Selasa, 27 Agustus

2024

Alpet 2022

Terjemahan Lama

1SAM 30
YER 27
LUK 10:25-42

1SAM 30

1.   Arakian, maka kemudian dari pada tiga hari, apabila sampailah Daud dan segala orangnya ke Zikelaj, tiba-tiba orang Amaleki sudah menyerang pada sebelah selatan dan akan negeri Zikelaj itu, dan dialahkannya Zikelaj, dibakarnya habis dengan api. 2.   Maka segala perempuan yang di dalam negeri itu dibawanya dengan tertawan, seorangpun tiada dibunuhnya, dari pada besar dan kecil, melainkan dibawanya akan sekaliannya, lalu mereka itupun pergi kepada jalannya. 3.   Setelah sampai Daud dan segala orangnya ke negeri itu, heran, maka negeri itu sudah habis dibakar dengan api, dan segala bini dan segala anak mereka itu laki-laki dan perempuanpun sudah dibawa dengan tertawan. 4.   Lalu Daud dan segala orang yang sertanyapun menangislah dengan nyaring suaranya, sehingga tiada kuasa lagi akan menangis. 5.   Maka kedua isteri Daudpun sudah dibawa dengan tertawan, yaitu Ahinoam, orang Yizrieli, dan Abigail, yang dahulu bini Nabal, orang Karmeli itu. 6.   Maka Daudpun adalah dalam hal kepicikan sangat, karena orang banyak itu berbicara hendak melontari dia dengan batu, sebab kepahitan hati orang banyak itu, masing-masing oleh karena anaknya laki-laki dan oleh karena anaknya perempuan, tetapi Daud juga mempertetapkan hatinya dengan Tuhan, Allahnya. 7.   Lalu kata Daud kepada imam Abyatar bin Akhimelekh: Bawalah olehmu akan efod itu ke mari kepadaku. Maka dibawalah Abyatar akan efod itu kepada Daud. 8.   Lalu bertanyalah Daud akan Tuhan, sembahnya: Jikalau aku mengejar akan pasukan itu, dapatkah aku sampai kepadanya? Maka firman Tuhan kepadanya: Kejarlah juga akan dia, karena tak dapat tiada engkau akan sampai kepadanya kelak dan sudah tentu engkau akan melepaskan semuanya. 9.   Kemudian dari pada itu pergilah Daud dan enam ratus orangpun yang sertanya; setelah sampai ke sungai Besor, maka adalah beberapa orang yang kebelakangan tinggal berdiri di situ. 10.   Tetapi Daud langsung mengejar juga serta dengan empat ratus orangnya, maka yang dua ratus itu berhenti, sebab sangat penatnya, sehingga tiada mereka itu dapat menyeberang sungai Besor itu. 11.   Maka didapati mereka itu akan seorang orang Mesir di padang, lalu dibawanya akan dia kepada Daud, dan diberinya roti akan dia, lalu makanlah ia, dan diberinya akan dia minum air. 12.   Dan lagi diberinya akan dia sepotong dari pada segumpal buah ara dan dua gumpal buah zabib, dimakannya, lalu pulanglah semangatnya, karena dalam tiga hari tiga malam lamanya tiada dimakannya roti atau diminumnya air. 13.   Setelah itu maka kata Daud kepadanya: Siapa punya orang engkau ini dan dari mana engkau? Maka sahut orang Mesir itu: Sahaya ini hamba seorang orang Amaleki, maka sahaya ditinggalkan oleh tuan sahaya, sekarang sudah tiga hari lalu, sebab sahaya jatuh sakit. 14.   Bahwa kami sudah menyeberang pada sebelah selatan negeri orang Khereti dan pada tanah yang milik Yehuda dan pada sebelah selatan tanah Kaleb, dan kami sudah membakar habis akan Zikelajpun dengan api. 15.   Maka kata Daud kepadanya: Dapatkah engkau menghantar akan kami turun kepada pasukan itu? Maka sahutnya: Jikalau tuan bersumpah pada sahaya demi Allah, bahwa tuan tiada akan membunuh sahaya dan tiada juga tuan menyerahkan sahaya kelak kepada tangan tuan sahaya, maka boleh sahaya menghantar akan tuan kepada pasukan itu. 16.   Lalu dihantarnya akan dia ke sana, maka sesungguhnya setengah mereka itu berkaparanlah di atas bumi serta makan dan minum, dan setengah mereka itu bertari-tari sebab segala jarahan besar, yang dirampasnya dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. 17.   Maka diparanglah Daud akan mereka itu dari pada pagi-pagi waktu terang tanah sampai kepada petang hari, maka dari pada mereka itu sekalian seorangpun tiada luput, melainkan empat ratus orang muda-muda yang lari dengan mengendarai unta. 18.   Demikianlah peri dilepaskan Daud segala sesuatu yang telah dirampas oleh orang Amaleki itu, dan lagi dilepaskannya kedua isterinyapun dari padanya. 19.   Maka satupun tiada kehilangan di antaranya dari pada besar dan kecil, dari pada anak laki-laki dan perempuan, dan dari pada jarahanpun, segala yang dirampas musuh dari padanya itu semuanya dikembalikan oleh Daud. 20.   Dan lagi diambil Daud akan segala kambing domba dan lembu, digiringnya pada hulu segala binatang lain itu, sambil katanya: Bahwa inilah jarahan Daud. 21.   Hata, setelah sampai Daud kepada orang dua ratus, yang dahulu penat begitu, sehingga tiada dapat diikutnya Daud dan yang telah ditinggalkannya pada sungai Besor itu, maka datanglah mereka itu mengelu-elukan Daud dan segala orang yang sertanya, maka datanglah Daudpun hampir kepada orang banyak itu sambil bertanyakan selamatnya. 22.   Maka sahut segala orang jahat lagi dengan fasiknya di antara segala rakyat, yang sudah berjalan serta dengan Daud, katanya seorang kepada seorang: Sebab mereka itu tiada berjalan bersama-sama dengan kita, maka tiada kita mau memberikan kepadanya dari pada jarahan yang sudah kita rampas itu, melainkan kepada masing-masing bininya dan anak-anaknya, biarlah mereka itu membawa akan dia lalu pergi. 23.   Tetapi kata Daud: Jangan kamu berbuat begitu, hai saudaraku, akan barang yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita; maka Tuhan sudah memeliharakan kita, dan diserahkan-Nya pasukan yang telah datang menyerang akan kita itu kepada tangan kita. 24.   Siapa gerangan mau menurut katamu dalam perkara ini? karena seperti bahagian orang yang sudah pergi perang itu, begitu juga bahagian orang yang sudah tinggal menunggui perkakasan, hendaklah mereka itu bahagi-bahagi sama banyaknya. 25.   Maka tetaplah demikian dari pada hari itu dan kemudiannya, karena dijadikannya suatu adat dan hak di antara orang Israel datang kepada hari ini. 26.   Setelah sampai Daud ke Zikelaj, dikirimkannyalah dari pada jarahan itu kepada segala tua-tua Yehuda, yang sahabatnya, katanya: Bahwa inilah suatu berkat yang disampaikan kepadamu dari pada jarahan musuh Tuhan. 27.   Yaitu kepada segala tua-tua yang di Bait-el dan yang di Ramot pada sebelah selatan dan yang di Yater, 28.   dan kepada segala tua-tua yang di Aroer dan yang di Sifmot dan yang di Estemoa, 29.   dan kepada segala tua-tua yang di Rokhel dan yang di negeri-negeri orang Yerahmieli dan yang di negeri-negeri orang Keni, 30.   dan kepada segala tua-tua yang di Horma dan yang di Khor-Asan dan yang di Atakh, 31.   dan kepada segala tua-tua yang di Heberon, dan kepada segala tempat Daud dahulu berjalan keliling serta dengan segala orangnya.

YER 27

1.   Arakian, maka pada permulaan kerajaan Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, datanglah firman ini dari pada Tuhan kepada Yermia, bunyinya: 2.   Demikianlah Tuhan sudah berfirman kepadaku: Perbuatkanlah akan dirimu beberapa tali dan kuk, kenakanlah dia pada tengkukmu. 3.   Lalu kirimkanlah dia kepada raja Edom dan kepada raja Moab dan kepada raja bani Ammon dan kepada raja Tsur dan kepada raja Sidon oleh tangan segala utusan yang sudah datang ke Yeruzalem menghadap Zedekia, raja Yehuda. 4.   Dan suruhlah mereka itu menyampaikan kepada tuan-tuannya: Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam, Allah orang Israel: Begini hendaklah kamu bersembah kepada tuan-tuanmu: 5.   Bahwa Aku sudah menjadikan bumi dan segala manusia dan binatang yang di atas bumi itu oleh mahakuasa-Ku dan oleh lengan-Ku yang terkedang, dan Kukaruniakan dia kepada barangsiapa yang berkenan kepada pemandangan-Ku. 6.   Sekarangpun Aku sudah mengaruniakan segala negeri ini kepada tangan Nebukadnezar, raja Babil, hamba-Ku, jikalau margasatwa yang di padang sekalipun telah Kukaruniakan kepadanya, supaya takluklah ia itu kepadanya. 7.   Dan segala bangsapun akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai datanglah dewasa negerinya sendiripun dan bangsa yang berkuasa dan raja yang besar-besarpun menaklukkan dia. 8.   Maka akan jadi, bahwa bangsa atau kerajaan yang tiada mau takluk kepadanya, yaitu kepada Nebukadnezar, raja Babil, dan yang tiada mau menundukkan tengkuknya di bawah kuk raja Babil, maka kepada bangsa itu Aku akan membalasnya dengan pedang dan dengan lapar dan dengan bala sampar, sehingga sudah mereka itu Kubinasakan oleh tangannya. 9.   Sebab itu janganlah kamu mendengar akan nabi-nabimu dan akan petenungmu dan akan pemimpinmu dan akan ahli nujummu dan akan penyulapmu, yang berkata-kata kepadamu demikian: Tiada kamu akan diperhambakan oleh raja Babil. 10.   Karena mereka itu bernubuat dusta kepadamu, sehingga kamu akan dibuang jauh dari pada negerimu, dan kamu Kutolak keluar, lalu kamu binasa. 11.   Tetapi adapun bangsa yang menundukkan tengkuknya di bawah kuk raja Babil dan memperhambakan dirinya kepadanya, ia itu akan Kutetapkan di dalam negerinya; mereka itu akan mengusahakan dan menduduki tanahnya, demikianlah firman Tuhan. 12.   Kemudian berkatalah aku kepada Zedekia, raja Yehuda, setuju dengan segala perkataan ini, kataku: Tundukkanlah olehmu akan tengkukmu di bawah kuk raja Babil dan perhambakanlah dirimu kepadanya dan kepada bangsanya, maka engkau akan selamat. 13.   Mengapa engkau akan mati dibunuh kelak, baik engkau baik segala rakyatmu, oleh bala pedang dan bala kelaparan dan bala sampar? seperti yang telah dikatakan Tuhan akan hal tiap-tiap bangsa yang tiada mau takluk kepada raja Babil itu. 14.   Sebab itu janganlah kamu dengar akan segala perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu demikian: Tiada kamu akan diperhambakan oleh raja Babil; karena mereka itu bernubuat dusta kepadamu. 15.   Karena tiada Aku menyuruhkan dia, demikianlah firman Tuhan, dan mereka itu bernubuat dusta dengan nama-Ku, sehingga Aku kelak menolak keluar akan kamu dan kamupun binasalah, baik kamu baik segala nabi yang bernubuat kepadamu. 16.   Dan lagi kataku kepada segala imam dan kepada segenap orang banyak itu demikian: Bahwa inilah firman Tuhan: Janganlah kamu dengar akan perkataan segala nabimu, yang bernubuat kepadamu, katanya: Bahwasanya sekarang segala serba perkakasan rumah Tuhan akan dibawa kembali dari Babil dengan segera juga; karena mereka itu bernubuat dusta kepadamu. 17.   Janganlah kamu dengar akan dia, melainkan perhambakanlah dirimu kepada raja Babil, maka kamu akan selamat. Mengapa gerangan negeri ini akan menjadi suatu kerobohan kelak! 18.   Maka jikalau kiranya mereka itu nabi adanya dan jikalau firman Tuhan adalah sertanya, baiklah sekarang dipintakannya doa kepada Tuhan serwa sekalian alam, supaya segala serba perkakasan yang lagi tinggal di dalam rumah Tuhan dan di dalam istana raja Yehuda dan di negeri Yeruzalempun jangan dibawa ke Babil juga. 19.   Karena demikianlah firman Tuhan semesta alam sekalian akan hal tiang-tiang dan kolam dan segala pelapik dan lebihnya segala serba perkakasan yang lagi tinggal di dalam negeri ini, 20.   yang tiada dibawa serta oleh Nebukadnezar, raja Babil, pada masa dipindahkannya Yekhonia bin Yoyakim, raja Yehuda, dari Yeruzalem ke Babil dengan tertawan, dan lagi segala orang Yehuda dan orang Yeruzalem yang bangsawan; 21.   demikianlah firman Tuhan serwa sekalain alam, Allah orang Israel, akan hal segala serba perkakasan yang lagi tinggal di dalam rumah Tuhan dan di dalam istana raja Yehuda dan di Yeruzalem: 22.   Tak dapat tiada sekalian itu akan dibawa ke Babil juga serta tinggal di sana sampai kepada hari Aku mengambil dia kembali, demikianlah firman Tuhan, lalu Aku membawa balik akan dia dan Aku mengembalikan dia kepada tempat ini.

LUK 10 25-42

25.   Adalah seorang fakih berdiri hendak mencobai Dia, katanya, "Ya Guru, apakah yang wajib sahaya perbuat, supaya menjadi waris hidup yang kekal?" 26.   Maka kata Yesus kepadanya, "Apakah yang tersurat di dalam kitab Taurat? Bagaimanakah engkau baca?" 27.   Maka jawabnya serta berkata, "Hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dengan sebulat-bulat hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segala kuatmu, dan dengan sepenuh akal budimu, dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." 28.   Maka kata Yesus kepadanya, "Betullah jawabmu itu. Perbuatlah demikian, niscaya engkau akan hidup." 29.   Tetapi orang itu hendak membenarkan dirinya, lalu katanya kepada Yesus, "Siapakah gerangan sesama manusia itu?" 30.   Maka ujar Yesus sambil kata-Nya, "Bahwa adalah seorang yang turun dari Yeruzalem ke Yerikho; maka jatuhlah ia ke tangan penyamun, yang merampas pakaiannya serta memukul dia, lalu pergi meninggalkan dia hampir mati. 31.   Kebetulan turunlah dengan jalan itu juga seorang imam; apabila dilihatnya dia, maka menyimpanglah ia melintas dia. 32.   Sedemikianpun seorang suku bangsa Lewi, apabila sampai ke tempat itu serta terpandang akan dia, maka menyimpanglah ia melintas dia. 33.   Tetapi seorang Samaria, yang sedang berjalan datang ke tempat ia terhantar; apabila terpandang akan dia, maka jatuhlah kasihannya, 34.   lalu ia menghampiri dia serta membebatkan lukanya, sambil menuang minyak dan air anggur ke atasnya; setelah itu ia pun menaikkan dia ke atas keledainya sendiri, lalu membawa dia ke rumah tumpangan, serta membela dia. 35.   Pada keesokan harinya dikeluarkannya dua dinar, diberikannya kepada tuan rumah tumpangan itu sambil katanya: Belakanlah dia, dan barang apa yang engkau belanjakan lebih daripada itu aku ganti, apabila aku datang kembali. 36.   Dari antara tiga orang itu yang manakah pada sangkamu, yang menjadi sesama manusia pada orang yang jatuh ke tangan penyamun?" 37.   Maka katanya, "Ialah yang menaruh belas kasihan kepadanya." Maka kata Yesus kepadanya, "Pergilah, dan engkau perbuatlah sedemikian itu juga." 38.   Maka sambil berjalan masuklah Yesus ke dalam sebuah kampung; maka adalah seorang perempuan bernama Marta menyambut Dia ke dalam rumahnya. 39.   Maka Marta itu ada seorang saudara perempuan bernama Maryam, yang duduk di ujung kaki Yesus, serta mendengar perkataan-Nya. 40.   Tetapi Marta itu bersibuk melayan, menghampiri Yesus serta berkata, "Ya Tuhan, tiadakah Tuhan hiraukan saudara sahaya membiarkan sahaya melayani seorang diri? Sebab itu suruhlah dia menolong sahaya." 41.   Maka Tuhan pun menjawab serta berkata kepadanya, "Marta, Marta, engkau bersusah-susah dan kuatir dari hal banyak; 42.   tetapi hanyalah satu sahaja yang perlu; karena Maryam sudah memilih bahagian yang baik, yang tiada akan diambil daripadanya."

Sistem Design By