Selasa, 29 Oktober

2024

Alpet 2022

Terjemahan Lama

2RAJ 15
YEH 38
YOH 2

2RAJ 15

1.   Bermula, maka pada tahun yang kedua puluh tujuh dari pada kerajaan Yerobeam atas orang Israel, naiklah raja Azarya bin Amazia atas orang Yehuda. 2.   Maka pada masa ia naik raja umurnya enam belas tahun dan kerajaanlah ia di Yeruzalem lima puluh dua tahun lamanya; maka nama bunda baginda itu Yekholya dari Yeruzalem. 3.   Maka dibuatnya barang yang benar kepada pemandangan Tuhan, seperti segala perbuatan Amazia, ayahanda baginda. 4.   Melainkan segala panggung itu tiada juga dilalukan; orang banyak lagi mempersembahkan korban dan membakar dupa di atas panggung itu. 5.   Maka disiksakan Tuhan akan baginda, sehingga bagindapun kena penyakit kusta datang kepada hari mangkatnya, sebab itu duduklah baginda dalam rumah perasingan, maka Yotam, putera baginda dan pemerintah istana itu, lalu memerintahkan segala orang isi negeri. 6.   Adapun barang yang lagi tinggal dari pada segala kisah raja Azarya dan segala perbuatannya, bukankah ia itu tersebut dalam kitab tawarikh raja-raja orang Yehuda? 7.   Maka raja Azaryapun mangkatlah beradu dengan segala nenek moyangnya, lalu dikuburkan oranglah akan baginda pada sisi segala nenek moyang baginda di dalam negeri Daud, maka Yotam, putera baginda, lalu naik raja akan gantinya. 8.   Adapun pada tahun yang ketiga puluh delapan dari pada kerajaan Azarya atas orang Yehuda kerajaanlah Zakharia bin Yerobeam atas orang Israel di Samaria enam bulan lamanya, 9.   maka dibuatnya barang yang jahat kepada pemandangan Tuhan, seperti perbuatan segala nenek moyangnya, tiada dijauhkannya dirinya dari pada dosa Yerobeam bin Nebat, yang telah menyuruhkan orang Israel berbuat dosa. 10.   Maka bermufakatlah Salum bin Yabesy hendak mendurhaka, lalu ditikamnya akan baginda di hadapan orang banyak, dibunuhnya baginda, lalu iapun naik raja akan gantinya. 11.   Adapun barang yang lagi tinggal dari pada segala kisah raja Zakharia, bahwasanya adalah ia itu tersebut dalam kitab tawarikh raja-raja orang Israel. 12.   Maka demikianpun firman Tuhan yang telah dikatakan-Nya dahulu kepada Yehu, bunyinya: Bahwa dari pada anakmu akan duduk di atas takhta kerajaan Israel sampai gilir yang keempat; maka demikianpun jadilah. 13.   Adapun Salum bin Yabesy itu naik raja pada tahun yang ketiga puluh sembilan dari pada kerajaan Uzia atas orang Yehuda, maka kerajaanlah ia di Samaria hanya sebulan lamanya, 14.   karena Menahim bin Gadipun berangkat dari Tirza, serta sampailah ia ke Samaria ditikamnya Salum bin Yabesy, dibunuhnya akan dia di Samaria, lalu ia naik raja akan gantinya. 15.   Adapun barang yang lagi tinggal dari pada segala kisah Salum dan fakat yang diadakannya, bahwasanya adalah ia itu tersebut dalam kitab tawarikh raja-raja orang Israel. 16.   Maka pada masa itu dialahkan Menahim akan negeri Tifsa, dibunuhnya segala orang isinya dan yang duduk dijajahannya, mulai dari Tirza; adapun tiada dibukai oleh mereka itu pintu gerbangnya akan dia, maka itulah sebabnya dibunuhnya mereka itu dan dibelahkannya segala perempuan mereka itu yang dalam mengandung. 17.   Adapun pada tahun yang ketiga puluh sembilan dari pada kerajaan Azarya atas orang Yehuda naiklah raja Menahim bin Gadi atas orang Israel, dan kerajaanlah ia di Samaria sepuluh tahun lamanya. 18.   Maka diperbuatnya barang yang jahat kepada pemandangan Tuhan, sepanjang umur hidupnya tiada dijauhkannya dirinya dari pada dosa Yerobeam bin Nebat, yang telah menyuruhkan orang Israel berbuat dosa. 19.   Maka pada zamannya datanglah Pul, raja benua Asyur, menyerang negeri, tetapi diberikan Menahim seribu talenta perak kepada Pul, supaya dibantunya akan dia pada meneguhkan kerajaan itu dalam tangannya. 20.   Adapun segala uang itu diambil oleh Menahim dari pada orang Israel, yaitu dari pada segala orang yang sangat kaya, hendak memberikan dia kepada raja benua Asyur, dari pada tiap-tiap orang lima puluh syikal perak, lalu pulanglah raja benua Asyur, tiada tinggal lagi dalam negeri itu. 21.   Adapun barang yang lagi tinggal dari pada segala kisah raja Menahim dan segala perbuatannya, bukankah ia itu tersebut dalam kitab tawarikh raja-raja orang Israel? 22.   Hata, maka Menahimpun mangkatlah beradu dengan segala nenek moyangnya, lalu Pekahya, puteranya, naiklah raja akan gantinya. 23.   Pada tahun yang kelima puluh dari pada kerajaan Azarya atas orang Yehuda naiklah Pekahya bin Menahim raja atas orang Israel, Maka kerajaanlah ia di Samaria dua tahun lamanya. 24.   Maka dibuatnya barang yang jahat kepada pemandangan Tuhan, tiada dijauhkannya dirinya dari pada dosa Yerobeam bin Nebat, yang telah menyuruhkan orang Israel berbuat dosa. 25.   Maka oleh Pekah bin Remalya, panglima perangnya, diadakan suatu fakat hendak mendurhaka kepadanya, ditikamnya baginda di Samaria dalam maligai istana baginda, yaitu Pekah dan Argob dan Arye dan lima puluh orang dari bani Gileadipun sertanya; demikianlah dibunuhnya baginda, lalu ia naik raja akan gantinya. 26.   Adapun barang yang lagi tinggal dari pada segala kisah raja Pekahya dan segala perbuatannya, bahwasanya adalah ia itu tersebut dalam kitab tawarikh raja-raja orang Israel. 27.   Maka pada tahun yang kelima puluh dua dari pada kerajaan Azarya atas orang Yehuda naiklah Pekah bin Remalya atas orang Israel dan kerajaanlah ia di Samaria dua puluh tahun lamanya. 28.   Maka dibuatnya barang yang jahat kepada pemandangan Tuhan, tiada dijauhkannya dirinya dari pada dosa Yerobeam bin Nebat, yang telah menyuruhkan orang Israel berbuat dosa. 29.   Maka pada zaman Pekah, raja orang Israel, datanglah Tijlat-Pilezar, raja benua Asyur, dialahkannya negeri Iyon dan Abel-Bait-Maakha dan Yanoah dan Kedes dan Hazor dan Gilead dan Galilea dan segala negeri Naftali, dipindahkannya segala orang isinya ke Asyur. 30.   Maka oleh Hosea bin Ela diadakan suatu fakat melawan Pekah bin Remalya, ditikamnya dan dibunuhnya akan dia, lalu naiklah ia raja akan gantinya pada tahun yang kedua puluh dari pada kerajaan Yotam bin Uzia. 31.   Adapun barang yang lagi tinggal dari pada segala kisah raja Pekah dan segala perbuatannya, bahwasanya adalah ia itu tersebut dalam kitab tawarikh raja-raja orang Israel. 32.   Maka pada tahun yang kedua dari pada kerajaan Pekah bin Remalya atas orang Israel, naiklah Yotam bin Uzia raja atas orang Yehuda. 33.   Adapun umurnya tatkala ia naik raja itu lima likur tahun, maka kerajaanlah ia di Yeruzalem enam belas tahun lamanya dan nama bunda baginda itu Yerusa, anak Zadok. 34.   Maka dibuat baginda barang yang benar kepada pemandangan Tuhan, seperti segala perbuatan Uzia, ayahanda baginda, demikianpun perbuatan baginda. 35.   Melainkan segala panggung tiada dilalukan, dan orang banyak lagi mempersembahkan korban dan membakar dupa di atas panggung itu; maka baginda juga yang membuat pintu yang tinggi itu pada rumah Tuhan. 36.   Adapun barang yang lagi tinggal dari pada segala kisah raja Yotam dan segala perbuatannya, bukankah ia itu tersebut dalam kitab tawarikh raja-raja orang Yehuda? 37.   Maka pada zaman itu mulailah Tuhan menyuruhkan Rezin, raja benua Syam, dan Pekah bin Remalya ke dalam negeri Yehuda. 38.   Hata, maka raja Yotampun mangkatlah beradu dengan segala nenek moyangnya, lalu dikuburkan oranglah akan baginda pada sisi segala nenek moyangnya dalam negeri Daud, moyangda baginda, maka Akhaz, putera baginda, naik raja akan gantinya.

YEH 38

1.   Dan lagi datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya: 2.   Hai anak Adam! tujukanlah mukamu kepada Juj dan tanah Majuj, raja Rus, Mesekh dan Tubal, dan bernubuatlah akan halnya; 3.   katakanlah: Demikianlah firman Tuhan Hua: Bahwasanya Aku membalas kepadamu kelak, hai Juj, raja Rus, Mesekh dan Tubal! 4.   Dan Kubawa akan dikau berkeliling dan Kububuh kait pada rahangmu dan Kuhantar keluar akan dikau dengan segala tentaramu dan akan kuda dan orang berkendaraan serta dengan lengkap alat senjatanya, suatu tentara besar dengan perisai dan selukung dan semuanya dengan pedang pada tangannya; 5.   orang Farsi dan Kusyi dan Putipun sertanya, semuanya lengkap dengan perisai dan ketopong. 6.   Dan Gomer dengan segala balanya; dan Bait-Togarma, yang dari sebelah utara sekali, dengan segala balanya; beberapa berapa bangsapun sertamu! 7.   Hendaklah engkau siap dan berlengkaplah engkau dan segala orang yang telah kaukerahkan, dan biarlah engkau menjadi penghulu mereka itu. 8.   Beberapa berapa masa dahulu engkau dipanggil dan pada tahun yang kemudian engkau akan datang ke dalam negeri yang sudah dikembalikan dari pada pedang dan yang sudah dihimpunkan dari pada segala bangsa, dan kepada pegunungan Israel yang sudah lama dijadikan suatu kerusakan; mereka itu sekalian dihantar keluar dari pada segala bangsa, lalu duduk di sana dengan selamat sentosa. 9.   Maka pada masa itu engkau akan datang naik seperti guruh yang membinasakan dan seperti awan-awan yang menudungi muka tanah, engkau dengan segala balatentaramu dan beberapa berapa bangsapun sertamu. 10.   Demikianlah firman Tuhan Hua: Pada hari itu juga akan terbit kepikiran dalam hatimu, dan engkaupun akan mereka barang yang jahat. 11.   Dan engkau akan berkata demikian: Bahwa aku hendak berangkat mendatangi sebuah negeri yang terbuka, aku hendak menyerang orang yang alpa, yang duduk dengan sentosa; segala rumah mereka itu tiada berpagar tembok dan tiada padanya barang kancing atau pintu. 12.   Aku hendak merampas dan menjarah rayahkan barang-barangnya dan memegang dengan tanganku segala timbunan batu yang diduduki dan suatu bangsa yang sudah dihimpunkan dari antara segala orang kafir dan yang menaruh lembu kambing dan harta benda dan yang duduk di tengah-tengah negeri itu. 13.   Bahwa Syeba dan Dedan dan segala saudagar Tarsis dan segala penyamun, kawannya itu, akan berkata kepadamu: Datang engkau akan menjarah rayahkah? sudah engkau mengerahkan segala tentaramu hendak merampas barang-barangkah? hendak membawa lalu akan emas perak dan mengambil akan lembu kambing dan harta dan menjarah banyak barang-barang? 14.   Sebab itu bernubuatlah engkau, hai anak Adam! katakanlah kepada Juj: Demikianlah firman Tuhan Hua: Pada hari itu, apabila umat-Ku Israel akan duduk dengan selamat sentosa, masakan tiada engkau akan merasainya! 15.   Bahkan, engkau akan datang dari tempatmu, dari sebelah utara sekali, baik engkau baik beberapa berapa bangsapun sertamu, semuanya mengendarai kuda, suatu perhimpunan orang banyak, suatu tentara yang amat besar. 16.   Dan engkaupun akan mendatangi umat-Ku Israel hendak menudungi muka tanah seperti awan-awan; maka ia itu akan jadi pada kemudian hari, dan Aku membawa akan dikau ke dalam negeri-Ku, supaya diketahui oleh segala bangsa akan Daku apabila Aku dikuduskan kepadamu, hai Juj! di hadapan mata mereka itu sekalian! 17.   Demikianlah firman Tuhan Hua: Bahwasanya engkau juga dia, akan halnya Aku sudah berfirman pada zaman dahulukala dengan lidah hamba-hamba-Ku, segala nabi Israel, yang pada zaman dahulukala sudah bernubuat, bahwa Aku akan mendatangkan dikau atas umat-Ku. 18.   Maka akan jadi pada hari itu, pada hari Juj mendatangi negeri Israel, demikianlah firman Tuhan Hua, bahwa kehangatan murka-Ku akan berbangkit dari hadapan hadirat-Ku; 19.   bahkan, dengan gairah-Ku dan dengan kehangatan murka-Ku sudah Aku berfirman: Masakan tiada pada hari itu suatu gempa bumi yang amat keras di tanah Israel! 20.   Sehingga gentarlah segala ikan di laut dan segala unggas di udara dan segala margasatwa di padang dan segala binatang yang melata di atas bumi di hadapan hadirat-Ku; maka segala gunungpun akan tenggelam dan segala bukit batu yang curampun akan runtuh dan segala pagar tembokpun akan roboh ke bumi. 21.   Dan Aku akan memanggil pedang datang atasnya pada segala gunung-Ku, demikianlah firman Tuhan Hua; pedang masing-masing orang akan melawan saudaranya. 22.   Dan Aku akan menghukumkan dia dengan bala sampar dan tumpahan darah, dan dengan hujan yang terlampau deras dan dengan hujan air beku yang besar dan dengan api dan belerang Aku akan menghujani dia dan segala balanya dan kebanyakan bangsa yang sertanya. 23.   Dan Aku akan mempermuliakan diri-Ku dan menguduskan diri-Ku dan menyatakan diri-Ku kepada mata segala bangsa kafir, dan akan diketahuinya bahwa Aku ini Tuhan!

YOH 2

1.   Maka dua hari kemudian daripada itu ada suatu perjamuan kawin di negeri Kana, di tanah Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. 2.   Maka Yesus pun dengan murid-murid-Nya dijemput kepada perjamuan kawin itu. 3.   Apabila kekurangan air anggur, berkatalah ibu Yesus kepada-Nya, "Mereka itu tiada berair anggur." 4.   Maka kata Yesus kepadanya, "Hai perempuan, apakah yang kena-mengena di antara Aku dengan engkau? Saat-Ku belum sampai." 5.   Maka kata ibu-Nya kepada segala pelayan itu, "Perbuatlah barang apa yang Ia katakan kepadamu." 6.   Maka adalah di situ terletak tempayan batu enam buah, yaitu menurut adat basuhan orang Yahudi, tiap-tiap tempayan itu muat dua tiga buyung air. 7.   Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Isikanlah air ke dalam segala tempayan ini." Maka mereka itu pun mengisi penuh sampai ke mulutnya. 8.   Lalu kata-Nya kepada mereka itu, "Cedoklah sekarang, dan bawalah kepada kepala perjamuan itu." Maka dibawanyalah. 9.   Setelah dikecap oleh kepala perjamuan akan air yang sudah jadi anggur itu (tiada diketahuinya, dari mana datangnya, tetapi ketahuanlah pada segala pelayan, yang mencedokkan air itu), maka kepala perjamuan itu pun memanggil mempelai laki-laki, 10.   lalu katanya kepadanya, "Biasanya tiap-tiap orang menjamukan dahulu air anggur yang baik, dan setelah puas orang minum, baharu dijamukannya yang kurang baik; tetapi Tuan menyimpan air anggur yang baik sampai sekarang." 11.   Maka inilah permulaan segala tanda ajaib, yang diperbuat oleh Yesus di negeri Kana, di tanah Galilea, dan Ia menyatakan kemuliaan-Nya; maka murid-murid-Nya itu pun percayalah akan Dia. 12.   Kemudian daripada itu turunlah Yesus ke Kapernaum dengan ibu-Nya dan saudara-saudara-Nya dan murid-murid-Nya; maka tinggallah mereka itu di sana tiada berapa hari lamanya. 13.   Maka hampirlah hari raya Pasah orang Yahudi, lalu berangkatlah Yesus naik ke Yeruzalem. 14.   Maka dijumpai-Nya di dalam Bait Allah beberapa orang menjual lembu dan domba dan burung merpati, dan beberapa orang penukar uang yang duduk di situ. 15.   Maka diperbuat-Nya suatu cemeti daripada tali, diusir-Nya sekalian orang dari dalam Bait Allah itu, dan juga segala domba dan lembu itu; dan lagi dicurahkan-Nya segala duit orang penukar uang, dan mejanya juga diterbalikkan-Nya. 16.   Maka kata-Nya kepada orang yang menjual burung merpati itu, "Bawalah segala barang ini dari sini, janganlah rumah Bapa-Ku ini kamu jadikan suatu tempat orang berjual beli." 17.   Maka teringatlah oleh murid-murid-Nya bahwa sudah tersurat: Gairah karena rumah-Mu kelak menghancurkan Aku. 18.   Maka jawab orang Yahudi itu kepada Yesus, katanya, "Apakah tanda Engkau tunjukkan kepada kami, yang Engkau dapat berbuat demikian?" 19.   Lalu jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, "Runtuhkanlah Bait Allah ini, maka Aku akan membangunkan dia pula di dalam tiga hari." 20.   Maka kata orang Yahudi itu, "Empat puluh enam tahun lamanya orang membangunkan Bait Allah ini, dan Engkau ini dapat membangunkan dia di dalam tiga hari?" 21.   Tetapi Bait Allah, yang dikatakan-Nya itu, yaitu tubuh-Nya sendiri. 22.   Tatkala Ia sudah bangkit dari antara orang mati, baharulah teringat murid-murid-Nya bahwa Ia sudah mengatakan ini; maka percayalah mereka itu akan Alkitab dan akan perkataan yang telah dikatakan oleh Yesus itu. 23.   Maka pada waktu Yesus di Yeruzalem, yaitu ketika hari raya Pasah, banyak orang percaya akan nama-Nya, sebab telah dilihat oleh mereka itu akan segala tanda ajaib, yang diperbuat-Nya. 24.   Tetapi Yesus sendiri tiada mempercayakan diri-Nya kepada mereka itu, sebab dikenal-Nya mereka itu sekalian. 25.   Dan lagi sebab tiada Ia berhajat akan seorang jua pun memberi kesaksian dari hal manusia, karena Ia sendiri mengetahui barang yang ada di dalam hati manusia.

Sistem Design By