Jumat, 15 November

2024

Alpet 2022

Terjemahan Lama

1TAW 6:31-81
DAN 8
YOH 10:22-42

1TAW 6 31-81

31.   Maka sekalian inilah yang diangkat oleh Daud akan mematutkan nyenyian dalam rumah Tuhan, setelah sudah tabut itu mendapat tempat perhentian. 32.   Maka mereka itupun melakukan pekerjaan nyanyian di hadapan tempat kedudukan di dalam kemah perhimpunan sampai diperbuat Sulaiman akan rumah Tuhan di Yeruzalem, dan dilakukannya pekerjaan itu dengan peraturan yang ditentukan baginya. 33.   Maka mereka itulah yang berdiri di sana serta dengan anak-anaknya laki-laki, yaitu dari pada bani Kehati adalah Heman, yang biduan, dan ialah anak Yoel, anak Semuel, 34.   anak Elkana, anak Yeroham, anak Eliel, anak Toah, 35.   anak Zuf, anak Elkana, anak Mehat, anak Amasai, 36.   anak Elkana, anak Yoel, anak Azarya, anak Zefanya, 37.   anak Tahat, anak Asyir, anak Ebyasaf, anak Korah, 38.   anak Yizhar, anak Kehat, anak Lewi, anak Israel. 39.   Maka Asaf, saudaranya, adalah berdiri pada sebelah kanan. Maka Asaf itulah anak Berekhya, anak Simea, 40.   anak Mikhail, anak Baeseya, anak Malkhia, 41.   anak Etni, anak Zerah, anak Adaya, 42.   anak Etan, anak Zima, anak Simai, 43.   anak Yahat, anak Gersom, anak Lewi. 44.   Maka saudara-saudara keduanya, yaitu segala bani Merari, adalah pada sebelah kiri, yaitu Etan, anak Kisy, anak Abdi, anak Malukh, 45.   anak Hasabya, anak Amazia, anak Hilkia, 46.   anak Amzi, anak Bani, anak Semer, 47.   anak Mahli, anak Musi, anak Merari, anak Lewi. 48.   Maka segala orang Lewi, yaitu saudara mereka itu, sudah diberikan akan segala pekerjaan tempat kedudukan di dalam rumah Allah. 49.   Maka Harun dan anak-anaknya laki-laki membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan dupa di atas meja bakaran dupa, dan lagi dilakukannya perkerjaan di dalam tempat yang mahasuci, dan diadakannya gafirat atas orang Israel, setuju dengan segala perintah Musa, hamba Allah itu. 50.   Maka inilah bani Harun: ia beranak Eleazar, yang beranak Pinehas, yang beranak Abisuwa, 51.   yang beranak Buki, yang beranak Uzi, yang beranak Zerahya, 52.   yang beranak Merayot, yang beranak Amarya, yang beranak Ahitub, 53.   yang beranak Zadok, yang beranak Ahimaaz. 54.   Maka inilah tempat-tempat kedudukan mereka itu serta dengan daerahnya dan perhinggaannya, yaitu bagi anak-anak laki-laki Harun dari pada isi rumah orang Kehati, karena bagi mereka itu adalah suatu bahagian sendiri. 55.   Maka diberikan kepada mereka itu Heberon, yang di tanah Yehuda, serta dengan segala kampung yang kelilingnya. 56.   Tetapi segala bendang negeri itu serta dengan segala dusun-dusunnya diberikannya kepada Kaleb bin Yefuna. 57.   Kecuali Heberon, negeri perlindungan itu, diberikannya kepada anak laki-laki Harun dari pada negeri Yehuda lagi Libna serta dengan segala kampungnya, dan Yatir dan Esytemoa serta dengan segala kampungnya, 58.   dan Hilon serta dengan segala kampungnya, dan Debir serta dengan segala kampungnya, 59.   dan Asan serta dengan segala kampungnya, dan Bait-Semes serta dengan segala kampungnya. 60.   Maka dari pada suku Benyamin adalah Geba serta dengan segala kampungnya, dan Alemet serta dengan segala kampungnya, dan Anatot serta dengan segala kampungnya. Adapun segala negeri yang bagi orang isi rumah mereka itu, ia itu tiga belas buah negeri banyaknya. 61.   Maka bagi bani Kehat yang lain itu adalah dari pada bangsa suku Efrayim dan dari pada suku Dan dan dari pada setengah suku Manasye sepuluh buah negeri dengan membuang undi. 62.   Maka bagi bani Gersom dengan orang isi rumahnya adalah dari pada suku Isakhar dan dari pada suku Asyer dan dari pada suku Naftali dan dari pada setengah suku Manasye yang di Bazan itu, tiga belas buah negeri. 63.   Maka bagi bani Merari dengan orang isi rumahnya adalah dari pada suku Rubin dan dari pada suku Gad dan dari pada suku Zebulon, dua belas buah negeri dengan membuang undi. 64.   Maka segala negeri ini serta dengan kampung-kampungnya diberikan oleh bani Israel kepada orang Lewi. 65.   Maka diberikannya akan dia dengan membuang undi dari pada suku bani Yehuda dan dari pada suku bani Simeon dan dari pada suku bani Benyamin segala negeri yang disebutkan nama-namanya itu. 66.   Adapun segala bangsa bani Kehat yang lain itu, maka negeri-negeri bahagian mereka itu adalah dari pada suku Efrayim; 67.   diberikan oranglah akan dia negeri-negeri perlindungan Sikhem dengan kampung-kampungnya di atas pegunungan Efrayim, dan Gezer dengan kampung-kampungnya, 68.   dan Yokmeam dengan kampung-kampungnya, dan Bait-Horon dengan kampung-kampungnya, 69.   dan Ayalon dengan kampung-kampungnya, dan Gat-Rimon dengan kampung-kampungnya; 70.   dan dari pada setengah suku Manasye negeri Aner dengan kampung-kampungnya, dan Bileam dengan kampung-kampungnya, yang bagi orang isi rumah segala bani Kehat yang lain itu. 71.   Maka bagi bani Gersom adalah dari pada bangsa setengah suku Manasye dan negeri Golan yang di Bazan serta dengan kampung-kampungnya, dan Astarot serta dengan kampung-kampungnya; 72.   dan dari pada suku Isakhar negeri Kedes serta dengan kampung-kampungnya, dan Doberat serta dengan kampung-kampungnya, 73.   dan Ramot serta dengan kampung-kampungnya, dan Anem serta dengan kampung-kampungnya; 74.   dan dari pada suku Asyer negeri Masal serta dengan kampung-kampungnya, dan Abdon serta dengan kampung-kampungnya, 75.   dan Hukok serta dengan kampung-kampungnya, dan Rehob serta dengan kampung-kampungnya; 76.   dan dari pada suku Naftali negeri Kedes yang di Galilea serta dengan kampung-kamungnya, dan Hamon serta dengan kampung-kampungnya, dan Kiryatayim serta dengan kampung-kampungnya. 77.   Maka bagi bani Merari yang lain itu adalah dari pada suku Zebulon negeri Rimono serta dengan kampung-kampungnya, dan Tabor serta dengan kampung-kampungnya; 78.   dan di seberang Yarden bertentangan dengan Yerikho, yaitu pada sebelah timur Yarden, adalah dari pada suku Rubin negeri Bezer yang di padang serta dengan kampung-kampungnya, dan Yahza serta dengan kampung-kampungnya, 79.   dan Kedemot serta dengan kampung-kampungnya, dan Mefaat serta dengan kampung-kampungnya; 80.   dan dari pada suku Gad negeri Ramot yang di Gilead serta dengan kampung-kampungnya, dan Mahanaim serta dengan kampung-kampungnya, 81.   dan Hezbon serta dengan kampung-kampungnya, dan Yaezar serta dengan kampung-kampungnya.

DAN 8

1.   Sebermula, maka pada tahun yang ketiga dari pada kerajaan Belsyazar dinyatakan kepadaku ini, Daniel, suatu khayal, kemudian dari pada yang dinyatakan kepadaku dahulu itu. 2.   Maka kulihat dalam khayal, bahwa dalam khayal adalah aku di dalam kota Syusyan, yang di benua Elam, maka kulihat dalam khayal itu bahwa adalah aku di tepi sungai Ulai. 3.   Maka akupun angkatlah mataku, lalu kulihat bahwa sesungguhnya adalah seekor domba jantan berdiri di hadapan sungai itu dan adalah padanya tanduk dua pucuk, maka tanduk itu tinggi adanya, sepucuk tinggi dari pada pucuk yang lain, maka yang tinggi tumbuh kemudian. 4.   Maka kulihat domba jantan itu menanduk ke barat dan ke utara dan ke selatan, maka seekor binatangpun tiada dapat melawan dia dan seorangpun tiada dapat melepaskan dari kuasanya, dan dibuatnya barang kehendaknya dan diadakannya perkara besar-besar. 5.   Maka dalam antara aku memikirkan hal ini, tiba-tiba datanglah seekor kambing jantan dari sebelah barat atas seluruh bumi, maka tiada ia berjejak di bumi dan pada kambing jantan ini adalah sepucuk tanduk yang indah-indah di antara kedua belah matanya. 6.   Maka datanglah ia mendapatkan domba jantan yang bertanduk dua pucuk yang kulihat berdiri di hadapan sungai itu, maka iapun menampil kepadanya dengan kesangatan kuatnya. 7.   Maka kulihat ia sampai kepada domba jantan, bagaimana ia menerkup kepadanya dengan geramnya dan menanduk kepadanya dan mematahkan kedua pucuk tanduknya, maka domba jantan itu tiada bergaya lagi hendak berdiri di hadapannya, maka diempaskannya akan dia ke bumi dan dipijak-pijaknya akan dia, dan seorangpun tiada yang dapat melepaskan domba jantan itu dari pada kuasanya. 8.   Maka kambing jantan itu jadi besar terlalu amat sekali, tetapi setelah jadi kuat maka tanduk yang besar itu patah, lalu tumbuhlah empat pucuk tanduk yang indah-indah pada tempatnya arah keempat mata angin di langit. 9.   Maka dari pada sepucuknya terbilah sepucuk tanduk yang kecil, ia itupun jadi amat sangat besar ke selatan dan ke timur dan ke sebelah tanah yang permai. 10.   Maka bertambahlah besar ia sampai ke tentara yang di langit, dan dari pada tentara itu, yaitu dari pada segala bintang, digugurkannya beberapa buah ke bumi, lalu dipijak-pijaknya. 11.   Bahkan, dibesarkannya dirinya sampai kepada Penghulu tentara itu dan dilalukannya akan persembahan yang senantiasa dan dirobohkannya tempat kedudukan kesucian-Nya. 12.   Maka tentara itu diserahkan kepada kebinasaan serta dengan persembahan yang senantiasa itu oleh perbuatan khianat, dan diempaskannya kebenaran itu ke bumi dan dalam segala yang dibuatnya itu beruntunglah ia. 13.   Maka pada masa itu kudengar seorang suci berkata-kata, dan orang suci itupun berkata dengan seorang lain, yang bertanya: Sampai berapa lama akan ada khayal itu akan hal persembahan yang senantiasa dan segala khianat yang membinasakan, dan akan hal tempat suci dan tentara itu diserahkan akan dipijak-pijak? 14.   Maka sahutnya kepadaku: Sampai dua ribu tiga ratus kali pagi dan petang, kemudian tempat suci itu akan dibaiki pula. 15.   Maka sesungguhnya pada masa aku ini, Daniel, melihat khayal itu, rindulah aku hendak mengetahui artinya: Heran, maka di hadapanku adalah berdiri satu, yang serupa dengan orang laki-laki. 16.   Maka kudengar bunyi suara manusia seperti datang dari seberang sungai Ulai, yang berseru, katanya: Hai Jibrail! artikanlah olehmu khayal itu kepada orang ini. 17.   Maka datanglah ia berdiri pada sisiku; serta ia datang maka terkejutlah aku, lalu aku sujud, maka katanya kepadaku: Perhatikanlah baik-baik, hai anak Adam! karena khayal ini akan hal akhir zaman. 18.   Maka sementara ia berkata kepadaku pingsanlah aku dan terjerumuslah aku dengan mukaku ke bumi, tetapi dijamahnya akan daku, didirikannya aku pula dengan kakiku. 19.   Maka katanya: Bahwa aku hendak memberitahu engkau barang yang akan jadi pada akhir kehangatan murka ini, karena pada masa yang tertentu akan datang kesudahannya. 20.   Adapun domba jantan yang telah kaulihat dengan tanduk dua pucuk, ia itu raja-raja Medi dan Farsi. 21.   Dan kambing randuk jantan itu, ia itu raja negeri Yunan, dan tanduk besar yang di antara kedua belah matanya itu, ia itu rajanya yang pertama. 22.   Maka setelah ini dipecahkan, empat orang lain kelak bangkit berdiri akan gantinya, yaitu empat kerajaan yang akan terbit dari dalam bangsa itu, tetapi tiada dengan sama kuat bangsa itu. 23.   pada kesudahan kerajaan-kerajaan itu, apabila segala khianat itu meliputi, maka akan bangkit berdiri seorang raja yang keras mukanya dan seperti penerka perbuatannya. 24.   Maka kuasanya akan bertambah-tambah, tetapi bukan dengan kuat dirinya sendiri, dan akan dinyatakannya kuasanya dalam membinasakan, dan dalam segala perbuatannya iapun akan beruntung, dan akan dibinasakannya orang-orang yang berkuasa, jikalau umat yang suci itu sekalipun. 25.   Dan oleh cerdiknya akan beruntung juga segala tipu yang dikenakannya, lalu ia akan mengatas-ataskan dirinya dalam hatinya dan dibinasakannya beberapa berapa orang yang dalam hal selamat sentosa, dan iapun akan mendurhaka kepada Raja segala raja, tetapi iapun akan dipecahkan tiada dengan tanga. 26.   Maka adapun khayal akan pagi dan petang itu, barang yang telah dikatakan akan halnya itu benarlah adanya, tetapi hendaklah engkau ini meteraikan khayal ini karena kurang lagi beberapa berapa hari. 27.   Maka adapun aku ini, Daniel, adalah aku lemah dan sakit beberapa hari lamanya, lalu bangunlah aku dan mengerjakan pekerjaan baginda, tetapi tercengang-cengang juga aku akan khayal ini, kendatilah akan barang seorang juapun tiada kutampakkan perkara ini.

YOH 10 22-42

22.   Pada waktu itu adalah hari raya memulih Bait Allah di Yeruzalem, dan pada masa itu musim dingin. 23.   Maka berjalan-jalanlah Yesus di dalam Bait Allah, yaitu di serambi Sulaiman. 24.   Lalu orang Yahudi melingkungi Dia sekeliling serta bertanya kepada-Nya, "Berapa lamakah lagi Engkau membimbangkan hati kami? Jikalau Engkau ini Kristus, katakanlah kepada kami dengan terus terang." 25.   Maka jawab Yesus kepada mereka itu, "Aku sudah katakan itu kepadamu, tiada kamu percaya; segala perbuatan yang Aku lakukan atas nama Bapa-Ku, ia itulah menyaksikan dari hal-Ku. 26.   Tetapi kamu ini tiada percaya, karena kamu bukan masuk bilangan domba-Ku. 27.   Segala domba-Ku mendengar akan suara-Ku, dan Aku kenal dia, dan sekaliannya pun mengikut Aku, 28.   dan Aku memberikan kepadanya hidup yang kekal, maka sekali-kali tiada domba-domba itu akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tiada dapat merampas dia dari dalam tangan-Ku. 29.   Maka Bapa-Ku, yang menyerahkan dia kepada-Ku, adalah lebih besar daripada sekalian; maka seorang pun tiada dapat merampas dia dari dalam tangan Bapa-Ku. 30.   Aku dan Bapa itu Satu adanya." 31.   Lalu sekali lagi orang Yahudi memungut batu hendak merajam Dia. 32.   Maka jawab Yesus kepada mereka itu, "Banyak perbuatan yang baik daripada Bapa-Ku Aku tunjukkan kepadamu; oleh karena perbuatan yang manakah kamu hendak merajam Aku?" 33.   Lalu jawab orang Yahudi kepada-Nya, "Memang karena perbuatan yang baik tiada kami merajam Engkau, hanya sebab menghujat Allah, dan lagi sebab Engkau ini seorang manusia menjadikan diri-Mu Allah." 34.   Maka jawab Yesus kepada mereka itu, "Bukankah di dalam Tauratmu telah tersurat demikian: Aku sudah berfirman, kamulah alihah? 35.   Jikalau kepada orang-orang yang sudah disampaikan firman Allah itu dipanggil alihah, (maka isi Alkitab itu tiada dapat dibatalkan), 36.   patutkah kamu ini mengatakan kepada Dia itu, yang dikuduskan oleh Bapa dan yang disuruhkan-Nya ke dalam dunia: Engkau ini menghujat Allah, sebab kata-Ku: Aku ini Anak Allah? 37.   Jikalau tiada Aku kerjakan segala pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya akan Daku. 38.   Tetapi jikalau Aku mengerjakan dia, percayalah akan pekerjaan itu, meskipun tiada kamu percaya akan Daku, supaya kamu makin mengetahui dan mengerti bahwa Bapa itu di dalam Aku dan Aku pun di dalam Bapa." 39.   Maka lagi pula mereka itu mencari jalan hendak menangkap Dia, tetapi terlepaslah Ia daripada tangan mereka itu. 40.   Lalu pergilah Ia pula ke seberang Yarden, ke tempat Yahya mula-mula membaptiskan orang, lalu tinggallah Ia di situ. 41.   Maka banyak orang datang kepada-Nya serta berkata, "Memang Yahya suatu pun tiada berbuat tanda ajaib, tetapi segala perkara yang dikatakan oleh Yahya dari hal orang ini benar adanya." 42.   Maka banyaklah orang percaya akan Yesus di situ.

Sistem Design By