Senin, 25 November

2024

Alpet 2022

Terjemahan Lama

1TAW 17
HOS 10
YOH 17

1TAW 17

1.   Sebermula, maka pada sekali peristiwa tatkala Daud bersemayam di dalam istananya, maka titah Daud kepada nabi Natan: Bahwa aku ini duduk dalam sebuah istana dari pada kayu araz, maka tabut perjanjian Tuhan adalah di bawah kelambu kemah. 2.   Maka sembah Natan kepada Daud: Baiklah tuanku perbuat barang kehendak hati tuanku, karena Allah juga adalah menyertai tuanku. 3.   Akan tetapi pada malam itu juga tiba-tiba datanglah firman Allah kepada Natan, bunyinya: 4.   Pergilah engkau, katakanlah kepada hamba-Ku Daud: Demikian inilah firman Tuhan: Tak boleh engkau memperbuatkan Daku sebuah rumah akan duduk di dalamnya; 5.   karena tiada pernah Aku duduk dalam rumah dari pada hari Aku membawa naik akan orang Israel datang kepada hari ini, melainkan Aku sudah berpindah-pindah dari pada sebuah kemah kepada sebuah kemah dan dari pada sebuah pondok kepada sebuah pondok. 6.   Berapa lamapun baik Aku sudah berjalan keliling serta dengan segala orang Israel, adakah pernah Aku berfirman sepatah kata kepada salah seorang dari pada segala hakim orang Israel, yang telah Kusuruh menggembalakan umat-Ku Israel, firman-Ku: Mengapa maka tiada kamu memperbuat akan Daku sebuah rumah dari pada kayu araz? 7.   Maka sekarang katakanlah ini kepada hamba-Ku Daud: Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam: Bahwa Aku sudah mengangkat akan dikau dari dalam kandang, dari belakang kambing domba, supaya engkau menjadi penganjur segala umat-Ku, orang Israel, 8.   dan Aku sudah menyertai akan dikau barang ke manapun baik engkau pergi, dan Aku sudah menumpas segala seterumu dari hadapanmu, dan Aku sudah mengadakan suatu nama bagimu seperti nama segala orang besar yang di atas bumi, 9.   dan Aku sudah mengaruniakan kepada umat-Ku, orang Israel itu, suatu tempat dan Aku sudah menanamkan dia, supaya diamlah ia di tempat itu dan jangan lagi ia ditolak ke sana ke mari, dan jangan pula ia diusik oleh bangsa-bangsa khianat seperti dahulu. 10.   Dan dari pada hari adalah hakim memerintahkan umat-Ku Israel setuju dengan firman-Ku, maka segala seterumu sudah Kualahkan, dan lagi Aku memberitahu engkau bahwa Tuhan juga kelak memperbuat akan dikau sebuah rumah. 11.   Maka akan jadi apabila sudah genap bilangan hari hidupmu dan engkaupun pulang kepada segala nenek moyangmu, maka Kubangkitkan benihmu kemudian dari padamu, yaitu salah seorang dari pada segala anakmu laki-laki, dan Aku akan menetapkan kerajaannya. 12.   Maka iapun kelak memperbuat akan Daku sebuah rumah dan Aku akan menetapkan takhtanya sampai selama-lamanya. 13.   Bahwa Aku kelak baginya akan bapa, dan iapun bagi-Ku akan anak; maka tiada Aku melalukan kemurahan-Ku dari padanya, seperti sudah Kulalukan dia dari pada orang yang dahulu dari padamu itu; 14.   melainkan Aku menetapkan dia kelak di dalam rumah-Ku dan di dalam kerajaan-Ku sampai selama-lamanya, dan takhta kerajaannyapun akan tetap sampai selama-lamanya. 15.   Hata, maka setuju dengan segala firman ini dan setuju dengan segala penglihatan ini berkatalah Natan kepada Daud. 16.   Maka pada masa itu masuklah baginda raja Daud ke dalam, serta tinggal di hadapan hadirat Tuhan, sambil sembahnya: Siapa gerangan aku ini, ya Tuhan Allah! dan apa gerangan orang isi rumahku, maka Engkau sudah mendatangkan daku sampai ke mari? 17.   Maka perkara ini lagi kecil kepada pemandangan-Mu, ya Allah, sebab itu Engkau berfirman pula akan hal isi rumah hamba-Mu pada akhir zaman, dan makota yang termulia di antara segala manusia sudah Kautentukan bagiku, ya Tuhan Allah! 18.   Apakah dapat lagi dipersembahkan Daud kepada-Mu akan hal kemuliaan yang dikaruniakan kepada hamba-Mu? Karena Engkau juga mengenal hamba-Mu. 19.   Ya Tuhan! oleh karena hamba-Mu dan sebab keridlaan-Mu maka sudah Kauperbuat segala perkara yang besar ini dan sudah Engkau beritahu kepadanya segala perkara yang besar ini. 20.   Ya Tuhan! tiadalah sama-Mu dan tiada juga Allah melainkan Engkau, sekadar segala sesuatu yang telah kami dengar dengan telinga kami. 21.   Maka siapa gerangan seperti umat-Mu Israel, suatu bangsa yang tiada samanya di atas bumi, yang sudah ditebus oleh Allahnya akan suatu umat bagi diri-Nya, serta akan mengadakan nama bagi diri-Mu dengan membuat perkara yang besar dan hebat, serta menghalaukan segala bangsa dari hadapan umat-Mu, tatkala Engkau melepaskan mereka itu dari Mesir. 22.   Maka Engkau sudah mengangkat umat-Mu Israel akan suatu bangsa bagi-Mu sampai selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan! sudah menjadi Allah baginya. 23.   Maka sekarang, ya Tuhan! biarlah firman yang telah Kaukatakan akan hal hamba-Mu ini dan akan hal isi rumahnya itu dibenarkan sampai selama-lamanya dan hendaklah Engkau berbuat seperti yang telah Engkau berfirman itu. 24.   Bahkan, ia itu dibenarkan dan nama-Mupun diperbesarkan sampai selama-lamanya, supaya kata orang: Bahwa Tuhan serwa sekalian alam, Allah Israel, itulah Allah orang Israel, dan biarlah rumah Daud, hamba-Mu ini, dikekalkan di hadapan hadirat-Mu. 25.   Karena Engkau juga, ya Allahku! sudah menyatakan kepada telinga hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan memperbuat akan dia sebuah rumah, maka sebab itu didapati akan hati hamba-Mu ini sedia akan meminta doa kepada hadirat-Mu. 26.   Maka sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Allah yang benar, dan Engkau juga yang sudah firmankan perkara yang baik ini atas hamba-Mu. 27.   Maka sebab itu hendaklah Engkau mengekalkan kasih-Mu dan mengaruniakan berkat kepada isi rumah hamba-Mu ini, supaya ia itu di hadapan hadirat-Mu sampai selama-lamanya; karena tegal Engkau, ya Tuhan! sudah memberkati dia, maka akan keberkatan juga ia sampai selama-lamanya!

HOS 10

1.   Bahwa dahulu Israel bagaikan pokok anggur yang menjalar jauh dan yang berbuah sampai di puncaknya; maka makin bertambah banyak buahnya, makin diperbanyakkannya mezbahnya; makin baik tanahnya, makin dielokkannya patung-patungnya. 2.   Bahwa hatinya sudah membujuk mereka itu, sekarang mereka itu sudah tenggelam dalam salah! maka segala mezbahnya akan dirobohkannya dan segala patung mereka itu akan dibinasakannya. 3.   Sekarang boleh mereka itu berkata demikian: Tiadalah raja pada kita; sebab kita tiada takut akan Tuhan, maka apa gerangan seorang raja boleh berbuat akan kita? 4.   Adapun sumpah mereka itu, ia itu perkataan angin adanya, dan perjanjian mereka itu bohong; keputusan hukum mereka itu seperti kecubung, yang tumbuh di ladang. 5.   Dari karena lembu muda di Bait-Awen maka kepicikanlah segala orang isi Samaria; sebab ia itu sudah dibawa lalu dari padanya, meskipun bangsanya meratapi dia meskipun segala imamnya berarak kelilingnya dengan kemuliaan. 6.   Ini, bahkan, ini juga dibawa keAsyur akan persembahan kepada raja Yarib; sekarang bagaimana besar malu Efrayim! bagaimana besar malu Israel dari karena bicaranya! 7.   Bahwa raja Samaria itu sudah jadi seperti karam kapal terapung-apung di atas ombak. 8.   Sebab segala panggung di Awen, yaitu dosa orang Israel, sudah dibinasakan, dan duri dan onak tumbuh pada segala mezbahnya, mereka itu akan berkata kepada segala gunung: Tudunglah akan kami! dan kepada segala bukit: Timpalah kepada kami! 9.   Dosamu, hai Israel! terlebih besar dari pada dosa pada hari Gibea! pada masa itu adalah lagi yang tinggal terdiri; bahwa seperti perang yang di Gibea lawan segala anak bantahan itu, tiada akan datang atas mereka itu. 10.   Apabila kehendak-Ku maka Aku menyiksakan mereka itu, dan segala bangsa akan berhimpun lawan mereka itu, hendak dibawanya akan mereka itu dengan terikat dari karena kedua kejahatannya. 11.   Sungguhpun dahulu Efrayim seekor lembu yang jinak, yang suka mengirik, tetapi Aku akan mengenakan kuk pada tengkuknya yang gemuk; Aku akan memasang Efrayim, dan Yehuda akan menenggala dan Yakubpun akan menyisir tanah. 12.   Taburlah kiranya akan kebenaran, tuailah akan kebajikan, tebaslah akan dirimu suatu bendang yang baharu, karena waktunya sampai akan mencahari Tuhan, supaya datanglah Ia dan diturunkannya kepadamu suatu hujan kebajikan. 13.   Bahwa kamu sudah menenggala fusuk dan sudah menuai kejahatan dan memakan buah hasil dusta; sebab pada jalanmu kamu harap akan kebanyakan orang perangmu. 14.   Maka sebab itu gempita perang selalu akan berlaku atas bangsamu, dan segala kota bentengmu akan dibinasakan, seperti Bait-Arbel sudah dibinasakan oleh Salman pada masa perangnya, tatkala ibu dihancurkan serta dengan segala anaknya laki-laki. 15.   Demikianlah perbuatan Bait-el akan kamu dari karena busuk segala kejahatanmu itu! Apabila fajar merekah, maka raja orang Israel akan ditumpas!

YOH 17

1.   Demikianlah kata Yesus, lalu menengadah ke langit serta berkata, "Ya Bapa, waktunya sudah sampai, permuliakanlah kiranya Anak-Mu, supaya Anak-Mu memuliakan Engkau. 2.   Seperti Engkau telah mengaruniakan kuasa kepada-Nya memerintah segala manusia, supaya Ia pula memberikan hidup yang kekal kepada masing-masing yang Engkau anugerahkan kepada-Nya. 3.   Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau, Allah yang Esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. 4.   Aku sudah memuliakan Engkau di atas bumi sambil menyempurnakan pekerjaan yang telah Engkau serahkan kepada-Ku akan membuat dia. 5.   Dan sekarang, ya Bapa, permuliakanlah Aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang sudah ada pada-Ku di hadirat-Mu sebelum ada dunia ini. 6.   Aku sudah menyatakan nama-Mu kepada orang yang telah Engkau serahkan kepada-Ku daripada dunia ini; mereka itu milik-Mu, lalu Engkau serahkan mereka itu kepada-Ku, dan mereka itu telah menurut firman-Mu. 7.   Sekarang mereka itu mengetahui bahwa segala sesuatu yang telah Engkau karuniakan kepada-Ku itu, asalnya daripada-Mu. 8.   Karena segala firman yang telah Engkau firmankan kepada-Ku, itulah Aku sampaikan kepada mereka itu, dan mereka itu sudah menerima dia, dan mengetahui dengan sesungguhnya bahwa Aku datang daripada-Mu, dan lagi mereka itu percaya bahwa Engkaulah yang menyuruhkan Aku. 9.   Maka Aku ini mendoakan mereka itu; bukan seisi dunia Kudoakan, melainkan segala orang yang Engkau serahkan kepada-Ku, karena mereka itu milik-Mu. 10.   Segala milik-Ku itu juga milik-Mu, dan milik-Mu itu pula milik-Ku, dan Aku dipermuliakan di dalam mereka itu. 11.   Tiada lagi Aku ini di dalam dunia, tetapi mereka itu ada di dalam dunia, dan Aku ini datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharakanlah kiranya mereka itu atas nama-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada-Ku, supaya mereka itu menjadi satu juga sama seperti kita. 12.   Selagi Aku bersama-sama dengan mereka itu, Aku ini memeliharakan mereka itu atas nama-Mu yang Engkau karuniakan kepada-Ku, dan Aku sudah menjagai mereka itu, dan seorang pun tiada daripada mereka itu yang hilang kecuali anak kebinasaan itu, supaya isi Alkitab itu sampai. 13.   Tetapi sekarang Aku datang kepada-Mu; maka Aku mengatakan perkara ini selagi Aku ada di dalam dunia, supaya mereka itu beroleh sukacita-Ku di dalam hatinya dengan sempurnanya. 14.   Aku ini sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka itu; maka isi dunia ini benci akan mereka itu, oleh sebab mereka itu bukan daripada dunia ini, seperti Aku juga bukan daripada dunia ini. 15.   Tiadalah Aku pinta supaya Engkau mengambil mereka itu dari dalam dunia ini, hanyalah supaya Engkau memeliharakan mereka itu daripada yang jahat. 16.   Mereka itu bukan daripada dunia ini, seperti Aku juga bukan daripada dunia. 17.   Kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran; firman-Mu itulah kebenaran. 18.   Sebagaimana Engkau menyuruhkan Aku ke dalam dunia ini, begitu juga Aku menyuruhkan mereka itu ke dalam dunia. 19.   Dan karena mereka itu Aku menguduskan diri-Ku, supaya mereka itu juga dikuduskan di dalam kebenaran. 20.   Bukan karena mereka itu sahaja Aku berdoa ini, melainkan karena segala orang yang percaya akan Daku oleh sebab pengajaran mereka itu pun; 21.   supaya semuanya jadi satu juga sama seperti Engkau di dalam Aku, ya Bapa, dan Aku pun di dalam Engkau, supaya mereka itu pun jadi satu di dalam Kita, sehingga isi dunia ini percaya bahwa Engkaulah yang menyuruh Aku. 22.   Dan Aku sudah memberikan kepadanya kemuliaan yang telah Engkau karuniakan kepada-Ku; supaya mereka itu juga jadi satu, seperti Kita ini jadi satu adanya. 23.   Aku di dalam mereka itu, dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka itu sempurna di dalam satu persekutuan; supaya isi dunia ini mengetahui bahwa Engkau yang menyuruh Aku serta mengasihi mereka itu sama seperti Engkau mengasihi Aku. 24.   Ya Bapa, Aku suka bahwa orang yang telah Engkau serahkan kepada-Ku itu ada bersama dengan Aku barang di mana Aku ada, supaya mereka itu nampak kelak kemuliaan-Ku yang telah Engkau karuniakan kepada-Ku, karena Engkau mengasihi Aku dahulu daripada asas dunia. 25.   Ya Bapa yang adil, walaupun isi dunia ini tiada mengenal Engkau, tetapi Aku ini kenal Engkau, dan mereka itu pun sudah mengetahui bahwa Engkau yang menyuruh Aku. 26.   Dan Aku sudah memberitahu nama-Mu kepada mereka itu dan Aku akan memasyhurkan pula, supaya kasih yang seperti Engkau kasih akan Daku itu tetap di dalam mereka itu, dan Aku pun tetap di dalam mereka itu juga."

Sistem Design By