Sabtu, 02 Maret

2024

Alpet 2022

Terjemahan Lama

KEL 23
MZM 22
KIS 8:26-40

KEL 23

1.   Jangan kamu bawa kabar yang dusta dan jangan pula engkau memasuk tangan dalam perkara orang jahat, dan menjadi saksi akan hal yang tiada benar. 2.   Jangan kamu menurut orang kebanyakan dalam berbuat jahat, dan jangan pula kamu menjadi saksi akan barang perkara perselisihan hendak memutarbalikkan dia, akan memperkenankan orang yang berkuasa. 3.   Dan lagi jagan kamu menghiasi perkara orang hina dalam acaranya. 4.   Jikalau didapati olehmu akan lembu seterumu atau akan keledainya yang sesat, hendaklah kamu mengembalikan dia dengan segeranya. 5.   Jikalau kamu melihat keledai seorang yang benci akan kamu telah rebah di bawah tanggungannya, patutkah kamu enggan akan tolong menurunkan tanggungannya? Tidak; melainkan hendaklah kamu menolong akan dia dalam menurunkan tanggungannya itu. 6.   Jangan kamu mendolak-dalikkan hak orangmu yang miskin dalam acaranya. 7.   Jauhkanlah dirimu dari pada perkara yang tiada benar; adapun orang yang tiada bersalah dan yang benar adanya, jangan kamu hukumkan akan mati dibunuh, karena Aku tiada membenarkan orang yang jahat. 8.   Dan lagi jangan kamu menerima pemberian, karena pemberian itu membutakan mata orang yang melihat dan mendolak-dalikkan perkataan orang yang benar. 9.   Lagipun jangan kamu menganiayai orang dagang, karena kamu ketahui akan hati orang dagang, sedang kamu sendiripun telah menjadi orang dagang di negeri Mesir. 10.   Maka enam tahun lamanya hendaklah kamu menabur biji pada tanahmu, dan mengumpulkan hasilnya, 11.   tetapi pada tahun yang ketujuh tak akan jangan kamu membiarkan dia tandus dengan tiada diperusah, supaya orang-orang miskin di antara bangsamu boleh makan, dan supaya sisanya boleh dimakan oleh binatang yang di padang. Demikianpun hendaklah kamu perbuat akan kebun anggurmu dan akan pokok zaitmu. 12.   Enam hari lamanya hendaklah kamu mengerjakan pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh patut kamu berhenti, supaya lembumu dan keledaimupun boleh berhenti, dan supaya anak sahayamu dan orang dagangpun boleh memulangkan nafasnya. 13.   Maka kecuali segala perkara firman-Ku kepadamu, hubaya-hubaya hendaklah kamu perhatikan ini, yaitu jangan kamu sebutkan nama ilah lain, dan jangan ia itu kedengaran dari pada mulutmu! 14.   Dalam setahun tiga kali hendaklah kamu berbuat hari raya bagi-Ku. 15.   Hendaklah kamu memeliharakan hari raya fatir; tujuh hari lamanya hendaklah kamu makan fatir, setuju dengan firman-Ku kepadamu, pada masa yang tertentu bulan Abib, sebab dalam bulan itu juga kamu telah keluar dari Mesir; tetapi jangan orang menghadap hadirat-Ku dengan hampa tangannya. 16.   Lagipun hari raya pengumpulan buah bungaran dari pada perusahaanmu, yang telah kamu taburkan di bendangmu itu, dan lagi hari raya pengumpulan pada kesudahan tahun, apabila kamu kumpulkan hasil perusahaanmu dari bendang itu. 17.   Setahun tiga kali hendaklah segala orangmu laki-laki menghadap hadirat Tuhan Hua. 18.   Jangan kamu mempersembahkan darah korban-Ku dengan barang yang bekhamir, dan lemak korban-Ku pada hari raya jangan bermalam sampai pagi hari. 19.   Segala buah bungaran dari pada hasil tanahmu hendaklah kamu bawa masuk ke dalam bait Tuhan, Allahmu. Jangan kamu merebus anak kambing dengan air susu emaknya. 20.   Bahwa sesungguhnya Aku menyuruhkan seorang malaekat di hadapanmu, supaya dipeliharakannya kamu pada jalan ini dan dihantarnya akan kamu ke tempat yang telah Kusediakan itu. 21.   Ingatlah akan dirimu di hadapannya, turutlah akan perintahnya dan jangan kamu mendurhaka kepadanya, karena tiada disabarkannya durhakamu, sebab nama-Ku ada di dalam dia. 22.   Tetapi jikalau selalu kamu menurut katanya dan kamu membuat segala sesuatu yang firman-Ku, maka Aku akan menjadi seterunya segala seterumu dan lawannya segala pelawanmu. 23.   Karena malaekat-Ku itu akan berjalan di hadapanmu serta dibawanya akan kamu masuk ke dalam negeri orang Amori dan Heti dan Ferizi dan Kanani dan Hewi dan Yebuzi; maka Aku akan membinasakan mereka itu sekalian. 24.   Jangan kamu menyembah sujud kepada dewata mereka itu atau berbuat bakti kepadanya, dan jangan kamu menurut perbuatan mereka itu, melainkan hendaklah kamu menumpas mereka itu sama sekali, dan menghancurluluhkan segala berhalanya. 25.   Maka hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan, Allahmu, maka Iapun akan memberkati rotimu dan airmu, dan segala penyakit akan Kulalukan kelak dari antara kamu. 26.   Dalam negerimu tiada akan ada orang yang gugur anaknya atau yang mandul, maka Aku akan menggenapkan bilangan segala harimu. 27.   Maka kegentaran akan Daku Kusuruhkan kelak berlaku di hadapanmu, dan Aku akan mengharu-birukan segala bangsa yang kamu datangi, dan Aku mengadakan kelak bahwa segala musuhmu akan menundukkan tengkuknya kepadamu. 28.   Dan lagi Aku akan menyuruhkan bala kebinasaan di hadapanmu, ia itu akan menghalaukan segala orang Hewi dan Kanani dan Heti dari hadapanmu. 29.   Bukan dalam setahun jua lamanya Aku akan menghalaukan mereka itu dari hadapanmu, supaya jangan negeri itu sunyi senyap dan segala margasatwapun jangan diperbanyakkan atas kamu. 30.   Dengan perlahan-lahan Aku hendak menghalaukan mereka itu dari hadapanmu, sekadar kamu bertambah-tambah dan mempusakai negeri itu. 31.   Maka perhinggaan negerimu akan Kutentukan dari laut Kolzom sampai ke laut orang Filistin dan dari padang Tiah sampai ke sungai itu, karena segala orang isi negeri itu akan Kuserahkan ke tanganmu, supaya dihalaukan olehmu dari hadapanmu. 32.   Maka jangan kamu berjanji-janjian dengan mereka itu atau dengan segala dewanya. 33.   Jangan mereka itu duduk dalam negerimu, supaya jangan diadakannya kamu berdosa kepada-Ku; jikalau kiranya kamu berbuat bakti kepada dewata mereka itu, niscaya ia itu akan menjadi suatu jerat bagimu.

MZM 22

1.   Mazmur Daud bagi biduan besar, pada Ayalet Hasyakhar. (22-2) Ya Allahku! ya Allahku! mengapa Engkau telah meninggalkan aku? dan jauh Engkau dari pada menolong aku dan dari pada bunyi peraungku. 2.   (22-3) Ya Allahku! bahwa aku berseru pada siang hari maka tiada Engkau sahut; dan pada malam tiada aku mendapat senang. 3.   (22-4) Tetapi Engkau juga suci, serta duduk di antara segala puji-pujian orang Israel. 4.   (22-5) Kepadamu juga telah harap segala nenek moyang kami; mereka itu percaya, maka Engkau memeliharakan dia. 5.   (22-6) Mereka itu telah berseru kepada-Mu, maka mereka itupun terpeliharalah; mereka itu percaya akan Dikau, maka tiada mereka itu mendapat malu. 6.   (22-7) Tetapi aku ini seperti cacing, bukannya manusia, suatu kecelaan kepada manusia dan suatu kehinaan kepada orang banyak. 7.   (22-8) Barangsiapa yang melihat aku itu mengolok-olok akan daku, mereka itu mengelelotkan lidahnya kepadaku serta digelengkannya kepalanya, katanya: 8.   (22-9) Ia telah memulangkan halnya kepada Tuhan; biarlah dilepaskannya akan dia, jikalau kiranya Ia berkenan akan dia. 9.   (22-10) Maka Engkau juga yang telah mengeluarkan daku dari dalam rahim dan yang memberi aku harap tatkala aku lagi mengisap susu ibuku. 10.   (22-11) Maka kepadamulah aku tertaruh dari pada rahim dan dari pada ribaan ibuku Engkau juga Allahku. 11.   (22-12) Maka sebab itu janganlah kiranya Engkau jauh dari padaku, karena kepicikan itu telah hampirlah dan seorang penolongpun tiada. 12.   (22-13) Beberapa lembu muda mengelilingi aku, dan lembu jantan dari Bazan yang kuat mengerubungi aku. 13.   (22-14) Mereka itu telah mengangakan mulutnya kepadaku seperti singa yang menerkam serta mengaum-aum. 14.   (22-15) Bahwa aku seperti air yang tercurah, dan segala tulang-tulangkupun tercerailah, maka hatikupun seperti lilin telah hancurlah meleleh di dalam isi perutku. 15.   (22-16) Bahwa kuatku sudah menjadi kering seperti tembikar dan lidahkupun melekat pada langitan mulutku, maka Engkaupun meletakkan daku dalam lembu maut. 16.   (22-17) Karena beberapa anjing telah mengelilingi aku, dan aku dikepung oleh suatu perhimpunan orang yang berbuat jahat; mereka itu telah menebuk kaki tanganku. 17.   (22-18) Segala tulangku dapat kubilang; mereka itu melihatkan dia dan memandang kepadaku. 18.   (22-19) Dibahagi-bahaginya pakaianku di antaranya dan dibuangnya undi atas jubahku. 19.   (22-20) Tetapi Engkau, ya Tuhan! jangan apalah berdiri dari jauh; ya kuatku! bersegeralah kiranya Engkau menolong akan daku. 20.   (22-21) Luputkanlah kiranya nyawaku dari pada pedang, dan aku yang seorang jua dari pada gagah anjing. 21.   (22-22) Luputkanlah kiranya aku dari pada mulut singa dan lepaskanlah aku dari pada segala cula badak. 22.   (22-23) Maka aku kelak akan menyebut nama-Mu kepada segala saudaraku, serta memuji Engkau di tengah-tengah perhimpunan. 23.   (22-24) Hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan, pujilah akan Dia; hai segala bani Yakub, muliakanlah Dia, serta hormatilah akan Dia, hai segala bani Israel! 24.   (22-25) Karena tiada dihinakan-Nya atau dicelakan-Nya kesukaran orang yang teraniaya, dan tiada Ia menyembunyikan hadirat-Nya dari padanya, melainkan didengar-Nya pada masa ia berseru kepada-Nya. 25.   (22-26) Maka akan Dikau juga pujiku kelak dalam perhimpunan orang banyak; aku akan membayar segala nazarku di hadapan orang yang takut akan Dia. 26.   (22-27) Maka orang miskin akan diberi makan, dan mereka itu akan kenyang; biarlah Tuhan dipuji oleh segala orang yang mencahari Dia, maka hati kamu akan hidup sampai selama-lamanya. 27.   (22-28) Segala ujung bumi kelak ingat akan dia serta kembali kepada Tuhan, dan segala bangsa orang kafir akan menyembah sujud di hadapan hadirat-Mu. 28.   (22-29) Karena Tuhan yang empunya kerajaan, dan Iapun yang dipertuan di antara segala bangsa. 29.   (22-30) Segala orang yang gemuk di atas bumi akan makan serta menyembah Dia, segala orang yang turun ke dalam abu itu akan menundukkan dirinya di hadapan hadirat-Nya dan yang tiada dapat memeliharakan hidup nyawanya. 30.   (22-31) Bahwa segala anak cucu itu akan berbuat ibadat kepada-Nya, serta dimasyhurkannya nama Tuhan kepada segala bangsa yang kemudian. 31.   (22-32) Maka mereka itu akan datang serta mengabarkan kebenarannya kepada bangsa yang akan jadi, karena Ia juga yang sudah membuatnya.

KIS 8 26-40

26.   Adalah seorang malaekat Tuhan berkata kepada Pilipus, "Bangkit dan pergilah engkau ke sebelah selatan mengikut jalan yang turun dari Yeruzalem ke Gaza, jalan itu sunyi." 27.   Lalu bangkitlah ia, serta berjalan pergi. Maka seorang Habsyi, yaitu sida-sida, menteri besar Kandake, permaisuri negeri Habsyi, yang memerintahkan segenap perbendaharaannya, pergi ke Yeruzalem sembahyang. 28.   Adapun pada masa itu ia sedang kembali hendak pulang sambil duduk di atas kendaraannya membaca kitab Nabi Yesaya. 29.   Maka Roh pun berkata kepada Pilipus, "Pergilah dekat dan beserta dengan kendaraan itu." 30.   Maka Pilipus pun berlarilah kepadanya, lalu didengarnya ia tengah membaca kitab Nabi Yesaya, maka katanya, "Adakah Tuan mengerti, apa yang Tuan baca itu?" 31.   Maka berkatalah ia, "Bagaimana dapat mengerti, jikalau tiada orang menunjukkan?" Lalu diajaknya Pilipus naik duduk sertanya. 32.   Adapun nas yang dibacanya di dalam kitab itu, demikian bunyinya: Bahwa Ia dibawa seperti seekor domba akan disembelih, dan seperti seekor anak domba bisu di hadapan penggunting, demikianlah tiada Ia membuka mulutnya, 33.   maka di dalam hal Ia dihinakan itu, hukum yang adil tiada dilakukan ke atasnya; maka siapa dapat menceriterakan bangsa zamannya itu? Karena nyawanya diambil daripada bumi ini. 34.   Maka kata sida-sida itu kepada Pilipus, "Aku sembahlah Tuan, nyatakanlah dari hal siapakah yang disabdakan demikian oleh nabi itu? Dari hal dirinya sendiri atau orang lainkah?" 35.   Lalu Pilipus pun bertuturlah, dan daripada nas ini mulailah ia memberitakan kepadanya kabar kesukaan dari hal Yesus. 36.   Maka di dalam berjalan itu, sampailah keduanya kepada suatu tempat yang berair; maka kata sida-sida itu, "Di sini ada air, sapakah yang menggendalakan aku daripada berbaptis?" 37.   Maka jawab Pilipus, "Jikalau Tuan percaya dengan sebulat-bulat hati, bolehlah." Maka ujarnya, "Sahaja percaya bahwa Yesus Kristus itulah Anak Allah!" 38.   Lalu ia menyuruhkan kendaraan itu berhenti; maka keduanya pun turunlah ke dalam air, yaitu Pilipus dan sida-sida itu; lalu Pilipus membaptiskan dia. 39.   Tatkala mereka itu naik dari dalam air, maka Roh Tuhan pun meraibkan Pilipus, dan sida-sida itu tiada lagi nampak dia, lalu ia berjalan pulang dengan sukacitanya sepanjang jalan. 40.   Tetapi Pilipus itu didapati orang di Asdod; maka sambil berjalan ia memberitakan kabar kesukaan di dalam seluruh negeri, sehingga ia sampai ke Kaisaria.

Sistem Design By