Rabu, 07 Februari

2024

Alpet 2022

Terjemahan Lama

KEJ 45
AYB 19
MAT 24:1-28

KEJ 45

1.   Hata, pada ketika itu tiada lagi Yusuf dapat menahankan dirinya di hadapan segala orang yang hampir kepadanya, maka berserulah ia: Suruhlah sekalian orang keluar dari sini. Maka seorangpun tiada sertanya tatkala Yusuf menyatakan dirinya kepada segala saudaranya. 2.   Maka menangislah ia dengan nyaring suaranya, sehingga kedengaranlah bunyinya kepada orang Mesir dan kepada orang isi istana Firaunpun. 3.   Maka kata Yusuf kepada segala saudaranya: Aku ini Yusuf! Adakah bapaku lagi hidup? Maka tiada tersahut oleh saudara-saudaranya, karena terkejutlah mereka itu di hadapannya. 4.   Maka kata Yusuf kepada segala saudaranya: Mari, hampirlah kamu kepadaku. Lalu mereka itupun datanglah hampir. Maka katanya: Akulah Yusuf adikmu, yang telah kamu jual ke negeri Mesir. 5.   Tetapi sekarang, jangan kamu susah atau marah akan dirimu, sebab telah kamu menjual aku ke mari, karena telah disuruhkan Allah akan daku terdahulu dari pada kamu, hendak memeliharakan nyawa orang. 6.   Karena sekarang ini baharu dua tahun bala kelaparan dalam negeri ini; tinggal lagi lima tahun, dalamnya tiada akan ada orang menenggala atau menuai. 7.   Maka disuruhkan Allah akan daku di hadapan kamu, hendak memeliharakan anak buahmu di atas bumi dan menghidupi nyawa kamu sekalian dengan pertolongan yang amat besar. 8.   Sebab itu, bukan kamu yang telah menyuruhkan daku ke mari, melainkan Allah juga, dijadikannya aku akan ayah Firaun dan akan tuan bagi segala isi istananya dan akan pemerintah segala negeri Mesir. 9.   Maka segera pergilah kamu naik mendapatkan bapaku, katakanlah kepadanya: Demikianlah kata anakmu, Yusuf: Bahwa Allah telah menjadikan aku tuan dalam segala negeri Mesir, sebab itu datanglah turun kepadaku dengan tiada berhambatan lagi. 10.   Maka bapa akan duduk di tanah Gosyen, hampir dengan aku, yaitu bapa serta dengan segala anak-anakmu dan cucumu dan kawan kambingmu dan lembumu dan segala sesuatu yang ada padamu. 11.   Maka di sanalah aku akan memeliharakan bapa, karena lagi akan ada lima tahun bala kelaparan, supaya jangan kepapaanlah bapa serta isi rumahmu dan segala sesuatu yang ada padamu. 12.   Bahwa sesungguhnya mata kamu sekalian melihat dan mata adikku Benyaminpun, bahwa mulutku juga yang berkata-kata dengan kamu. 13.   Sebab itu berilah tahu kepada bapaku segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala sesuatu yang telah kamu lihat itu, maka segeralah kamu bawa akan bapaku turun ke mari. 14.   Maka Yusufpun memeluklah leher Benyamin, adiknya, sambil menangis, dan Benyaminpun menangislah sambil memeluk leher Yusuf. 15.   Dan lagi dicium Yusuf akan segala saudaranya sambil menangis, kemudian segala saudaranyapun berkata-kata dengan dia. 16.   Maka kabarnyapun kedengaranlah ke dalam istana Firaun, mengatakan saudara-saudara Yusuf telah datang; maka baiklah ia itu kepada pemandangan Firaun dan kepada pemandangan segala pegawainya. 17.   Maka titah Firaun kepada Yusuf: Katakanlah kepada segala saudaramu demikian: Perbuatlah olehmu akan ini, muatilah segala binatangmu, lalu berjalanlah pergi ke negeri Kanaan; 18.   dan bawalah akan bapamu dan segala isi rumah kamu ke mari kepadaku, maka aku akan mengaruniai kamu dengan yang amat baik di negeri Mesir dan kamu akan makan dari pada segala lemak tanah ini. 19.   Maka sekarang kamu dipesankan, perbuatlah olehmu akan ini: ambillah dari dalam negeri Mesir beberapa pedati akan anak-anakmu dan akan segala binimu serta hendaklah kamu bawa akan bapamupun ke mari. 20.   Dan janganlah kamu sayang akan perkakas rumahmu, karena barang yang terutama dalam segala negeri Mesir itu akan menjadi kamu punya. 21.   Maka dibuatlah oleh anak-anak Israel demikian, serta diberikan Yusuf kepada mereka itu beberapa pedati, seperti titah Firaun, dan diberinyalah pula akan mereka itu bekal pada perjalanannya. 22.   Maka dipersalinnyalah akan masing-masing mereka itu, melainkan akan Benyamin diberikannya tiga ratus keping uang perak dan lima persalinan. 23.   Maka kepada bapanya dikirimnyalah ini: sepuluh ekor keledai jantan yang muat barang yang indah-indah dari negeri Mesir, dan sepuluh ekor keledai betina yang muat gandum dan roti dan pelbagai makanan bagi bapanya di jalan. 24.   Maka disuruhnyalah saudaranya pergi, lalu berjalanlah mereka itu. Maka kata Yusuf kepadanya: janganlah kiranya berbangkit marahmu di jalan. 25.   Maka berjalanlah mereka itu dari negeri Mesir, lalu sampailah ke negeri Kanaan, kepada Yakub, bapanya. 26.   Maka mereka itupun mengabarkanlah kepadanya, katanya: Bahwa Yusuf lagi hidup; bahkan, ialah Yamtuan pada segala negeri Mesir! Maka berdebarlah hati Yakub, karena tiada ia percaya akan kata mereka itu. 27.   Tetapi setelah disampaikan mereka itu kepadanya segala perkataan Yusuf yang dikatakannya kepada mereka itu, dan setelah dilihatnya segala pedati yang dikirim Yusuf supaya membawa akan dia, maka roh Yakub bapanyapun segarlah pula. 28.   Maka kata Israel: Cukuplah sudah! Anakku Yusuf lagi hidup, maka aku hendak pergi berjumpa dengan dia dahulu dari pada matiku!

AYB 19

1.   Lalu disahut Ayub, katanya: 2.   Berapa lama kiranya kamu mendukakan hatiku, dan menghancurkan daku dengan perkataan? 3.   Sekarang sudah sepuluh kali kamu menghinakan daku dan mengejikan daku dengan tiada malu. 4.   Kendatilah aku sudah berbuat salah, maka salahku juga bermalam sertaku. 5.   Jikalau sungguh-sungguh kamu membesarkan dirimu atasku dan membangkitkan kecelaanku kepadaku, 6.   ketahuilah olehmu sekarang, bahwa Allah juga yang sudah membalikkan halku dan membebat aku dengan jaring-Nya. 7.   Bahwasanya aku berseru akan hal aniaya, tetapi tiada yang menyahut; aku berteriak, tetapi tiada yang membenarkan halku. 8.   Bahwa Iapun sudah menyakat jalanku dengan pagar tembok, sehingga tiada dapat aku melantas, dan pada segala jalanku diadakannya kegelapan. 9.   Kemulianku sudah ditanggalkannya dari padaku dan makotakupun sudah dilalukannya dari pada kepalaku. 10.   Bahwa Ia sudah merombak aku berkeliling, sehingga aku sengajakan mati, dan ditumbangkannya harapku seperti sebatang pohon kayu. 11.   Karena dinyalakannya murka-Nya akan daku, dan dibilang-Nya aku akan seteru-Nya. 12.   Bersama-sama datanglah segala ketumbuhkan-Nya menempuh aku; disediakan-Nya jalan-Nya sampai kapadaku dan dikepung-Nya akan kemahku. 13.   Segala saudaraku sudah dijauhkan-Nya dari padaku; sesungguhnya segala kekenalanku sudah menjadi bagiku seperti orang keluaran. 14.   Segala kaum keluargaku sudah meninggalkan daku dan segala taulankupun sudah melupakan daku. 15.   Orang isi rumahku dan segala hambakupun membilang aku bagaikan orang keluaran, dan kepada pemandangannya aku ini orang helat. 16.   Bahwa aku memanggil hambaku, maka tiada ia menyahut, jikalau aku membujuk dia dengan kata yang manis-manis sekalipun. 17.   Nafasku telah menjadi keji kepada biniku, dan aku berkabung akan hal segala anak yang telah terbit dari pada sulbiku. 18.   Bahwa budak-budak lagi menghinakan daku; apabila aku bangkit berdiri dibuatnya olok-olok akan daku. 19.   Segala taulan, tempat telah kutaruh rahasiaku, itu jemu akan daku, dan orang yang kukasihi itu sudah terbalik melawan aku. 20.   Segala tulangku lekat pada kulit tubuhku, dan terlepaslah aku dengan kulit gigiku. 21.   Kasihankanlah kiranya akan daku, bahkan, kasihankanlah kiranya akan daku, hai segala sahabatku! karena tangan Allah juga sudah menjamah aku. 22.   Mengapa kamu mengejar aku seperti Allah, dan tiada kamu kenyang dengan dagingku? 23.   Aduh, hendaklah kiranya sekarang perkataanku disuratkan; hendaklah kiranya ia itu disuratkan dalam sebuah kitab! 24.   Hendaklah ia itu dilukis dengan cungkil besi dan timah pada batu bukit bagi selama-lamanya. 25.   Karena tahulah aku bahwa Penebusku itu hidup dan Iapun yang kemudian akan bangkit dari atas duli; 26.   dan setelah sudah hancur luluh kulit tubuhku ini, maka dari dalam badanku juga aku akan memandang Allah; 27.   yang kupandang kelak bagi diriku, dan matakupun akan melihat Dia, bukan yang lain. Hai, bagaimana rindu hatiku di dalam dadaku ini! 28.   Pada masa itu kamu akan berkata demikian: Mengapa kita sudah mengejar akan dia? yaitu apabila kebenaran hal itu didapati padaku dengan nyatanya. 29.   Pada masa itu hendaklah kamu takut akan pedang, karena dengan murkanya dibalasnya akan segala kejahatan pedang, supaya diketahui olehmu bahwa adalah pehukuman.

MAT 24 1-28

1.   Maka keluarlah Yesus dari dalam Bait Allah lalu pergi; maka datanglah murid-murid-Nya menunjukkan kepada-Nya bangunan Bait Allah. 2.   Maka Ia menyahut serta berkata kepada mereka itu, "Bukankah kamu nampak sekalian ini? Dengan sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tiadalah akan tinggal tersusun di sini sebuah batu di atas yang lain, yang tiada akan dirombak kelak." 3.   Tatkala Ia duduk di atas Bukit Zaitun, maka murid-murid itu datang kepada-Nya ketika sama sendiri, serta berkata, "Nyatakanlah kiranya kepada kami, masa manakah perkara ini berlaku kelak, dan apakah alamat kedatangan-Mu dan kesudahan alam ini?" 4.   Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, "Ingatlah baik-baik, jangan barang seorang menyesatkan kamu. 5.   Karena banyak orang akan datang dengan nama-Ku, katanya: Aku inilah Kristus! maka mereka itu menyesatkan banyak orang. 6.   Maka kamu akan mendengar dari hal peperangan dan kabar peperangan; ingatlah, jangan kamu terkejut; karena tak dapat tiada segala perkara ini akan berlaku, tetapi itu pun belum sampai kepada kesudahan itu. 7.   Karena bangsa akan berbangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan; maka akan jadi bala kelaparan dan gempa bumi sini sana. 8.   Tetapi semuanya itu hanya permulaan sengsara. 9.   Pada masa itu kamu akan diserahkan orang akan disengsarakan, dan kamu akan dibunuh orang; dan kamu akan dibenci oleh segala bangsa sebab nama-Ku. 10.   Dan kemudian daripada itu banyaklah orang menaruh syak, lalu seorang akan menyerahkan seorang yang lain, dan seorang akan membenci seorang yang lain. 11.   Maka banyak nabi palsu akan terbit kelak, dan akan menyesatkan beberapa banyak orang. 12.   Dan sebab makin bertambah dosa, maka kasih orang banyak tawarlah kelak. 13.   Tetapi barangsiapa yang bertekun sampai ke akhir, ialah akan diselamatkan. 14.   Maka Injil kerajaan ini akan dimasyhurkan di dalam seluruh dunia ini akan menjadi suatu kesaksian bagi segala bangsa; kemudian daripada itu, baharulah tiba kesudahan itu. 15.   Sebab itu, apabila kamu melihat kebencian yang mendatangkan kebinasaan itu terdiri di tempat kudus, seperti yang disabdakan oleh Nabi Daniel (siapa yang membaca, camkanlah hal itu), 16.   pada ketika itu orang yang di tanah Yudea hendaklah lari ke gunung; 17.   dan orang yang di atas sotoh rumah, janganlah turun ke bawah dan membawa ke luar apa-apa yang di dalam rumahnya; 18.   dan lagi orang yang di ladangnya, janganlah pulang mengambil pakaiannya. 19.   Wai bagi segala perempuan yang mengandung dan yang menyusui anaknya pada masa itu! 20.   Hendaklah kamu berdoa, minta pelarianmu itu janganlah berlaku pada musim dingin atau hari Sabbat. 21.   Karena pada ketika itu akan timbul sengsara yang besar, seperti yang demikian belum pernah berlaku daripada awal kejadian alam sehingga sampai sekarang ini, dan kemudian daripada itu juga tiada akan jadi pula. 22.   Dan jikalau sekiranya tiada disingkatkan masanya, niscaya tiadalah seorang pun yang selamat; tetapi karena sebab sekalian orang yang terpilih, disingkatkan masa itu. 23.   Jikalau pada ketika itu ada seorang berkata kepadamu: Tengok, inilah Kristus! Atau: Itulah Kristus! Janganlah kamu percaya. 24.   Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit, serta mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali dan perbuatan yang heran, supaya menyesatkan, jikalau boleh, orang yang terpilih itu juga. 25.   Perhatikanlah, Aku sudah mengatakan itu kepadamu terlebih dahulu. 26.   Sebab itu, jikalau kata orang kepadamu: Tengok, Ia ada di padang belantara; janganlah kamu pergi ke sana; atau: Tengok, Ia ada di dalam bilik; janganlah kamu percaya. 27.   Karena seperti kilat memancar dari timur, dan bercahaya sampai ke barat, demikian juga kedatangan Anak manusia. 28.   Karena barang di mana ada bangkai, di situlah juga berkerumun burung nazar.

Sistem Design By