Rabu, 30 Oktober

2024

Alpet 2022

Terjemahan Lama

2RAJ 16
YEH 39
YOH 3:1-21

2RAJ 16

1.   Bermula, maka pada tahun yang ketujuh belas dari pada kerajaan Pekah bin Remalya, naiklah Akhaz bin Yotam raja atas orang Yehuda. 2.   Adapun umur Akhaz pada masa ia naik raja itu dua puluh tahun, maka kerajaanlah ia di Yeruzalem enam belas tahun lamanya, dan tiada dibuatnya barang yang benar kepada pemandangan Tuhan, Allahnya, seperti Daud, moyangda baginda; 3.   karena berjalanlah ia pada jalan raja-raja orang Israel, bahkan, dijalankannya lagi anaknya terus dari pada api, seperti perbuatan kebencian orang kafir, yang sudah dihalaukan oleh Tuhan dari hadapan bani Israel. 4.   Tambahan pula dipersembahkannya korban dan dibakarnya dupa di atas panggung dan di atas bukit dan lagi di bawah segala pohon kayu yang hijau-hijau. 5.   Maka pada masa itu berangkatlah Rezin, raja benua Syam, dan Pekah bin Remalya, raja orang Israel, ke Yeruzalem hendak berperang, maka dikepungnya akan Akhaz, tetapi tiada dapat dialahkannya negerinya. 6.   Maka pada masa itu juga dikembalikan Rezin, raja Syam, akan Elat kepada benua Syam dan dihalaukannya orang Yehuda itu dari Elat, maka datanglah orang Syam ke Elat, lalu duduklah di sana sampai kepada hari ini. 7.   Maka disuruhkan raja Akhaz beberapa utusan pergi menghadap Tijlat-Pilezar, raja benua Asyur, serta sembahnya: Bahwa beta ini hamba tuan dan anak tuan; hendaklah kiranya tuan datang melepaskan beta dari pada tangan raja benua Syam dan dari pada tangan raja orang Israel, yang sudah berangkat hendak berperang dengan beta. 8.   Maka diambil Akhaz akan segala emas perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana baginda, dihantarkannya hadiah kepada raja benua Asyur itu. 9.   Maka diluluskan raja benua Asyur akan kehendak baginda, karena raja benua Asyur itu berangkat lalu menyerang negeri Damsyik, dialahkannya dan dibawanya akan orang isinya tertawan ke Kir dan dibunuhnya Rezin. 10.   Maka pada masa itu berjalanlah baginda raja Akhaz ke Damsyik pergi berjumpa dengan Tijlat-Pilezar, raja Asyur, maka di Damsyik itu dilihatnya sebuah mezbah, lalu dikirim raja Akhaz akan gambar yang serupa dengan mezbah dan segala perbuatannya itu kepada imam Uria. 11.   Maka imam Uriapun memperbuatlah sebuah mezbah serupa dengan segala sesuatu yang dikirim raja Akhaz dari Damsyik itu, demikianlah dibuat imam Uria dahulu dari pada pulang raja Akhaz dari Damsyik. 12.   Setelah baginda sudah pulang dari Damsyik, dilihat baginda akan mezbah itu, lalu datanglah baginda hampir kepada mezbah itu, dipersembahkannya korban di atasnya, 13.   dan dinyalakannya korban bakarannya dan persembahan makanannya dan dicucurkannya persembahan minumannya dan dipercikkannya darah korban syukurnya kepada mezbah itu. 14.   Maka adapun mezbah tembaga yang di hadapan hadirat Tuhan itu disuruhnya bawa lagi ke hadapan, jauh lagi dari rumah itu, dari antara mezbah dengan rumah Tuhan, ditaruhnya akan dia pada sisi mezbah itu arah ke utara. 15.   Maka berpesanlah baginda raja Akhaz kepada imam Uria, titahnya: Di atas mezbah besar itu bakarlah olehmu akan korban bakaran pagi dan persembahan makanan petang dan akan korban bakaran dan persembahan makanan baginda dan akan korban bakaran dan persembahan makanan segala orang isi negeri dan segala persembahan makanan mereka itu dan segala persembahan minuman mereka itu, dan percikkanlah kepadanya segala darah korban bakaran dan segala darah korban sembelihan, tetapi mezbah tembaga itulah bagiku akan menyelidik. 16.   Maka oleh imam Uria dibuat sekalian itu seturut pesan baginda raja Akhaz. 17.   Maka dikerat oleh raja Akhaz akan segala birai pelapik dan dilalukannya segala tempat pembasuh dari atasnya, dan kolam itupun disuruhnya turunkan dari atas lembu tembaga, yang dibawanya, disuruhnya taruh pada dasar batu. 18.   Dan lagi serambi sabat, yang telah dibuat orang pada rumah itu dan pintu raja yang di luar dilalukannya dari pada rumah Tuhan oleh karena sebab raja Asyur itu. 19.   Adapun barang yang lagi tinggal dari pada segala kisah raja Akhaz dan segala perbuatannya, bukankah ia itu tersebut dalam kitab tawarikh raja-raja Yehuda? 20.   Maka Akhazpun mangkatlah beradu dengan segala nenek moyangnya lalu bagindapun dikuburkan pada sisi segala nenek moyangnya dalam negeri Daud, maka Hizkia, puteranya, lalu naik raja akan gantinya.

YEH 39

1.   Adapun akan engkau, hai anak Adam! bernubuatlah akan hal Juj, katakanlah: Demikianlah firman Tuhan Hua: Bahwasanya Aku akan membalas kepadamu, hai Juj! raja Rus dan Mesekh dan Tubal! 2.   Dan Aku membawa akan dikau berkeliling dan menghalaukan dikau dan membawa naik akan dikau dari sebelah utara sekali dan menghantar akan dikau ke atas gunung-gunung Israel. 3.   Di sana Kupalu kelak busurmu dari tanganmu kiri dan Kugugurkan segala anak panahmu dari dalam tanganmu kanan. 4.   Di atas pegunungan Israel engkau akan rebah mati, baik engkau baik segala balatentaramu dan segala bangsa yang sertamu; Aku sudah memberikan kamu kepada segala unggas dengan pelbagai sayap dan kepada segala margasatwa di padang akan makanannya. 5.   Engkau akan rebah di padang, karena Aku sudah berfirman begitu, demikianlah firman Tuhan Hua. 6.   Karena Aku akan mengirimkan suatu api di antara Majuj dan di antara mereka yang duduk di tepi laut itu dengan sentosanya, dan akan diketahuinya, bahwa Aku ini Tuhan! 7.   Dan Kuberi kelak nama-Ku yang suci itu ketahuan di antara umat-Ku Israel, dan tiada lagi Kubiarkan nama-Ku yang suci itu dihinakan, melainkan akan diketahui oleh segala bangsa, bahwa Aku ini Tuhan Yang Mahasuci di antara orang Israel! 8.   Bahwa sesungguhnya ia itu sudah datang, sudah sampai! demikianlah firman Tuhan Hua: Inilah hari Aku sudah berfirman akan halnya! 9.   Pada masa itu segala orang isi negeri-negeri Israel akan keluar dan menyalakan api dan membakar habis akan segala alat senjata dan perisai dan selukung dan busur dan anak panah dan lembing dan tumbak; dibuatnya api itu tujuh tahun lamanya. 10.   Sehingga tiada lagi mereka itu pergi mengambil kayu api dari hutan atau meramu kayu di rimba, melainkan dibuatnya api dengan segala alat senjata itu, dan mereka itu akan merampas barang orang yang sudah merampasi mereka itu, dan menjarah barang jarahan orang yang sudah menjarahi mereka itu, demikianlah firman Tuhan Hua! 11.   Maka akan jadi pada hari itu, bahwa Aku akan memberikan kepada Juj di antara orang Israel suatu tempat yang dinamai dengan namanya, suatu pekuburan, yaitu lembah orang perjalanan pada tepi laut timur, tetapi lalu disekatkannya jalan bagi orang perjalanan itu; dan di sana dikuburkan oranglah akan Juj dan segala balatentaranya dan dinamainya akan tempat itu Lembah balatentara Juj. 12.   Maka orang Israel akan menguburkan mereka itu akan menyucikan tanah tujuh bulan lamanya. 13.   Dan segala orang di tanah itu akan menolong menguburkan dia, sehingga masyhurlah namanya pada hari Aku dipermuliakan, demikianlah firman Tuhan Hua! 14.   Dan akan diasingkannya pula beberapa orang yang selalu berjalan keliling di tanah itu serta dengan beberapa orang pembantu akan menguburkan mereka itu sekalian yang lagi ketinggalan di atas muka bumi, hendak menyucikan tanahnya, maka pada kesudahan tujuh bulan itu diperiksainya perkara itu. 15.   Maka apabila dilihat oleh orang yang berjalan keliling di tanah itu dalam perjalanannya akan tulang-tulang manusia, didirikannya suatu tanda yang nyata pada sisinya, supaya orang pembantu itu menguburkan dia dalam lembah tentara Juj. 16.   Dan lagi dinamainya akan tempat itu Hamona, seperti kalau negeri adanya, maka demikianlah akan disucikannya tanah itu. 17.   Adapun akan dikau, hai anak Adam! demikianlah firman Tuhan Hua: Katakanlah kepada segala unggas dengan pelbagai sayapnya, dan kepada segala margasatwa di padang: Berkerumunlah kamu, datanglah ke mari, berhimpunlah bersama-sama dari mana-mana kepada sembelihan-Ku yang sudah Kusembelih bagi kamu, suatu sembelihan besar di atas pegunungan Israel; makanlah dagingnya dan minumlah darahnya! 18.   Daging orang pahlawan akan kamu makan dan darah orang besar di dunia akan kamu minum; domba jantan dan anak kambing dan kambing jantan dan lembu muda, semuanya binatang yang tambun-tambun dari Bazan! 19.   Kamu akan makan lemaknya sampai kenyang dan minum darah sampai mabuk dari pada sembelihan yang telah Kusembelih bagi kamu. 20.   Dan lagi pada meja-Ku kamu akan dikenyangkan dengan kuda dan orang berkendaraan dan orang pahlawan dan pelbagai orang laskar, demikianlah firman Tuhan Hua! 21.   Demikianlah akan Kumasyhurkan kemuliaan-Ku di antara segala orang kafir, dan segala orang kafirpun akan melihat hukum-Ku yang Kulakukan itu dan tangan-Ku yang Kutumpangkan padanya. 22.   Dan akan diketahui oleh bangsa Israel, bahwa Aku ini Tuhan, Allahnya, dari pada hari itu dan kemudiannya. 23.   Dan akan diketahui oleh segala orang kafir, bahwa mereka yang dari pada bangsa Israel itu sudah dibawa dengan tertawan oleh karena kejahatannya, sebab mereka itu sudah mendurhaka kepada-Ku, sehingga Aku menyamarkan muka-Ku dari padanya dan Kuserahkan mereka itu kepada tangan musuhnya, dan mereka itu sekalian rebah mati dimakan pedang. 24.   Bahwa sekadar najasatnya dan sekadar kesalahannya sudah Kubuat akan mereka itu dan Kusamarkan muka-Ku dari padanya. 25.   Sebab itu demikianlah firman Tuhan Hua: Sekarang Aku mengubahkan hal ketawanan Yakub, dan Aku mengasihankan segenap bangsa Israel dan gairah-Ku bernyala-nyala oleh karena nama-Ku yang suci itu! 26.   Pada masa itu habis sudah mereka itu menanggung kecelaannya dan segala kesalahan yang telah dibuatnya akan Daku, apabila mereka itu duduk di dalam negerinya dengan selamat sentosa dan seorangpun tiada yang mengejutkan mereka itu. 27.   Apabila Aku sudah membawa balik akan mereka itu dari pada segala bangsa dan sudah Kuhimpunkan mereka itu dari pada segala negeri musuhnya dan Aku ini dikuduskan kepadanya di hadapan mata beberapa berapa bangsa kafir. 28.   Pada masa itu akan diketahuinya, bahwa Aku ini Tuhan, Allahnya, yang sudah membawa akan mereka itu kepada segala bangsa dengan tertawan dan yang sudah mengumpulkan mereka itu pula ke dalam negerinya, sehingga seorangpun tiada lagi ketinggalan di sana. 29.   Maka tiada lagi Aku menyamarkan wajah-Ku dari pada mereka itu, apabila sudah Kutuang Roh-Ku kepada bangsa Israel, demikianlah firman Tuhan Hua!

YOH 3 1-21

1.   Adalah seorang orang Parisi, namanya Nikodemus, seorang penghulu orang Yahudi. 2.   Ia datang kepada Yesus pada malam, lalu berkata kepada-Nya, "Ya Rabbi, kami tahu Rabbi seorang Guru yang datang daripada Allah, karena tiadalah seorang pun dapat memperbuat segala tanda ajaib, seperti Guru perbuat, jikalau tiada Allah ada sertanya." 3.   Maka Yesus pun menjawab serta berkata kepadanya, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu, jikalau seorang tiada diperanakkan pula, tiada dapat ia melihat kerajaan Allah." 4.   Maka kata Nikodemus kepada-Nya, "Bagaimanakah orang dapat diperanakkan pada masa tuanya? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya, dan diperanakkan pula?" 5.   Maka jawab Yesus, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Jikalau barang seorang tiada diperanakkan daripada air dan Roh, tiada boleh ia masuk ke dalam kerajaan Allah. 6.   Barang yang diperanakkan daripada tabiat tubuh, tubuh juga; dan barang yang diperanakkan daripada Roh, Roh juga. 7.   Jangan engkau heran, sebab sudah Kukatakan kepadamu: Bahwa wajib kamu diperanakkan pula. 8.   Angin bertiup barang ke mana dikehendakinya, dan engkau mendengar bunyi derunya, tetapi tiada engkau tahu dari mana datangnya dan ke mana perginya. Demikianlah hal tiap-tiap orang, yang jadi daripada Roh itu." 9.   Maka sahut Nikodemus serta berkata kepada-Nya, "Bagaimanakah segala perkara ini boleh jadi?" 10.   Maka kata Yesus kepadanya, "Engkaukah guru orang Israel, dan tiadalah engkau mengerti perkara ini? 11.   Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Kami katakan barang yang kami ketahui, dan kami saksikan barang yang kami sudah nampak, tetapi tiada kamu menerima kesaksian kami itu. 12.   Jikalau Aku sudah mengatakan kepadamu perkara dunia maka tiada kamu percaya, masakan dapat kamu percaya jikalau Aku mengatakan kepadamu perkara surga? 13.   Seorang pun tiada naik ke surga, kecuali Ia yang sudah turun dari surga, yaitu Anak manusia. 14.   Sebagaimana Musa telah menaikkan ular itu di padang belantara, begitulah juga wajib Anak manusia dinaikkan, 15.   supaya barangsiapa yang percaya beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. 16.   Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakan-Nya Anak-Nya yang tunggal itu, supaya barangsiapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17.   Karena Allah menyuruhkan Anak-Nya ke dalam dunia ini, bukannya sebab hendak menghukumkan dunia itu, melainkan supaya dunia ini diselamatkan oleh-Nya. 18.   Barangsiapa yang percaya akan Dia, tiadalah ia dihukumkan, tetapi orang yang tiada percaya itu memang sudah dihukumkan, sebab tiada ia percaya akan nama Anak Allah yang tunggal itu. 19.   Maka inilah hukumannya, bahwa terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi gelap itu lebih disukai manusia daripada terang itu, sebab segala perbuatan mereka itu jahat adanya. 20.   Karena barangsiapa yang berbuat kejahatan, benci akan terang dan tiada datang kepada terang itu, supaya jangan kelak segala perbuatannya kena tempelak. 21.   Tetapi orang yang berbuat benar datang kepada terang, supaya nyata segala perbuatannya itu dikerjakan di dalam Allah."

Sistem Design By