berhemat-hemat, dan aku tahu juga bermewah-mewah; di dalam tiap-tiap hal dan di dalam segala sesuatu aku sudah paham, baik di dalam hal kenyang atau lapar, baik di dalam hal mewah atau kekurangan. 13.   Segala sesuatu aku cakap menanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. 14.   Tetapi kamu sudah berbuat baik dengan mengambil bahagian di dalam kesusahanku. 15.   Maka kamu sendiri pun, hai orang Pilipi, mengetahui juga, bahwa pada permulaan pemberitaan Injil, tatkala aku sudah keluar dari Makedonia, satu sidang pun tiada masuk di dalam perkiraan beri-memberi dengan aku, melainkan kamu sahaja. 16.   Karena tatkala aku di Tesalonika sudah juga kamu berkirim beberapa kali bagi kekuranganku. 17.   Bukannya pemberian yang kucari, melainkan aku mencari buah-buahan yang melimpah kepada perkiraanmu. 18.   Aku sudah menerima sekaliannya itu, bahkan, lebih daripada secukupnya; maka aku telah sarat semenjak aku menerima daripada Epafroditus pemberian kamu, yaitu suatu bauan yang harum dan persembahan yang disukai dan diperkenan Allah. 19.   Maka Tuhanku akan mencukupkan segala kekuranganmu menurut kekayaan-Nya dengan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. 20.   Maka kepada Allah, yaitu Bapa kita, itulah kemuliaan selama-lamanya. Amin. 21.   Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang suci di dalam Kristus Yesus. Dan salam kepadamu daripada saudara-saudara yang beserta dengan aku. 22.   Salam kepadamu daripada segala orang suci, terutama sekali daripada orang di istana Kaisar. 23.   Adalah kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu.

Sistem Design By