Selasa, 24 September

2024

Alpet 2022

Terjemahan Baru

1RAJ 4
RAT 3:1-33
LUK 24:36-53

1RAJ 4

Para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya 1.   Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. 2.   Inilah para pembesarnya: Azarya bin Zadok menjadi imam; 3.   Elihoref dan Ahia, anak-anak Sisa menjadi panitera negara; Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara; 4.   Benaya bin Yoyada menjadi panglima; Zadok dan Abyatar menjadi imam. 5.   Azarya bin Natan mengawasi para kepala daerah; Zabut bin Natan, seorang imam, menjadi sahabat raja; 6.   Ahisar menjadi kepala istana; Adoniram bin Abda menjadi kepala rodi. 7.   Salomo mempunyai dua belas orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya: adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. 8.   Inilah nama-nama mereka: Ben-Hur di pegunungan Efraim; 9.   Ben-Deker di Makas, di Saalbim, di Bet-Semes dan di Elon-Bet-Hanan; 10.   Ben-Hesed di Arubot; wilayahnya ialah Sokho dan seluruh tanah Hefer; 11.   Ben-Abinadab memegang seluruh tanah bukit Dor, dan Tafat binti Salomo menjadi isterinya; 12.   Baana bin Ahilud memegang Taanakh, Megido dan seluruh Bet-Sean yang di sebelah Sartan di sebelah hilir Yizreel, dari Bet-Sean sampai Abel-Mehola sampai ke seberang Yokmeam. 13.   Selanjutnya Ben-Geber di Ramot-Gilead; wilayahnya ialah Hawot-Yair yang di Gilead; Yair ialah anak Manasye. Juga wilayah Argob yang di Basan dipegangnya, enam puluh kota besar, berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga; 14.   Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim. 15.   Selanjutnya Ahimaas di Naftali; ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi isterinya, yakni Basmat. 16.   Selanjutnya Baana bin Husai di Asyer dan di Alot. 17.   Lalu Yosafat bin Paruah di Isakhar 18.   dan Simei bin Ela di Benyamin. 19.   Geber bin Uri di tanah Gilead memegang tanah Sihon, raja orang Amori, dan tanah Og, raja Basan; dan dialah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. 20.   Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Kebesaran Salomo 21.   Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. 22.   Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah tiga puluh kor tepung yang terbaik dan enam puluh kor tepung biasa, 23.   sepuluh ekor lembu gemukan dan dua puluh lembu gembalaan dan seratus ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi dan gangsa piaraan, 24.   sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat; ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, 25.   sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tenteram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Bersyeba seumur hidup Salomo. 26.   Lagipula Salomo mempunyai kuda empat puluh ribu kandang untuk kereta-keretanya dan dua belas ribu orang berkuda. 27.   Dan para kepala daerah itu menjamin makanan raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. 28.   Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. 29.   Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, 30.   sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. 31.   Ia lebih bijaksana dari pada semua orang, dari pada Etan, orang Ezrahi itu, dan dari pada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol; sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. 32.   Ia menggubah tiga ribu amsal, dan nyanyiannya ada seribu lima. 33.   Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu; ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. 34.   Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi, yang telah mendengar tentang hikmatnya itu.

RAT 3 1-33

Penghiburan dalam penderitaan 1.   Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka-Nya. 2.   Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. 3.   Sesungguhnya, aku dipukul-Nya berulang-ulang dengan tangan-Nya sepanjang hari. 4.   Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan-Nya. 5.   Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. 6.   Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. 7.   Ia menutup segala jalan ke luar bagiku, Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. 8.   Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkan-Nya doaku. 9.   Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat, dan menjadikannya tidak terlalui. 10.   Laksana beruang Ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. 11.   Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. 12.   Ia membidikkan panah-Nya, menjadikan aku sasaran anak panah. 13.   Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabung-Nya. 14.   Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. 15.   Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. 16.   Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil; Ia menekan aku ke dalam debu. 17.   Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. 18.   Sangkaku: hilang lenyaplah kemasyhuranku dan harapanku kepada TUHAN. 19.   "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu." 20.   Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. 21.   Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap: 22.   Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya, 23.   selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu! 24.   "TUHAN adalah bagianku," kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. 25.   TUHAN adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26.   Adalah baik menanti dengan diam pertolongan TUHAN. 27.   Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. 28.   Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau TUHAN membebankannya. 29.   Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. 30.   Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. 31.   Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. 32.   Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. 33.   Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia.

LUK 24 36-53

Yesus menampakkan diri kepada semua murid 36.   Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka: "Damai sejahtera bagi kamu!" 37.   Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. 38.   Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keragu-raguan di dalam hati kamu? 39.   Lihatlah tangan-Ku dan kaki-Ku: Aku sendirilah ini; rabalah Aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada pada-Ku." 40.   Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kaki-Nya kepada mereka. 41.   Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka: "Adakah padamu makanan di sini?" 42.   Lalu mereka memberikan kepada-Nya sepotong ikan goreng. 43.   Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. 44.   Ia berkata kepada mereka: "Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." 45.   Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci. 46.   Kata-Nya kepada mereka: "Ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, 47.   dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 48.   Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49.   Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus 50.   Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangan-Nya dan memberkati mereka. 51.   Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 52.   Mereka sujud menyembah kepada-Nya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53.   Mereka senantiasa berada di dalam Bait Allah dan memuliakan Allah.

Sistem Design By