Sabtu, 07 Desember

2024

Alpet 2022

Terjemahan Lama

2TAW 5:2-6:10
OB 1
2YOH

2TAW 5 2-14

2.   Maka pada masa itu dihimpunkanlah segala tua-tua orang Israel dan segala penghulu suku bangsanya dan segala kepala bapa-bapa yang di antara bani Israel ke Yeruzalem hendak dibawa naik akan tabut perjanjian Tuhan dari negeri Daud, yaitu dari Zion. 3.   Maka berhimpunlah segala orang Israel kepada baginda pada hari raya yang pada bulan yang ketujuh. 4.   Setelah sudah datang segala tua-tua orang Israel maka diangkat oleh orang Lewi akan tabut itu. 5.   Maka dibawanya naik akan tabut dan kemah perhimpunan serta dengan segala serba yang suci, yang di dalam kemah itu, sekalian itu dibawa naik oleh segala imam dan orang Lewi. 6.   Maka baginda raja Sulaiman dan segenap sidang orang Israel yang telah berhimpun kepadanya di hadapan tabut itu mengorbankan kambing domba dan lembu, yang tiada tepermanai atau terkira-kira banyaknya. 7.   Demikianlah dibawa oleh segala imam akan tabut perjanjian Tuhan ke tempatnya, ke tempat firman bait itu, ke dalam tempat yang mahasuci dan di bawah sayap kedua kerubiun itu. 8.   Karena kedua kerubiun itu mengembangkan sayapnya atas tempat tabut itu, dan kedua kerubiun itupun menudungi tabut dan kayu pengusungnya dari atas. 9.   Maka dijengulkannya kayu pengusung itu, sehingga kelihatanlah hulu kayu pengusung itu dari dalam tabut di hadapan tempat firman, tetapi tiada ia itu kelihatan di luar; maka adalah ia itu di sana datang kepada hari ini. 10.   Maka di dalam tabut sesuatu juapun tiada melainkan kedua keping loh batu, yang telah ditaruh dalamnya oleh Musa hampir dengan gunung Horeb, tatkala berjanjilah Tuhan dengan bani Israel, setelah sudah mereka itu keluar dari Mesir. 11.   Maka sesungguhnya apabila keluarlah segala imam dari dalam tempat yang suci itu (karena segala imam yang terdapat dalamnya itu sudah menyucikan dirinya dengan tiada mengindahkan kelompok-kelompoknya; 12.   maka segala orang Lewi yang penyanyipun bersama-sama adalah di sana serta dengan Asaf dan Heman dan Yeduton dan segala anak-anaknya dan saudara-saudaranya, berpakaikan kain khasah dan dengan ceracak dan dandi dan kecapi mereka itu berdiri pada sebelah timur mezbah dan serta dengan mereka itu sampai seratus dua puluh orang imam yang meniupkan nafirinya). 13.   Maka sesungguhnya sementara segala peniup nafiri dan orang penyanyi bersama-sama menyaringkan suaranya akan memuji-muji dan mempermuliakan Tuhan, dan setelah bunyi segala nafiri sudah diangkat bersama-sama dengan segala ceracak dan bunyi-bunyian, dan sementara mereka itu memuji-muji Tuhan sebab baiklah Ia dan kemurahan-Nya kekal sampai selama-lamanya, tiba-tiba datanglah sebuah awan memenuhi rumah, yaitu bait Tuhan, 14.   sehingga segala imam itu tiada tahan berdiri akan berbuat khidmat oleh karena awan itu, karena kemuliaan Tuhan juga yang memenuhi bait-Ullah itu.

2TAW 6 1-10

1.   Maka pada masa itu kata Sulaiman: Bahwa Tuhan sudah berfirman: Iapun akan duduk dalam kegelapan. 2.   Maka sebab itu aku sudah membuat sebuah rumah akan tempat kedudukan-Mu dan akan tempat arasy-Mu yang tetap sampai selama-lamanya. 3.   Setelah itu maka berpalinglah baginda wajahnya, lalu diberkatinya akan segenap sidang orang Israel, maka segenap sidang orang Israelpun berdirilah. 4.   Maka kata baginda: Segala puji bagi Tuhan, Allah orang Israel, yang telah berfirman dengan mulut-Nya kepada ayahku Daud, dan yang sudah menyampaikan dia dengan tangan-Nya, firman-Nya: 5.   Bahwa dari pada hari Aku menghantar akan segala umat-Ku keluar dari negeri Mesir tiada Kupilih akan salah sebuah negeri di antara segala suku bangsa Israel akan membangunkan sebuah rumah, supaya nama-Ku adalah di sana, dan tiada Kupilih akan barang seorang, supaya ia menjadi penganjur segala umat-Ku orang Israel. 6.   Melainkan telah Kupilih akan Yeruzalem, supaya nama-Ku adalah di sana, dan Kupilih akan Daud, supaya iapun menjadi penganjur segala umat-Ku orang Israel. 7.   Maka datanglah juga niat dalam hati ayahku Daud hendak membuat sebuah rumah bagi nama Tuhan, Allah orang Israel. 8.   Tetapi firman Tuhan kepada Daud, ayahku: Adapun sebab dalam hatimu telah datang niat hendak membuat sebuah rumah bagi nama-Ku, bahwa baik juga niat itu telah berbangkit dalam hatimu. 9.   Tetapi bukan engkau yang akan membuat rumah itu, melainkan anakmu, yang akan terbit kelak dari pada sulbimu, ia itu akan membuat rumah itu kelak bagi nama-Ku. 10.   Maka sekarangpun Tuhan sudah menyampaikan janji yang telah dikatakan-Nya itu, karena telah berbangkitlah aku menggantikan ayahku Daud dan duduklah aku di atas takhta kerajaan Israel, setuju dengan firman Tuhan itu, dan akupun sudah membuat sebuah rumah bagi nama Tuhan, Allah orang Israel.

OB 1

1.   Bahwa inilah khayal Obaja. Demikianlah firman Tuhan Hua akan hal Edom: Bahwa dari pada Tuhan juga kami sudah mendengar kabar dan bagaimana seorang utusan sudah disuruhkan di antara segala bangsa kafir; bangkitlah berdiri, biar kami berlengkap akan berperang dengan dia. 2.   Bahwasanya Aku menjadikan dikau kecil di antara segala bangsa dan kehinaan amat banyak. 3.   Bahwa sombong hatimu sudah menipukan dikau, hai engkau yang duduk di bukit batu yang tiada terhampiri, yang bersemayam begitu tinggi dan yang berkata dalam hatimu: Siapa gerangan dapat menolak aku turun ke bumi? 4.   Jikalau kiranya engkau sudah naik tinggi seperti burung nasar dan sudah membubuh sarangmu di antara segala bintang sekalipun, niscaya engkau Kutolak kelak dari sana ke bawah, demikianlah firman Tuhan! 5.   Jikalau kiranya pencuri atau penyamun pada malam sudah datang kepadamu (wah, bagaimana sudah rusak engkau!), bukankah dicurinya seberapa banyak cukup padanya? Dan jikalau kiranya orang pemungut buah anggur sudah datang kepadamu, bukankah ditinggalkannya beberapa buah sisanya? 6.   Tetapi bagaimana sudah diselidik oranglah akan Esaf dan diperiksainya akan barang-barangnya yang tersembunyi? 7.   Segala kawan janjimu menyuruh engkau undur dari pada perhinggaan negeri, dan segala sahabatmu menipukan dikau, dan berkelebihanlah ia atasmu, dan yang makan sehidangan dengan dikau itu membubuh jerat akan dikau; bahwasanya tiada ia berakal! 8.   Bukankah pada hari itu Aku akan membunuh dari Edom segala orang berbudi dan segala akal dari pegunungan Esaf? demikianlah firman Tuhan. 9.   Maka segala pahlawanmu, hai Teman! akan berdiri termangu-mangu, sehingga segala orang laki-laki dari pegunungan Esaf ditumpas oleh pembunuh. 10.   Yaitu sebab penggagahan yang dilakukan akan saudaramu Yakub, maka malu akan menudung engkau, dan engkau akan ditumpas sampai selama-lamanya. 11.   Pada hari engkau tinggal berdiri melihat-lihat bagaimana orang keluaran yang bengis membawa tentaranya dengan tertawan dan orang helatpun masuk dari pada segala pintu gerbangnya dan dibuangnya undi atas Yeruzalem, maka pada masa itu engkau seperti seorang kawannya. 12.   Sekali-kali tiada patut engkau melihat-lihat sahaja pada hari saudaramu, pada hari celakanya! sekali-kali tiada patut engkau bersukacita akan hal bani Yehuda pada masa kebinasaannya, dan sekali-kali tiada patut engkau membesarkan mulutmu pada hari kepicikannya. 13.   Sekali-kali tiada patut engkau sudah masuk dari pada pintu gerbang umat-Ku pada hari kebinasaannya; sekali-kali tiada patut engkau, bahkan, engkau sudah melihat-lihat kepada jahatnya pada hari kerusakannya atau engkau mendatangkan tanganmu kepada harta bendanya pada hari kebinasaannya. 14.   Sekali-kali tiada patut engkau sudah berdiri pada simpangan jalan akan menumpas segala orangnya yang lari berlepas dirinya; dan engkau sudah menyerahkan orangnya yang luput pada hari kepicikannya. 15.   Karena hampirlah hari Tuhan atas segala bangsa kafir; seperti perbuatanmu, demikianpun akan diperbuat padamu dan pembalasanmu itu akan kembali kepada kepalamu. 16.   Karena seperti kamu sudah minum di atas gunung kesucian-Ku, demikianpun segala bangsa kafir akan minum seorang lepas seorang, bahkan, mereka itu akan minum dengan gelojohnya, sehingga mereka itu serasa tiada jadi adanya. 17.   Tetapi di atas bukit Sion akan ada keluputan dan ia itu akan tempat suci adanya, dan bangsa Yakubpun akan mempunyai pula harta pusakanya akan miliknya. 18.   Pada masa itu bangsa Yakub akan seperti api dan bangsa Yusufpun seperti nyala api, dan bangsa Esafpun seperti jerami, yang akan dinyalakannya dan dibakarnya habis; dan satupun tiada sisa akan tinggal dari pada bangsa Esaf, karena demikianlah firman Tuhan. 19.   Maka orang dari negeri selatan akan mempunyai pegunungan Esaf dan yang dari tanah datar akan mempunyai negeri Filistin akan miliknya pusaka dan diambilnya akan padang-padang Efrayim dan padang-padang Samaria akan miliknya dan Benyamin Gilead. 20.   Maka tentara bani Israel, yang sekarang dipindahkan dengan tertawan, akan mengambil tanah orang Kanani sampai ke Zarfat akan miliknya dan orang Yeruzalem yang dipindahkan dengan tertawan yang di Seferad itu, akan mengambil segala negeri yang di selatan akan miliknya. 21.   Bahkan, akan bangkit berdiri beberapa orang penolong di atas bukit Sion akan menghukumkan pegunungan Esaf; maka kerajaan itu akan jadi Tuhan punya!

2YOH 1

1.   Daripada aku, seorang ketua, kepada encik Sitti yang terpilih, dengan anak-anaknya yang kukasihi dengan sebenarnya; dan bukan aku ini sahaja, melainkan juga segala orang yang sudah mengenal kebenaran itu, 2.   yaitu dari sebab kebenaran yang tinggal di dalam kita, dan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. 3.   Turunlah kiranya anugerah dan rahmat dan sentosa menyertai kita daripada Allah Bapa, dan daripada Yesus Kristus, Anak Bapa itu, di dalam kebenaran dan kasih. 4.   Maka aku sangat bersukacita sebab telah kudapati beberapa orang anak-anakmu yang melakukan dirinya di dalam kebenaran, sebagaimana hukum yang sudah kita terima daripada Bapa itu. 5.   Hai encik Sitti, bukannya seolah-olah hukum baharu yang kusuratkan bagimu, melainkan hukum yang sudah ada pada kita dari mulanya, sekarang aku mintalah engkau, supaya kita berkasih-kasihan sama sendiri. 6.   Inilah kasih, yaitu melakukan diri kita menurut hukum-Nya. Maka inilah hukum itu sebagaimana yang sudah kamu dengar dari mulanya, yaitu hendaklah kamu berjalan di dalam kasih. 7.   Karena banyak orang penyesat sudah keluar ke seluruh dunia, yang tiada mengaku bahwa Yesus Kristus sudah datang dengan keadaan manusia. Inilah penyesat dan si Dajal. 8.   Ingatlah akan dirimu, supaya jangan kamu kehilangan barang yang telah kita kerjakan, melainkan supaya kamu mendapat pahalamu dengan secukupnya. 9.   Barangsiapa yang melangkah, dan tiada tinggal tetap di dalam pengajaran Kristus, tiadalah mempunyai Allah. Tetapi orang yang tinggal tetap di dalam pengajaran itu, orang itulah mempunyai baik Bapa itu, baik Anak itu. 10.   Jikalau barang seorang datang kepadamu dan membawa pengajaran lain daripada itu, janganlah kamu terima dia masuk ke dalam rumahmu, dan jangan memberi salam kepadanya. 11.   Karena barangsiapa yang memberi salam kepadanya, ia itu sama bersalah di dalam perbuatannya yang jahat itu. 12.   Sungguhpun banyaklah perkara yang hendak kusuratkan kepadamu, tetapi tiada aku bermaksud hendak membuatnya dengan kertas dan dawat, melainkan aku harap akan datang kepadamu dan bercakap semuka, supaya sempurnalah sukacita kita. 13.   Maka segala anak daripada saudaramu perempuan yang terpilih itu berkirim salam kepadamu.

Sistem Design By