Sabtu, 31 Agustus

2024

Alpet 2022

Terjemahan Lama

2SAM 3
YER 31
LUK 12:35-59

2SAM 3

1.   Sebermula, maka lama adalah perang antara orang isi rumah Saul dengan orang isi rumah Daud, maka makin lama makin lebih kuat Daud, tetapi makin lama makin lebih lemah orang isi rumah Saul. 2.   Maka di Heberon itu diperanakkan bagi Daud beberapa anaknya laki-laki; yang sulung itu Amnon, oleh Ahinoam, perempuan Yizrieli itu; 3.   maka yang keduanya itu Khileab, oleh Abigail, yang dahulu bini Nabal, orang Karmeli itu, dan yang ketiga itu Absalom, anak Maakha, anak Talmai, raja Gesur; 4.   dan yang keempat itu Adonia, anak Hajit, dan yang kelima itu Sefaca, anak Abital; 5.   dan yang keenam Yiteream, anak Ejla, isteri Daud. Sekalian ini diperanakkan bagi Daud di Heberon. 6.   Maka selama ada perang antara orang isi rumah Saul dengan orang isi rumah Daud, bahwasanya diperoleh Abner kuasa besar dalam rumah Saul. 7.   Adapun dahulu adalah pada Saul seorang gundiknya, bernama Rizpa, anak Aya, maka kata Isyboset kepada Abner: Mengapa maka engkau sudah berseketiduran dengan gundik ayahku? 8.   Maka berbangkitlah amarah Abner sangat oleh tegur Isyboset itu, lalu katanya: Kepala anjingkah aku ini dan sefakatkah aku ini dengan orang Yehuda? Maka beberapa hari ini aku sudah berbuat kebajikan akan orang isi rumah Saul, ayahmu, jikalau akan segala saudaranya dan sahabatnya sekalipun, sebab tiada aku menyerahkan dikau ke dalam tangan Daud; maka sekarang engkau hendak membalas akan daku salahnya seorang perempuan? 9.   Demikianlah kiranya perbuatan Allah akan Abner dan dipertambahkannya pula, jikalau tiada seperti Tuhan sudah berjanji kepada Daud pakai sumpah, demikianpun aku berbuat akan dia kelak; 10.   dengan memindahkan kerajaan itu dari pada orang isi rumah Saul serta mendirikan takhta Daud atas orang Israel dan atas orang Yehuda, dari pada Dan datang ke Birsyeba! 11.   Maka sepatah katapun tiada dapat disahut oleh Isyboset akan Abner dari sebab takutnya akan dia. 12.   Maka disuruhkan Abner beberapa utusan pergi menghadap Daud akan gantinya sambil sembahnya: Siapa gerangan empunya tanah ini? dan lagi sembahnya: Hendaklah kiranya tuanku berjanji-janjian dengan patik, maka sesungguhnya tangan patik akan serta dengan tuanku kelak dalam memulangkan segenap orang Israel kepada tuanku. 13.   Maka titah baginda: Baiklah, aku hendak berjanji-janjian dengan dikau; hanya seperkara jua kutanggungkan atasmu, yaitu tiada boleh engkau memandang mukaku, melainkan jikalau engkau suruh hantarkan Mikhal, anak Saul itu, kepadaku, dahulu dari pada engkau datang memandang mukaku. 14.   Dan lagi disuruhkan Daud beberapa utusan kepada Isyboset bin Saul itu, titahnya: Berikanlah aku kiranya isteriku Mikhal, yang sudah kuperoleh akan isteriku dengan seratus kulup orang Filistin. 15.   Lalu disuruhkan Isyboset akan orang pergi mengambil dia dari pada lakinya, yaitu dari pada Paltiel bin Layis. 16.   Maka lakinyapun berjalanlah sertanya, sambil berjalan dari belakang, sambil menangis sampai datang ke Bahurim; lalu kata Abner kepadanya: Pergilah engkau; pulang sahaja; maka pulanglah ia. 17.   Hata, maka Abnerpun berkata-kata dengan segala tua-tua Israel, katanya: Sudah lama kamu menghendaki Daud akan rajamu; 18.   maka sekarang sampaikanlah kehendakmu itu, karena firman Tuhan kepada Daud demikianlah bunyinya: Bahwa dengan tangan Daud, hamba-Ku, juga Aku akan melepaskan umat-Ku Israel kelak dari pada tangan orang Filistin dan dari pada tangan segala musuhnya. 19.   Demikianpun kata Abner kepada segala orang Benyamin; lalu pergilah Abner juga ke Heberon akan menyampaikan kepada Daud segala perkara yang baik kepada pemandangan orang Israel dan kepada pemandangan segenap orang isi rumah Benyamin. 20.   Lalu datanglah Abner menghadap Daud ke Heberon dan dua puluh orangpun sertanya; maka diperbuat Daud satu perjamuan akan Abner dan akan segala orang yang sertanya. 21.   Maka sembah Abner kepada Daud: Sekarang patik hendak pergi menghimpunkan segenap orang Israel kepada tuanku, yang dipertuan, supaya mereka itu sekalian berjanji dengan tuanku dan tuankupun kerajaanlah atas segala yang dikehendaki hati tuanku. Setelah itu maka dilepaskan Daud akan Abner pergi, lalu berjalanlah ia dengan selamat. 22.   Maka tiba-tiba datanglah segala hamba Daud serta dengan Yoab dari peperangan, dibawanya akan banyak jarahan sertanya, maka tiada lagi Abner dengan Daud di Heberon, sebab sudah dilepaskan baginda akan dia pergi dengan selamat. 23.   Serta sampailah Yoab dengan segala tentara yang sertanya itu, maka dikabarkan oranglah kepadanya, katanya: Bahwa Abner bin Ner itu sudah datang menghadap baginda, maka bagindapun sudah melepaskan dia pergi dengan selamat. 24.   Lalu Yoabpun pergi menghadap baginda serta sembahnya: Apakah perbuatan tuanku ini? bahwasanya Abner sudah datang menghadap tuanku, mengapa maka tuanku lepaskan dia pergi, sehingga iapun berjalan dengan bebasnya? 25.   Maka tuanku mengetahui juga akan Abner bin Ner itu, bahwasanya ia sudah datang memasang jerat akan tuanku, dan hendak diketahuinya akan keluar masuk tuanku dan hendak diketahuinya akan segala perbuatan tuankupun. 26.   Maka keluarlah Yoab dari hadapan Daud, lalu disuruhnya orang mengejar akan Abner, maka dibawa oranglah akan dia kembali dari telaga Sira, tetapi satupun tiada diketahui Daud akan hal itu. 27.   Setelah kembali Abner di Heberon, maka disimpangkan Yoab akan dia ke tengah pintu gerbang, hendak berkata-kata dengan dia diam-diam, maka ditikamnya akan dia kena perutnya, sehingga matilah ia, maka ia itu sebab Yoab hendak menuntut bela Asahel, adiknya. 28.   Setelah ia itu sudah jadi, maka kedengaranlah hal itu kepada Daud, lalu titahnya: Bahwa sucilah aku dan kerajaankupun di hadapan hadirat Tuhan sampai selama-lamanya dari pada darah Abner bin Ner itu. 29.   Ia itu dipulangkanlah kiranya kepada kepala Yoab dan kepada segenap orang isi rumah bapanya; dalam rumah Yoab itu janganlah kurang orang yang tumpah-tumpah darah dirinya dan yang sakit kusta dan yang bersandar kepada tongkat dan yang dimakan pedang dan yang kekurangan makan! 30.   Maka demikianlah peri dibunuh Yoab dan Abisai, adiknya, akan Abner, sebab Abnerpun sudah membunuh Asahel dalam perang yang di Gibeon. 31.   Maka titah Daud kepada Yoab dan kepada segala orang yang sertanya: Carikkanlah olehmu akan pakaianmu dan pakaikanlah kabung dan berjalanlah kamu sambil menangis di hadapan mayat Abner. Hata, maka raja Daud sendiripun mengiringkan jempananya. 32.   Maka dikuburkannyalah Abner di Heberon, maka bagindapun menangislah di atas kubur Abner dengan nyaring suaranya dan segala orang banyak itupun menangislah. 33.   Maka diperbuat baginda sebiji ratap akan Abner, bunyinya: Patutkah Abner itu sudah mati seperti seorang ahmak? 34.   Bahwa belum pernah tanganmu diikat, dan belum pernah kakimu dikenakan rantai tembaga; maka seperti orang jatuh oleh orang khianat, demikianlah jatuhmu! Maka pada masa itu segenap orang banyak itu makin lebih menangisi dia. 35.   Setelah itu maka datanglah orang banyak itu mempersilakan Daud akan santap roti pada masa lagi siang hari, tetapi bersumpahlah Daud serta titahnya: Demikianlah kiranya perbuatan Allah akan daku dan dipertambahkannya pula, jikalau dahulu dari pada masuk matahari aku santap roti atau barang santapan yang lain. 36.   Demi didengar oleh orang banyak akan titah ini, maka dibenarkannyalah dan segala sesuatu yang telah diperbuat baginda itu benar kepada pemandangan segenap orang banyak itu adanya. 37.   Maka pada hari itu juga diketahui oleh segenap orang banyak dalam seluruh negeri Israel akan hal perkara Abner bin Ner dibunuh itu bukan dari baginda datangnya. 38.   Kemudian titah baginda kepada segala hambanya: Tiadakah kamu ketahui, bahwa pada hari ini seorang raja, yaitu seorang orang besar, sudah rebah mati di antara segala orang Israel? 39.   Tetapi sekarang aku ini lagi lemah, jikalau aku disiram akan raja sekalipun, maka orang itu, yaitu anak-anak Zeruya, lebih kuasa dari padaku; hendaklah kiranya Tuhan juga membalas akan orang jahat itu sekadar kejahatannya!

YER 31

1.   Maka pada masa itu, demikianlah fiman Tuhan, Aku ini bagi segala suku bangsa Israel akan Allah, dan mereka itupun bagi-Ku akan umat. 2.   Demikianlah firman Tuhan: Adapun mereka yang luput dari pada dimakan pedang, ia itu sudah mendapat kasihan, seperti di padang Tiah, tatkala orang Israel pergi akan mendapat kesenangan bagi dirinya. 3.   Bahwa Tuhan sudah kelihatan kepada-Ku dari jauh; tegal Aku mengasihi akan dikau dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku membujuk engkau dengan kemurahan-Ku. 4.   Bahwa Aku akan membangunkan dikau pula dan engkaupun akan dibangunkan, hai puteri Israel! engkau akan berhias pula serta berebana dan keluar dengan orang yang menari ramai-ramai. 5.   Bahwa engkau akan menanamkan pula pokok anggur di atas segala bukit Samaria; maka orang yang menanamkan dia itupun akan makan hasilnya. 6.   Karena hari akan datang, apabila segala orang penunggu di atas pegunungan Efrayim akan berseru-seru: Mari kita berangkat ke Sion akan menghadap Tuhan, Allah kita! 7.   Karena demikianlah firman Tuhan: Bersorak-soraklah kepada Yakub dan berseru-serulah kepada penghulu segala bangsa! Puji-pujilah dengan suara yang nyaring, katakanlah: Karuniakanlah selamat, ya Tuhan! kepada segala umat-Mu, kepada sisa orang Israel! 8.   Bahwasanya Aku akan menghantar mereka itu ke mari dari benua utara dan Aku menghimpunkan mereka itu dari segala ujung bumi, maka di antaranya adalah orang buta dan timpang, orang bunting dan yang beranak bersama-sama; suatu perhimpunan yang besar akan kembali ke mari. 9.   Maka mereka itu datang sambil menangis, dan Aku menghantar akan mereka itu sambil membujuk-bujuk; bahwa Allahku memimpin mereka itu menyusur sungai-sungai yang berair pada jalan yang rata, padanya tiada terantuk kakinya, karena Akulah bagi Israel akan bapa, dan Efrayim itulah anak-Ku yang sulung. 10.   Dengarlah olehmu firman Tuhan, hai segala bangsa! masyhurkanlah dia kepada segala pulau yang jauh-jauh, katakanlah: Adapun Dia yang sudah mencerai-beraikan orang Israel, Ia juga mengumpulkan mereka itu pula dan ditunggui-Nya akan mereka itu seperti seorang gembala akan kawan dombanya. 11.   Karena Tuhan sudah menebus Yakub dan dilepaskan-Nya dari dalam tangan orang yang kuat dari padanya. 12.   Makanya mereka itu datang dan bersorak-sorak di atas bukit Sion, mereka itu berkerumun kepada segala kebajikan Tuhan, kepada gandum dan air anggur baharu dan minyak dan anak kambing domba dan lembu muda; bahwa hati mereka itu seperti taman yang didirus, dan tiada lagi dirasainya kesusahan. 13.   Pada masa itu anak dara kelak bersuka akan penarian ramai-ramai, demikianpun segala orang teruna dan orang tua bersama-sama, karena Aku mengubahkan kelak perkabungan mereka itu menjadi keramaian dan Aku menghiburkan dan menyukakan mereka itu kemudian dari pada kedukaannya. 14.   Maka akan hati segala imampun Kuberi minum dengan kelimpahan dan segala umat-Ku dikenyangkan dengan kebaikan-Ku, demikianlah firman Tuhan. 15.   Maka demikianlah firman Tuhan: Bahwa kedengaranlah di negeri Rama bunyi suara ratap dan tangis dan dukacita yang amat sangat, yaitu Rakhel menangisi anak-anaknya, dan engganlah ia dihiburkan karena anak-anaknya, sebab ketiadaannya. 16.   Demikianlah firman Tuhan: Tahanilah akan suaramu dari pada menangis dan matamupun dari pada air mata, karena adalah pahala bagi kelelahanmu, demikianlah firman Tuhan; maka mereka itu akan balik kelak dari dalam negeri musuh. 17.   Maka adalah harap pada akhirnya, demikianlah firman Tuhan, karena segala anakmu akan balik kelak ke dalam perhinggaan negerinya. 18.   Sesungguhnya sudah Kudengar Efrayim berkata dengan rawannya: Bahwa Engkau sudah menyiksakan daku, dan akupun membiarkan diriku disiksakan seperti lembu muda yang belum tahu kuk! Tobatkanlah aku, maka aku akan bertobat, karena Engkaulah Tuhan, Allahku! 19.   Setelah sudah bertobat, maka bersesallah aku; setelah sudah sadar akan diriku, maka kutebah dadaku; kemalu-maluanlah aku dan kena bera muka dari malu, sebab aku menanggung kecelaan hal mudaku. 20.   Bukankah Efrayim bagi-Ku akan anak yang kekasih? bukankah ia bagi-Ku akan anak timang-timangan? karena seberapa kali Aku berfirman akan halnya, maka sangat terkenanglah Aku akan dia, sebab itu hati-Ku hancur dari karenanya, niscaya Aku mengasihani akan dia kelak, demikianlah firman Tuhan. 21.   Dirikanlah akan dirimu beberapa tanda alamat, taruhlah bagi dirimu beberapa tiang peringatan, perhatikanlah jalan raya, jalan yang sudah kauturut; baliklah, hai puteri Israel, baliklah ke mari kepada negeri-negerimu. 22.   Entah berapa lama engkau hendak berlambatan, hai anak perempuan yang degil? Bahwa sesungguhnya dijadikan Tuhan suatu perkara yang baharu di atas bumi, yaitu perempuan melindungkan laki-laki. 23.   Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam, Allah orang Israel: Bahwa kata ini akan dipakai orang pula di tanah Yehuda dan di dalam segala negerinya, apabila sudah Kuputuskan hal ketawanannya, bunyinya: Diberkati Tuhan kiranya akan dikau, hai tempat kediaman kebenaran dan bukit kesucian! 24.   Maka di sana akan duduk orang Yehuda dan di dalam segala negerinya bersama-sama, baik orang berhuma baik orang yang mengembara dengan kawan domba. 25.   Karena dengan kelimpahan Aku akan memberi minum kepada orang yang letih lesu, dan Aku akan menyukakan hati segala orang yang berdukacita. 26.   Kemudian dari pada itu jagalah aku dari pada tidurku serta kulihat keliling, maka tidurku telah sedap bagiku!) 27.   Bahwa sesungguhnya hari akan datang, demikianlah firman Tuhan, apabila Aku menaburi tempat kediaman orang Israel dan tempat kediaman orang Yehuda dengan benih manusia dan dengan benih binatang. 28.   Maka akan jadi, seperti sudah bangun Aku atas mereka itu akan mencabut dan akan merusakkan dan akan membinasakan dan akan mengadakan celaka, begitu juga Aku akan bangun atas mereka itu akan memperusah dan akan menanami, demikianlah firman Tuhan. 29.   Pada masa itu tiada lagi kata orang demikian: Bahwa segala bapa sudah makan buah anggur yang belum masak, maka gigi anak-anaknya sudah menjadi ngilu. 30.   Melainkan tiap-tiap orang akan mati sebab salahnya sendiri, dan tiap-tiap orang yang makan buah anggur yang belum masak, giginya juga akan ngilu. 31.   Bahwa sesungguhnya hari akan datang, demikianlah firman Tuhan, apabila Aku mendirikan perjanjian baharu dengan orang isi rumah Israel dan dengan orang isi rumah Yehuda; 32.   bukan seperti perjanjian yang sudah Kudirikan dengan nenek moyangnya, tatkala Aku memegang tangannya akan menghantar mereka itu keluar dari negeri Mesir, maka perjanjian-Ku itu sudah dirombaknya, sebab itu Kutolak akan mereka itu. 33.   Maka inilah perjanjian yang akan Kubuat dengan orang isi rumah Israel kemudian dari pada hari ini, demikianlah firman Tuhan: Bahwa Aku akan memberikan hukum-Ku di dalam hatinya, maka Akulah baginya akan Allah, dan mereka itupun bagi-Ku akan umat. 34.   Dan tiada lagi mereka itu akan mengajar seorang akan seorang dan saudara akan saudara, katanya: Hendaklah engkau mengenal akan Tuhan! karena mereka itu sekalian akan mengenal Aku dari pada besar dan kecil, demikianlah firman Tuhan, karena Aku akan mengampuni segala kejahatannya dan tiada Aku ingat lagi akan segala dosanya. 35.   Demikianlah firman Tuhan, yang mengaruniakan matahari akan terang pada siang dan peraturan bulan dan segala bintang akan terang pada malam, dan yang membelahkan laut, sehingga bergelora segala ombaknya, Tuhan semesta alam sekalian itulah nama-Nya; 36.   jikalau kiranya segala peraturan itu lenyaplah dari hadapan hadirat-Ku, demikianlah firman Tuhan, baharulah benih Israel berhenti dari pada menjadi suatu bangsa di hadapan hadirat-Ku pada segala hari. 37.   Demikianlah firman Tuhan: Jikalau kiranya segala petala langit di atas dapat diukur, dan segala alas bumi di bawahpun dapat diduga, baharu Aku membuang segenap benih Israel karena sebab segala perbuatannya, demikianlah firman Tuhan. 38.   Bahwasanya hari akan datang kelak, demikianlah firman Tuhan, apabila negeri ini akan dibangunkan pula bagi Tuhan dari pada menara Hananiel ke pintu gerbang Ujung, 39.   maka dari sanapun akan diukur dengan tali pengukur sampai ke bukit Garib lalu balik ke Goat. 40.   Maka segenap lembah mayat dan abu dan segala tanah datar sampai ke sungai Kideron, dan sampai ke penjuru pintu Kuda arah ke timur itu akan suatu kesucian bagi Tuhan, satupun tiada lagi akan dicabut atau dibongkar sampai selama-lamanya.

LUK 12 35-59

35.   "Hendaklah pinggangmu berikat dan pelitamu menyala; 36.   dan hendaklah kamu seumpama orang, yang menunggu tuannya apabila ia kembali daripada perjamuan kawin; supaya apabila ia datang serta mengetuk pintu, mereka itu boleh dengan segeranya membukakan pintu baginya. 37.   Berbahagialah segala hamba, yang didapati oleh tuannya sedang berjaga ketika ia tiba; sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa tuan itu pun akan mengikat pinggangnya sendiri, serta mempersilakan mereka itu duduk makan, lalu datang melayani mereka itu. 38.   Jikalau ia tiba pada waktu jaga yang kedua atau yang ketiga, serta didapatinya mereka itu ada demikian juga, maka berbahagialah hamba-hamba itu. 39.   Tetapi ini kamu ketahui: Bahwa jikalau tuan rumah itu sudah mengetahui pada waktu yang mana pencuri datang, tak dapat tiada berjaga-jagalah ia, dan tiada dibiarkannya rumahnya dipecah. 40.   Oleh sebab itu hendaklah kamu juga bersedia; karena Anak manusia akan tiba pada suatu saat yang tiada kamu sangka-sangka." 41.   Maka kata Petrus, "Ya Tuhan, perumpamaan ini, Tuhan tujukan kepada kamikah, atau kepada orang sekaliankah?" 42.   Maka kata Tuhan, "Siapakah jurukunci yang setiawan dan budiman, yang ditetapkan oleh tuannya atas isi rumahnya, akan membahagikan makanan masing-masing pada waktu yang tertentu? 43.   Berbahagialah hamba, yang didapati oleh tuannya sedang berbuat demikian ketika ia tiba itu. 44.   Dengan sesungguhnya Aku berkata kepadamu, ia akan menetapkan dia atas segala sesuatu miliknya. 45.   Tetapi jikalau hamba itu akan berkata di dalam hatinya: Tuanku lambat lagi datang; lalu mulai memukul hamba laki-laki dan perempuan, serta makan dan minum sampai mabuk, 46.   maka tuan hamba itu akan tiba pada suatu hari yang tiada disangkakannya, dan pada saat yang tiada diketahuinya, lalu menyesah dia teramat sangat, sambil menetapkan bahagiannya bersama-sama dengan orang kafir. 47.   Adapun hamba yang sudah mengetahui kehendak tuannya, pada halnya tiada ia bersiap atau melakukan kehendak tuannya itu, ia akan disesah amat sangat. 48.   Tetapi yang tiada mengetahui itu, serta melakukan barang yang patut ia disesah, maka ia akan disesah sedikit sahaja. Karena kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan banyak, daripadanyalah akan dituntut banyak, dan kepada orang yang diamanatkan banyak, daripadanyalah akan dituntut balik terlebih banyak. 49.   Adapun kedatangan-Ku ini hendak melemparkan api ke atas bumi; dan betapakah sukanya Aku, kalau-kalau api itu sudah menyala! 50.   Tetapi haruslah Aku dibaptiskan dengan suatu baptisan, dan bagaimana susah hati-Ku selagi belum itu digenapi! 51.   Adakah kamu sangka kedatangan-Ku ini membawa keamanan di atas bumi? Aku berkata kepadamu: Tidak, melainkan perselisihan. 52.   Karena daripada ketika ini lima orang di dalam sebuah rumah akan berlawan-lawan sama sendiri, yaitu tiga orang melawan dua, dan dua melawan tiga, 53.   dan bapa melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan bapanya; ibu melawan anaknya yang perempuan, dan anak yang perempuan melawan ibunya; mak mentua melawan menantunya yang perempuan, dan menantu yang perempuan melawan mak mentua." 54.   Dan lagi pula berkata Yesus kepada orang banyak, "Apabila kamu nampak suatu awan naik di sebelah barat, dengan segera kamu berkata: Hujan akan turun; maka berlaku demikian. 55.   Dan apabila angin selatan bertiup, maka katamu: Hari akan panas terik; maka berlakulah demikian. 56.   Hai munafik, maka bumi dan langit kamu tahu menyatakan, dan bagaimanakah yang tiada kamu tahu menyatakan keadaan zaman ini? 57.   Apakah sebabnya tiada dapat kamu mengambil keputusan yang sungguh daripada dirimu sendiri? 58.   Karena jikalau engkau pergi bersama-sama dengan lawanmu menghadap hakim, perusahakanlah dirimu sementara berjalan itu, supaya engkau terlepas daripadanya; asal jangan ia membawa engkau kepada hakim, dan hakim pula menyerahkan engkau kepada pegawai, dan pegawai itu membuang engkau ke dalam penjara. 59.   Aku berkata kepadamu: Sekali-kali tiada engkau dapat keluar dari sana, selagi engkau belum menjelaskan utangmu sehabis-habisnya."

Sistem Design By